Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Zakaz prowadzenia pojazdów

  Sąd może orzec zakaz prowadzenia pojazdów w przypadkach, gdy sprawca skazany został za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu powszechnemu w komunikacji, np. spowodowanie katastrofy lub bezpośrednie zagrożenie katastrofą w ruchu lądowym wodnym lub powietrznym. Zakaz ten orzeka się obligatoryjnie w razie...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /937

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kara pozbawienia wolności

  Kara pozbawienia wolności polega na umieszczeniu skazanego w zakładzie karnym. Oprócz konieczności przebywania w zakładzie karnym, dalsze dolegliwości dla osoby skazanej polegają na poddaniu jej rygorom regulaminu więziennego, ograniczeniom w dostępie do niej osób spoza zakładu karnego oraz w kontaktach z...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /1 093

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kara ograniczenia wolności

  Została po raz pierwszy wprowadzona do polskiego kodeksu w 1969 r.

  Kara ograniczenia wolności trwa najkrócej 1 miesiąc, najdłużej –12 miesięcy. Wymierza się ja w miesiącach.

  Kara ograniczenia wolności nie jest kara izolacyjną. Skazany nie trafia do więzienia, ale:

  1) nie może bez zgody sądu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /699

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kara grzywny

  Jest najczęściej stosowana karą zarówno w prawie karnym, a przede wszystkim w prawie wykroczeń. W prawie karnym stosuje się karę grzywny do sprawców występków o niewielkiej społecznej szkodliwości. Karę grzywny dlatego tak często stosujemy, bowiem zastrzeżenia co do skutków budzi kara pozbawienia...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /1 456

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy zjawiskowe popełnienia przestępstwa

  Grupę form zjawiskowych charakteryzuje współdziałanie osób i w jej ramach wyróżniamy:

  1) Pomocnictwo;

  Polega ono na ułatwianiu innej osobie dokonania czynu zabronionego. Pomocnictwo polega zatem na dostarczaniu narzędzi, środków przewozu, udzielaniu rad lub informacji. Pomocnictwa dopuścić się można...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /2 546

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy stadialne popełnienia przestępstwa

  Do form stadialnych zaliczamy:

  1) Przygotowanie;

  Zachodzi ono wtedy, gdy sprawca w celu popełnienia czynu zabronionego podejmuje czynności mające stworzyć warunki do podjęcia działań zmierzających bezpośrednio do dokonania tego czynu. Przygotowując się do popełnienia przestępstwa sprawca wchodzi w...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /2 890

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Okoliczności wyłączające winę

  Są nimi:

  - niepoczytalność i poczytalność ograniczona

  - działanie pod wpływem błędu

  - działanie na rozkaz (wykonywanie rozkazu)

  Okoliczności wyłączające winę są to takie okoliczności, które wiążą się z osobą sprawcy. Osoba nie podlega odpowiedzialności karnej jeżeli jest niepełnosprawna...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /2 357

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stan wyższej konieczności

  Stan wyższej konieczności to taka sytuacja, gdy człowiek, stając w obliczu zagrożenia jakiegoś dobra, aby je ratować, musi poświęcić inne dobro.Oczywiście nie istnieje pełna dowolność w wyborze dóbr, które mogą być poświęcone kosztem innego dobra. Sytuacje te reguluje prawo. Warto pamiętać, że...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /3 034

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obrona konieczna

  Polski kodeks karny gwarantuje prawnie każdemu człowiekowi prawo do obrony siebie samego, swoich bliskich, osób trzecich oraz własnego mienia. Takie działanie jest nie tylko w pełni legalne, lecz także społecznie korzystne i pożądane. KK określa granice obrony koniecznej oraz okoliczności umożliwiające...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /1 259

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiot przestępstwa

  Według obowiązującego KK podmiotem prze­stępstwa, czyli jego sprawcą, może być tylko człowiek (osoba fi­zyczna). Pojęciem sprawstwa posługujemy się tutaj w szerokim znaczeniu, obejmującym różne formy popełnienia przestępstwa, gdyż bez względu na te formy (formy stadialne, for­my zjawiskowe) ogólne...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Tymoteusz Dodano /01.12.2011 Znaków /2 783

  praca w formacie txt

Do góry