Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  CO NAZYWAMY PRZESTĘPSTWEM I JAKIE ZAWIERA ELEMENTY

  Przestępstwo jest to zawiniony czyn człowieka społecznie niebezpieczny, zabroniony pod groźbą kary. W każdym przestępstwie występują następujące cztery cechy:

  podmiot przestępstwa – lub podmioty nazywamy sprawcę lub sprawców

  przedmiot przestępstwa – jest dobro, przeciwko któremu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO NAZYWAMY AKTEM ADMINISTRACYJNYM I JAKIE PRZESŁANKI SĄ NIEZBĘDNE DO JEGO WAŻNOŚCI

  Akt administracyjny to jednostronne władcze wyrażenie woli organu administracji państwowej załatwiające konkretną sprawę i skierowane do oznaczonego adresata.

  Akt administracyjny charakteryzuje się następującymi cechami:

  jest wydawany przez organ administracji państwowej. Niekiedy także inny...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /879

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO RÓŻNI STOSUNEK CYWILNOPRAWNY OD STOSUNKU ADMINISTARCYJNEGO

  Stosunkiem administracyjnym jest stosunek społeczny uregulowany przez przepisy prawa administracyjnego.

  Stosunki cywilno – prawne to zachodzące między równorzędnymi prawnie stronami stosunki społeczne na tle majątkowym oraz nieliczne stosunki osobiste regulowane przez normy prawa cywilnego.

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /314

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE SPRAWY REGULUJE PRAWO CYWILNE I JAK SIĘ DZIELI

  Prawo cywilne to zespół norm regulujących stosunki majątkowe i niektóre stosunki osobiste pomiędzy równorzędnymi podmiotami.

  Podział prawa cywilnego

  część ogólna zawiera te normy które regulują zagadnienia wspólne dla pozostałych działów prawa cywilnego.

  prawo rzeczowe reguluje prawne...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /929

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NA CZYM POLEGA PRZESTĘPSTWO „PRANIA BRUDNYCH PIENIĘDZY”

  Przestępstwo zwane potocznie „pranie brudnych pieniędzy” w rzeczywistości odnosi się nie tylko do środków płatniczych, ale także do papierów wartościowych, wartości dewizowych, praw majątkowych oraz rzeczy ruchomych i nieruchomości. Polega ono na podejmowaniu zróżnicowanych działaniach zmierzających...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /617

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM RÓŻNI SIĘ PRZESTĘPSTWO POŚWIADCZENIA NIEPRAWDY OD WYŁUDZENIA POŚWIADCZENIA NIEPRAWDY

  Poświadczenie nieprawdy przestępstwa tego dopuszcza się funkcjonariusz publiczny lub inna osoba upoważniona do wystawienia dokumentów, która w dokumencie takim poświadczy nieprawdę co do okoliczności mającej znaczenia prawne.

  Wyłudzenie poświadczenie nieprawdy ma miejsce wtedy gdy sprawca w celu...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /472

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NA CZYM POLEGA PRZESTĘPSTWO PASERSTWA

  Pasterstwo utożsamia się na ogół z handlem skradzionymi rzeczami, ale w rzeczywistości zakres tego pojęcia jest znacznie szerszy. Paserstwa dopuszcza się każdy, kto rzecz uzyskaną za pomocą przestępstwa nabywa lub pomaga w jej zbyciu albo w celu osiągnięcia korzyści majątkowej tę rzecz przyjmuje lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /337

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CZYM RÓŻNI SIĘ PRZESTĘPSTWO FAŁSZYWEGO ZEZNANIA OD FAŁSZYWEGO OSKARŻENIA ORAZ TWORZENIA FAŁSZYWYCH DOWODÓW

  Fałszywe zeznania polegają na zeznaniu nieprawdy lub zatajeniu prawdy w postępowaniu sądowym lub innym prowadzonym na podstawie przepisów. Przestępstwa tego nie może dopuścić się świadek, a w niektórych przypadkach także inny uczestnik postępowania. Warunkiem odpowiedzialności za fałszywe zeznania...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /999

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKIE WYRÓŻNIAMY W PRAWIE KARNYM RODZAJE PRZEDAWNIEŃ

  Przedawnienie jest instytucją prawną związaną z upływem czasu.

  Zależnie od tego, na jakim etapie jest postępowanie karne w momencie, gdy zaczyna biec przedawnienie, rozróżniamy:

  Przedawnienie ścigania gdy postępowania w ogóle nie wszczęta

  Przedawnienie wyrokowania wówczas gdy postępowanie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /607

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JAKA JEST RÓŻNICA POMIĘDZY AMNESTIĄ, ABOLICJĄ ORAZ PRAWEM ŁASKI

  Amnestia jest generalnym aktem łaski państwa. Akt ten nie odnosi się – jak przy prawie łaski (ułaskawieniu) – do konkretnego człowieka, lecz do szerokiej rzeszy osób odbywających kary. Osoby podlegające amnestii oznaczone są najczęściej według rodzaju popełnionych przestępstw bądź według wysokości...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Ambrozy71 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 858

  praca w formacie txt

Do góry