Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Różnicowanie własności

  Przez konstytucyjne pojęcie własności rozumieć można ogół praw majątkowych stanowiących przedmiot konstytucyjno – prawnej ochrony. Termin własność w praktyce konstytucyjnej państw demokratycznych wyraża jedno z powszechnych praw obywatelskich. Według Konstytucji, prawo chroni własność i...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /3 984

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa podmiotowe rzeczowe

  Polegają na możności postępowania podmiotu uprawnionego w określony sposób. Ta możność postępowania podmiotu przyznana jest przez normę prawną. Z prawem podmiotowym sprzężone są obowiązki innych podmiotów, a uprawniony ma możność domagania się od właściwego organu państwa, aby ten, pod...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 057

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje praw rzeczowych

  PRAWA BEZTERMINOWE – czas trwania jest nieokreślony,

  PRAWA TERMINOWE – czas trwania jest określony

  PRAWA PODZIELNE – mogą należeć do kilku osób w częściach ułamkowych, np. własność, użytkowanie wieczyste

  PRAWA NIEPODZIELNE – nie można wyodrębnić samodzielnych uprawnień dla kilku osób np...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /983

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa rzeczowego

  Prawo rzeczowe obok przepisów części ogólnej prawa zobowiązań i prawa spadkowego stanowi jednej z podstawowych działów prawa cywilnego, prawo rzeczowe z zespołu przepisów prawnych regulujących powstanie i zmianę i ustanie oraz treść i ochronę szczególnych form prawnych: korzystania z rzeczy.

  Formy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Termin zawity

  Przedawnienie nie reguluje bezczynności uprawnionego. Wiele z nich ma na względzie innego rodzaju uprawnienia niż roszczenia majątkowe lub przewiduje bardziej rygorystyczne od przedawnienia skutki prawne, polegające na zgaśnięciu samego prawa lub roszczenia. W odróżnieniu od przedawnienia terminy zawite...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /2 100

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wstrzymanie biegu terminu przedawnienia i przerwanie biegu przedawnienia

  Wstrzymanie biegu – podobny charakter do zawieszenia biegu, ma tzw., wstrzymanie biegu i zakończenie biegu, polegające na tym, że w razie zaistnienia pewnych okoliczności przedawnienie biegnie, ale jego bieg może się zakończyć po upływie określonego czasu, od ustania tych okoliczności. Ustawodawca...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 384

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bieg przedawnienia

  Rozpoczyna się od dnia, w którym roszczenie stało się wymagalne, a roszczenie staje się wymagalne od chwili, gdy wierzyciel może postawić skuteczne żądanie przedawnienia roszczeń, które przysługuje osobom, nie mającym pełnej zdolności do czynności prawnych przeciwko osobom sprawującym opiekę lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 151

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie przedawnienia

  Do terminów przedawnienia zaliczamy instytucję regulujące skutki prawne, niewykonania uprawnień przez czas określony w ustawie. Tym samym w prawie cywilnym upływ czasu jest zdarzeniem prawnym. Wskutek upływu czasu następuje nabycie lub utrata jakiegoś prawa podmiotowego np. zasiedzenie. Do podobnego skutku...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prokura

  Szczególnym rodzajem pełnomocnictwa jest prokura, występuje w obrocie handlowym, prokury może udzielić osobie fizycznej spółka handlowa, zakres prokury, jest określony ustawowo i jest bardzo szeroki. Prokura upoważnia do wszelkich czynności sądowych i poza sądowych jakie są związane z prowadzeniem...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśnięcie pełnomocnictwa

  = odwołanie pełnomocnictwa przez mocodawcę

  = śmierć mocodawcy i pełnomocnika

  = ubezwłasnowolnienie całkowite pełnomocnika

  = utrata osobowości prawnej osoby prawnej

  = upływ terminu na które było udzielone pełnomocnictwo

  = fakt prawny z jakim jest związane pełnomocnictwo

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Oswaldooo Dodano /02.12.2011 Znaków /296

  praca w formacie txt

Do góry