Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Wolność koalicji i konstytucyjna dopuszczalność jej ograniczeń

  Konstytucja gwarantuje prawa wolności koalicji (art. 59) – organizowania się w związki zawodowe.

  Z czym łączą się uprawnienia związków do zawierania układów zbiorowych pracy, rozwiązywania sporów zbiorowych oraz organizowania strajków pracowniczych i innych form protestu w granicach określonych w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjne wolności zgromadzeń i zrzeszeń oraz ich ograniczenia

  Wolność zgromadzeń obejmuje swobodę organizowania zgromadzeń, a także swobodę uczestniczenia w nich ; warunkiem jest jednak pokojowy charakter zgromadzenia.

  Wolność zrzeszania się najogólniej dotyczy swobody zakładania zrzeszeń i swobody uczestniczenia w nich. Wolność zrzeszania się jest traktowana...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada proporcjonalności w prawie wyborczym

  Zasada ta odnosi się do sposobu ustalania wyniku głosowania . istotą zasady proporcjonalności – jest dokonywanie rozdziału mandatów w okręgu wyborczym ( a potem w skali kraju) proporcjonalnie do odsetka głosów jakie uzyskały poszczególne partie czy ugrupowania. Nieodzowną przesłanką ustanowienia...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /839

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada tajnego głosowania w prawie wyborczym

  Zasada ta oznacza zagwarantowanie każdemu wyborcy , że treść jego decyzji wyborczej nie będzie mogła być ustalona i ujawniona.

  Każdy wyborca musi oddać głos w takich warunkach technicznych i politycznych, które stwarzają mu nieskrępowanie możliwości dokonania wyboru.

  Zasada tajności głosowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada równości w prawie wyborczym

  Równość wyborów ma dwie strony , można mówić o równości w sensie formalnym i materialnym.

  Równość w sensie formalnym – oznacza, że każdy wyborca ma jeden głos. Spełnienie tego warunku nie gwarantuje jeszcze pełnej równości wyborów, gdyż do tego niezbędna jest jeszcze równość w sensie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /1 147

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada powszechności w prawie wyborczym

  Zasada ta określa krąg podmiotów, którym przysługują prawa wyborcze i wymaga, by wszystkim w zasadzie dorosłym obywatelom państwa przysługiwało co najmniej czynne prawo wyborcze.

  Przesłanki posiadania czynnego prawa są w Polsce jednolite w odniesieniu do wszystkich procedur wyborczych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /1 571

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjne wolności i prawa polityczne

  Prawa i wolności polityczne mają pod względem podmiotowym bardziej zróżnicowany charakter. Część z nich pojmowana jest jako prawa człowieka ale prawa związane z udziałem w życiu publicznym przyznane zostały tylko obywatelom polskim..

  Oto katalog tych i wolności :

  1. Prawa związane z udziałem w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /1 442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjne gwarantowane prawa mniejszości narodowych i etnicznych

  Ust. 1 - Rzeczpospolita polska zapewnia obywatelom polskim należącym do mniejszości narodowych i etnicznych wolności zachowania i rozwoju własnego języka, zachowania obyczajów i tradycji oraz rozwoju własnej kultury.

  Ust. 2 Mniejszości narodowe i etniczne mają prawo do tworzenia własnych instytucji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakaz ekstradycji i jej dopuszczalność oraz prawa azylu

  Ekstradycja obywatela polskiego jest zakazana.

  Zakazana jest ekstradycja osoby podejrzanej o popełnienie bez użycia przemocy przestępstwa z przyczyn politycznych.

  W sprawie dopuszczalności ekstradycji orzeka sąd.

  Ekstradycja jest to wydanie władzom innego państwa osoby przez nie poszukiwanej, której...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /1 396

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja ustrojowa i zadania Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji

  KRRiT jest organem konstytucyjnym postawionym poza schematem trójpodziału władz.

  Składa się z 9 członków powoływanych przez Sejm (4), Senat (2), Prezydenta (3), spośród osób wyróżniających się wiedzą i doświadczeniem w zakresie środków masowego przekazu.

  Kadencja trwa 6 lat, z tym, że co 2 lata...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /2 357

  praca w formacie txt

Do góry