Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Zakres regulacji prawa pracy i jego systematyka

  Wraz z powstaniem i rozwojem kapitalistycznych stosunków produkcji oraz kształtowaniem się i rozwojem nowej klasy społecznej-klasy robotniczej zaczęła rozwijać się nowa gałąź prawa -prawo pracy. Nowy układ stosunków ekonomiczno-społecznych stwarzał coraz szerszą potrzebę regulacji prawnej stosunków...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza prawa pracy

  Prawo pracy jest gałęzią prawa stosunkowo młodą. Przechodziła ona wiele przemian. Początkowo zwano ją „ustawodawstwem fabrycznym”. Wówczas nazwa ta odpowiadała zakresowi jego obowiązywania. Oddziaływało ono bowiem na treść stosunków pracy jedynie robotników fabrycznych. Wraz z rozszerzaniem się...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i przedmiot prawa pracy

  Cztery znaczenia pojęcia „prawo pracy”

  1.W kontekście normatywnym są to przepisy regulujące stosunki pracy. Całość tych przepisów, ujętych w odpowiednich ustawach, dekretach, rozporządzeniach i innych aktach normatywnych;

  2.W kontekście praktycznym, ze względu na różne odmiany stosowania przepisów...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje przysposobienia

  1. Przysposobienie pełne: pomiędzy przysposabiającym a przysposobionym powstaje taki sam stosunek jak między rodzicami i dziećmi. Wskutek tej adopcji wygasa władza rodzicielska rodziców, a przysposobiony staje się także członkiem rodziny przysposabiającego (następuje zerwanie więzi z naturalną...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 762

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki przysposobienia

  Przysposobić można tylko:

  - osobę małoletnią (wymaganie małoletniości powinno zostać spełnione w dniu złożenia wniosku o przysposobienie),

  - dla jej dobra.

  Przysposobić może tylko:

  - osoba mająca pełną zdolność do czynności prawnych posiadająca kwalifikacje osobiste uzasadniające...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 096

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Treść władzy rodzicielskiej

  W tym zakresie polecam treść art. 92-112 kro (tytuł oddziału władza rodzicielska – liczne zmiany w czerwcu 2009 r.).

  Władza rodzicielska to przede wszystkim wielość obowiązków rodziców względem dziecka. Ich uprawnienia względem dziecka są w pewnym sensie wtórnym składnikiem tej władzy. Władza...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 038

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ustalenie ojcostwa małżeńskiego

  Domniemanie ojcostwa odnosi się do ustalenia ojcostwa dziecka, które urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo w pewnym okresie po jego ustania lub unieważnieniu.

  Jeżeli dziecko urodziło się w czasie trwania małżeństwa albo przed upływem trzystu dni od jego ustania lub unieważnienia, domniemywa...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 063

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Określ zakres i podmioty obowiązku alimentacyjnego

  Obowiązek alimentacyjny i odpowiadające mu roszczenia alimentacyjne dotyczą dostarczania przez osoby określone w ustawie środków utrzymania, a w miarę potrzeby również środków wychowania (art. 128 kro).

  Źródłem obowiązku alimentacyjnego są w zasadzie stosunki rodzinne (pokrewieństwo, przysposobienie...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 474

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Unieważnienie małżeństwa

  Zawarcie małżeństwa z uchybieniami prawnymi mogą stanowić podstawę do unieważnienia małżeństwa.

  Te uchybienia to:

  1. wystąpienie tzw. przeszkód małżeńskich (pyt. 5),

  2. wady składanych przez nupturientów oświadczeń woli (art. 15),

  3. wady pełnomocnictwa do zawarcia małżeństwa (art...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 556

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie są skutki prawne orzeczenia separacji?

  Orzeczenie separacji powoduje ustanie obowiązku wspólnego pożycia małżonków, ale skutkiem tego orzeczenia nie jest rozwiązanie małżeństwa. W wyniku separacji powstaje między małżonkami ustrój rozdzielności majątkowej, wyłączone jest domniemanie pochodzenia dziecka od męża matki, małżonek...

  Ocena / Kategoria / Prawo rodzinne i opiekuńcze

  Autor /Nikodem Dodano /02.12.2011 Znaków /1 043

  praca w formacie txt

Do góry