Prawo /4 036 prac/

  • Ocena brak

    Domniemanie związane z posiadaniem

    - domniemanie posiadania samoistnego – ten kto faktycznie włada rzeczą jest posiadaczem samoistnym, wynika z tego, że ten kto wykonuje faktyczne władztwo jest posiadaczem i że posiadanie ma charakter samoistny

    - domniemanie zgodności posiadania z prawem – z faktu posiadania domniemywa się, że jest...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /987

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Współposiadanie

    Jest to posiadanie tej samej rzeczy wykonywane przez kilka osób. Współposiadacze władają rzeczą z wolą wykonywania wspólnego prawa dla siebie.

    Współposiadanie samoistne występuje gdy zakres ich wspólnego władztwa odpowiada władztwu jakie ma miejsce przy współwłasności.

    Współposiadanie zależne...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /829

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Posiadanie

    Posiadanie określa się jako faktyczne władztwo nad rzeczą. Może ono być związane z wykonywaniem prawa, ale może to też być władztwo nie związane z prawem np. rzeczą włada osoba nie uprawniona. Skutki mogą polegać na przyznaniu posiadaczowi określonych korzyści i roszczeń m.in. roszczenia o zwrot...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /1 276

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wygaśnięcie zastawu

    Zastaw jako prawo rzeczowe ograniczone wygasa z przyczyn przewidzianych dla wygaśnięcia tych praw.

    Ponadto przepisy o zastawie przewidują także inne przyczyny odnoszące się specjalnie do wygaśnięcia zastawu:

    Wygaśnięcie wierzytelności – jako że zastaw jest prawem akcesoryjnym, zazwyczaj wygasa...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /608

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rodzaje zastawu

    = ZASTAW UMOWNY- powstaje na podstawie umowy pomiędzy właścicielem rzeczy (zastawcą) a wierzycielem (zastawnikiem), niezbędne jest wydanie rzeczy wierzycielowi, ustanowienie zastawu jest czynności realną

    = ZASTAW USTAWOWY – w określonych wypadkach zastaw powstaje na mocy poszczególnych przepisów z mocy...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /1 633

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Pojęcie zastawu

    Zastaw jest prawem rzeczowym ograniczonym, którego zadaniem jest zabezpieczanie wierzytelności. Obok hipoteki zastaw stanowi prawna formę rzeczowego zabezpieczenia wierzytelności. Zastaw jest prawem akcesoryjnym, związanym z wierzytelnością, nie może bez niej powstać, Wygaśnięcie wierzytelności powoduje...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /1 762

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wygaśnięcie hipoteki

    Wygaśnięcie wierzytelności – najczęściej hipoteka wygasa wraz z wygaśnięciem wierzytelności, jako, że jest prawem akcesoryjnym. Wygaśnięcie wierzytelności następuje z różnych przyczyn: np. na skutek zapłaty, zwolnienia z długu,

    Bezpodstawne wykreślenie hipoteki z księgi wieczystej –...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /866

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Ochrona hipoteki

    OBOWIĄZKI WŁAŚCICIELA NIERUCHOMOŚCI: Nie może on dokonywać takich czynności faktycznych, które mogłyby pociągnąć za sobą zmniejszenie jej wartości zabezpieczonej wierzytelności.

    UPRAWNIENIA WIERZYCIELA HIPTECZNEGO – możność przeciwdziałania dewastacji nieruchomości przez właściciela. Jeżeli...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /463

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Rodzaje hipoteki

    Z uwagi na sposób powstania wyróżnia się:

    HIPOTEKĘ UMOWNĄ – służy ona uzyskaniu i zabezpieczeniu kredytu. Powstaje na podstawie umowy zawartej przez wierzyciela z właścicielem nieruchomości lub z innym uprawnionym, Oświadczenie właściciela której prawo ma być obciążone powinno być...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /2 812

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Wierzytelność zabezpieczona hipotecznie i sposób jej zaspokojenia

    Hipoteka służy zabezpieczeniu wierzytelności tylko pieniężnych, o ściśle oznaczonej wysokości. Wyjątkiem jest hipoteka kaucyjna, która zabezpiecza wierzytelności nieustalonej do oznaczonej sumy pieniężnej najwyższej.

    Hipoteka zabezpiecza również roszczenia o odsetki nie przedawnione oraz przyznane...

    Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

    Autor /Leonard Dodano /02.12.2011 Znaków /1 081

    praca w formacie txt

Do góry