Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Potrzeby pożyczkowe państwa

  Źródła pokrycia deficytu budżetowego i wielkość poszczególnych źródeł są corocznie określane w ustawie budżetowej. Podmiotem zarządzającym długiem publicznym i długiem skarbu państwa jest minister finansów. Ustala on tzw. .strategię zarządzania tymi długami. Ustala również 3-letnią strategię...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /6 352

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wykonywanie budżetu państwa

  Wykonywaniem budżetu państwa kieruje RM. Minister finansów sprawuje ogólną kontrolę realizacji dochodów i dokonywania wydatków budżetu państwa oraz poziomu deficytu budżetu państwa. Dysponenci części budżetowych sprawują nadzór i kontrolę nad całością gospodarki finansowej podległych im jednostek...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /6 499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa o finansach publicznych

  Zasady ustawy.

  Ustawa o finansach publicznych wprowadza  dwie zasady:

  1. Zasadę jawności finansów publicznych

  2. Zasadę przejrzystości finansów publicznych

  Ustawa jednak nie definiuje ich. Wskazano w niej jedynie metody realizacji tych zasad.

  Ad. 1. Jawność finansów publicznych realizowana jest poprzez...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /15 793

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy organizacyjno - prawne jednostek sektora finansów publicznych

  1. Jednostki budżetowe to jednostki, które co do zasady nie posiadają osobowości prawnej. Swojej wydatki pokrywają bezpośrednio z budżetu państwa lub samorządu terytorialnego, terytorialnego pobrane dochody w całości odprowadzają do budżetu. Można więc przyjąć , że nie działają one w celach...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /2 917

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sektor finansów publicznych

  Do sektora finansów publicznych zaliczamy:

  organy administracji rządowej

  organy kontroli państwowej

  sądy i trybunały

  jednostki samorządu terytorialnego oraz organy i związki

  jednostki budżetowe, zakłady budżetowe, gospodarstwa pomocnicze jednostek budżetowych, fundusze...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /655

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pion kontrolny

  Kontrola to:

  ustalenie stanu obowiązującego (wyznaczenie)

  ustalenie stanu rzeczywistego

  porównanie tych stanów

  wyjaśnienie przyczyn rozbieżności

  ocena kontrolowanej działalności i formułowanie wniosków zmierzających do usunięcia stwierdzonych rozbieżności.

  Należy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /3 719

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pion celny

  Organami administracji rządowej w sprawach celnych są: Dyrektor Izby Celnej i Naczelnik Urzędu celnego.

  W celu ustalenia zgodności przepisów prawa, przywozu w polski obszar celny lub wywozu z tego obszaru określonego towaru organy celne są uprawnione do:

  dokonywania oględzin towarów

  ustalania...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /953

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pion podatkowy

  Regulacje prawne dotyczące tego pionu administracji wskazane są przede wszystkim w Ustawie z dnia 21.06.1996r. o urzędach i izbach skarbowych.

  Organami administracji rządowej nie zespolonej podległymi ministrowi Finansów są naczelnicy Urzędów Skarbowych oraz Dyrektorzy Izb Skarbowych. Dyrektora Izby...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 421

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres działania Ministra Finansów

  Zakres działania Ministra Finansów określony został w rozporządzeniu Prezesa Rady Ministrów z dnia 29.03.2002r. w spawie szczegółowego zakresu działania Ministra Finansów.

  Zgodnie z tym rozporządzeniem Minister Finansów kieruje następującymi działami administracji państwowej:

  Budżet

  Finanse...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Administracja finansowa

  Administracja finansowa jest częścią administracji publicznej. Jest to zespół organów, osób i instytucji, których zadanie polega na realizowaniu różnorodnych funkcji w sferze finansów publicznych. Można dokonać ich podziału na:

  Organy finansowe – które zarządzają finansami w sposób . dzielą się...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /622

  praca w formacie txt

Do góry