Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Źródła prawa finansowego

  Źródłem prawa finansowego są:

  Konstytucja (rozdział X finanse publiczne)

  Ustawy

  Ratyfikowane umowy międzynarodowe

  Rozporządzenia

  Akty prawa miejscowego (na terenie, którego dotyczą np. rada gminy kształtuje stawki podatków)

  W ustawie o finansach publicznych nie zdefiniowano...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /778

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo finansowe

  Prawo finansowe to ogół norm prawnych regulujących działalność finansową. Jest to gałąź prawa publicznego. publicznego szerokim ujęciu to wszystkie normy dotyczące gromadzenia i wydatkowania środków pieniężnych bez względu na to czy normy te zaliczane są równocześnie do innych gałęzi prawa. W...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 291

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System finansowy

  System finansowy to ogół zasad i instytucji ściśle ze sobą powiązanych, związanych z gromadzeniem i wydatkowaniem środków finansowych.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje finansów

  funkcja fiskalna – polega na pozyskiwaniu środków prze podmioty publiczne (UWAGA! nie mylić z fiskalizmem – nadmierne opodatkowanie)

  funkcja interwencyjna (stymulacyjna, bodźcowa) – to wykorzystywanie instrumentów finansowych w celu wywołania określonych zachowań społeczeństwa (kredyt...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /673

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podział finansów

  Finanse dzielimy na:

  Publiczne. To publiczne zasoby pieniężne gospodarowanie nimi oraz normy prawne regulujące te zjawiska. Istnienie finansów publicznych jest uzasadnione koniecznością finansowania przez państwo potrzeb ogólno-społecznych. Prywatne. To prywatne zasoby pieniężne.

  Kryteria...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie Finansów

  Termin finanse wywodzi się z łac. słowa finitio gdzie słowo to oznaczało orzeczenie sądowe rozstrzygające spory o zapłatę określonych należności pieniężnych. Finanse są rozpatrywane w następujących kategoriach: ekonomicznej, historycznej i prawnej.

  Jako kategoria ekonomiczna- finanse mają...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System kar stosowanych przez TS

  TS – jest organek orzekającym i jak sąd nie wykonuje swej funkcji z urzędu, lecz na wniosek uprawnionego organu.

  Za czyny będące deliktami konstytucyjnymi TS może orzec następujące kary:

  utratę biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do Sejmu, Senatu, samorządowych i na urząd...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej

  Procedura, w której realizowana jest odpowiedzialność konstytucyjna, obejmuje 5 zasadniczych stadiów:

  zgłoszenie wstępnego wniosku,

  postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej,

  postawienie w stan oskarżenia,

  rozpoznanie sprawy przez TS w I instancji

  rozpoznanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /3 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres odpowiedzialności konstytucyjnej (TS)

  Istota odpowiedzialności konstytucyjnej – polega na pociągnięciu do odpowiedzialności prawno – karnej osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie, za naruszenie przez te osoby Konstytucji bądź ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania (zakres przedmiotowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład i zadania Trybunału Stanu

  Art. 199 K.

  1). Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, 2 z - ców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu.

  Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków TS powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 734

  praca w formacie txt

Do góry