Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Źródła współwłasności w częściach ułamkowych

  Powstaje z mocy ustawy:

  - z czynności prawnych

  - z orzeczenia sądowego

  - prze dziedziczenie przez kilka osób

  - przez ustanie majątkowe i współwłasności małżeńskiej

  - przetworzenie, połączenie,, pomieszanie co do rzeczy ruchomej

  - zasiedzenie rzeczy przez kilka osób

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /303

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Trzy charakterystyczne cechy współwłasności

  3 cechy współwłasności:

  jedność przedmiotu

  wielość podmiotów

  niepodzielność wspólnego prawa

  Jedność przedmiotu – polega na tym, że jest nim ta sama rzecz

  Wielość podmiotów – polega na tym, że wspólne prawo należy do kilku osób, a więc do co najmniej dwóch.

  Niepodzielność...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /674

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj dwa przykłady współwłasności i scharakteryzuj je

  Rodzaje współwłasności :

  1) współwłasność w częściach ułamkowych (in. współwłasność w częściach idealnych)– jest samoistnym stosunkiem prawnym prawa rzeczowego, niezwiązanym ze stosunkiem prawnym innego rodzaju. Polega na tym, że każdy właściciel ma swój udział w rzeczy wspólnej...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 789

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy właściciel i posiadacz to zawsze ta sama osoba?

  Posiadacz samoistny to osoba, która rzeczą faktycznie włada jak właściciel. Stan faktyczny (posiadanie) często idzie w parze z tytułem prawnym do rzeczy (własność), jednak można być posiadaczem samoistnym, nie będąc równocześnie właścicielem rzeczy.

  Ważna jest sama wola władania rzeczą we...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nabycie własności poprzez akcesję (połączenie rzeczy)

  Nabycie własności na skutek akcesji nabycie własności na skutek przetworzenia, połączenia, pomieszania

  W tej grupie wyróżniamy następujące sposoby nabycia własności rzeczy ruchomej:

  - przetworzenie (art. 192 KC)

  - połączenie (art. 193 KC)

  oraz art. 191 KC

  - pomieszanie (art. 193 KC_

  1...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /2 995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czy można nabyć własność rzeczy znalezionej?

  Kto znalazł rzecz zgubioną, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym osobę uprawnioną do odbioru rzeczy. Jeżeli znalazca nie wie, kto jest uprawniony do odbioru rzeczy, albo jeżeli nie zna miejsca zamieszkania osoby uprawnionej, powinien niezwłocznie zawiadomić o znalezieniu właściwy organ państwowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /2 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień podobieństwa i różnice pomiędzy prawem użytkowania wieczystego gruntu a prawem własności gruntu

  Właściciel nieruchomości gruntowej (Skarb Państwa, jednostka samorządu terytorialnego bądź ich związki) oddanej w użytkowanie wieczyste, ma prawo do czerpania pożytków płynących z prawa własności, z uwzględnieniem ograniczeń wynikających z postanowień umowy lub decyzji administracyjnej o oddanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /2 445

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podaj warunki nabycia własności przez zasiedzenie

  Zasiedzenie- to jedna z form nabycia własności pierwotnego, jest to nabycie na skutek upływu czasu. Polega na nabyciu prawa własności na skutek długotrwałego wykonywania tego prawa przez osobę nieuprawnioną. Przedmiotem nabycia przez zasiedzenie są tylko prawa rzeczowe.

  Przesłanki nabycia w drodze...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /792

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby nabycia i utraty własności

  1. Nabycie prawa własności

  = w drodze znalezienia

  = nabycie własności pożytków naturalnych

  = przetworzenie rzeczy ruchomych

  = połączenie rzeczy ruchomych

  = pomieszanie rzeczy ruchomych

  2. Utrata prawa własności

  NABYCIE PIERWOTNE – utrata prawa własności ma miejsce przeciwko woli...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /641

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymień i scharakteryzuj roszczenia właściciela, jakie mogą wynikać z prawa własności

  Ochrona własności należy do typu ochrony petytoryjnej, przez którą rozumie się ochronę prawa. (prawa własności).

  Podstawowymi roszczeniami przysługującymi właścicielowi w wypadku naruszenia jego prawa są: roszczenie windykacyjne i roszczenie negatoryjne.

  1. Roszczenie windykacyjne (art.222...

  Ocena / Kategoria / Prawo cywilne

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /3 103

  praca w formacie txt

Do góry