Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  ZASADA HUMANITARYZMU

  Prawo karne musi uwzględniać prawa jednostki i chronić dobra jednostkowe , nie może im dawać jednak absolutnego priorytetu kosztem ochrony interesów państwa i jego organów , interesów ogólnospołecznych czy instytucji społ.

  Zgodnie z tą zasadą prawo karne powinno być humanitarne, ludzkie w tym znaczeniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /689

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚĆI INDYWIDUALNEJ I OSOBISTEJ

  Zasada ta ma swoje odbicie w KK w części szczególnej , która opisuje przestępstwo jako czyn własny sprawcy, a także w przepisach o współsprawstwie , podżeganiu i pomocnictwie.

  Zasada odpowiedzialności karnej powinna mieć charakter nie tylko indywidualny ale i osobisty, Tzn., że odpowiedzialności za...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /1 250

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA WINY

  Prawo karne opiera się na zasadzie winy. Odpowiedzialność karną może ponieść wtedy gdy sprawcy z popełnionego czynu można zrobić zarzut. Warunkiem osobistej zarzucalności czynu (czyli winy) jest istnienie określonej więzi psychicznej między sprawcą a jego czynem, Np. w odniesieniu do przestępstw...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /501

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA ODPOWIEDZIALNOŚCI KARNEJ ZA CZYN

  Współczesne prawo karne kieruje sie zasadą ze odpowiedzialności karnej - jest to konsekwencja popełnienia przez człowieka czynu zabronionego. Podstawą odpowiedzialności nie mogą być - myśli , poglądy człowieka, jego właściwości fizyczne i psychiczne oraz stan niebezpieczeństwa. Karanie za myśli...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /783

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYMIEŃ I OMÓW PODSTAWOWE FUNKCJE, JAKIE POWINNO SPEŁNIAĆ PRAWO KARNE

  Funkcje:

  - zapewnienie realizacji idei sprawiedliwości

  w psychice ludzi tkwi głęboko zakorzeniona potrzeba równowagi społecznej wyrażająca się w tym, że złe zachowanie jednostki czy grup społecznych powinno spotkać się z reakcją negatywną, dobre zachowanie powinno zaś być jeśli nie nagradzane, to...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /1 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CO TO JEST PRAWO KARNE?

  Prawo karne sensu largo jest to zespół przepisów prawnych normujących kwestie odpowiedzialności karnej człowieka za czyny zabronione pod groźbą kary kryminalnej.

  Prawo karne sensu largo dzieli się wg kryterium przedmiotu regulacji na:

  prawo karne materialne, zwane także prawem karnym sensu stricto...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Remigiusz Dodano /30.11.2011 Znaków /3 001

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (dział V ustawy o finansach publicznych)

  W chwili obecnej zasady i tryb ponoszenia odpowiedzialności uregulowane są w ustawie o finansach publicznych. Od 01.07.2005r. zasady tej odpowiedzialności uregulowane są w ustawie o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych i w związku z tym dział V ustawy o finansach publicznych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /10 927

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przygotowanie i uchwalanie budżetu j.s.t.

  Przygotowanie uchwały budżetowej wraz z objaśnieniami, objaśnieniami także inicjatywa w sprawie zmian tej uchwały należą do wyłącznej kompetencji zarządu j.s.t. Zarząd j.s.t. opracowuje informacje o stanie mienia komunalnego, która zawiera:

  Dane dotyczące przysługujących j.s.t. praw...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 834

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustawa o Regionalnej Izbie Obrachunkowej (RIO)

  Regionalne Izby Obrachunkowe przedstawiają opnie w sprawach:

  możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego przez j.s.t.

  prawidłowości załączonej do budżetu j.s.t. prognozy kwoty długu tej jednostki ze szczególnym uwzględnieniem zapewnienia przestrzegania przepisów dotyczących uchwalania...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Budżet samorządu terytorialnego

  Zgodnie z art. 167 Konstytucji, samorządowi terytorialnemu zapewnia się udział w dochodach publicznych odpowiednio do przypisanych im zadań. Dochodami tymi są:

  Dochody własne

  Subwencje ogólne

  Dotacje celowe z budżetu państwa

  Źródła dochodów tych jednostek są określone w ustawie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /5 128

  praca w formacie txt

Do góry