Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Stosunek pracy na podstawie powołania (nawiązanie i rozwiązanie)

  Stosunek pracy może zostać nawiązany wskutek powołania na określone stanowisko. Powołanie jako źródło powstania stosunku pracy jest aktem administracyjnym, który wywołuje dwojaki skutek :

  A) powoduje powstanie stosunku pracy między osobą powołaną a pracodawcą, u którego powołany zostaje...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 804

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wygaśnięcie umowy o pracę

  Wygaśnięcie umowy o pracę z mocy prawa następuje wraz z upływem okresu próbnego , czasu, na który były zawarte, lub z dniem ukończenia umówionej pracy- umowy zawarte na okres próbny, na czas określony i na czas wykonania określonej pracy. Kodeks pracy przewiduje wyjątek od tej zasady ale tylko gdy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /1 554

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia pracownika w związku z wypowiedzeniem lub rozwiązaniem umowy o pracę

  Rozwiązanie umowy o pracę, zgodnie z przepisami kodeksu pracy może nastąpić:

  1.na mocy porozumienia stron,

  2.rozwiązania umowy o pracę za wypowiedzeniem,

  3.rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia,

  4.z upływem czasu na jaki była zawarta

  5.z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /6 318

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana treści umowy o pracę. Wypowiedzenie warunków pracy i płacy

  W trakcje trwania stosunku pracy zachodzą sytuacje wymuszające zmianę warunków umowy. Są to zmiany:

  1. korzystne dla pracownika (np. podwyżka wynagrodzenia),

  2. wynikające z potrzeb pracodawcy lecz nie naruszających praw pracownika (np. przeniesienie do innej pracy bez zmiany wynagrodzenia) lub zmiany...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /5 003

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie umowy o prace w razie upadłośći bądź likwidacji zakładu pracy

  Ogłoszenie upadłości bądź likwidacja zakładu pracy są przyczynami szczególnymi, w których nie stosuje się :

  -obowiązku konsultacji związkowej w sprawach zwalniania pracowników

  -ochrony przed rozwiązaniem umowy o pracę pracownikom, którym brakuje nie więcej niż 2 lata do osiągnięcia wieku...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /1 256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszczenia pracownika z tytułu niezgodnego z prawem rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Pracownikowi, z którym rozwiązano umowę o pracę bez wypowiedzenia z naruszeniem przepisów o rozwiązaniu umów o pracę w tym trybie, przysługuje:

  -roszczenie o przywrócenie do pracy na poprzednich warunkach,

  -odszkodowanie.

  Przysługuje mu możność wyboru roszczenia i dochodzenia bądź przywrócenia do...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Szczególna ochrona pracowników przed wypowiedzeniem umowy o pracę

  Sytuacje, w których zawieszone zostało prawo pracodawcy wypowiadania umowy o pracę, określają zarówno przepisy kodeksu pracy, jak i przepisy pozakodeksowe. Przewidują one zakaz wypowiadania umowy o pracę ze względu na sytuację osobistą lub rodzinną pracownika, a zwłaszcza:

  1)w czasie korzystania...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /1 726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki rozwiązania umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia z winy pracownika powoduje natychmiastową utratę pracy a także dalsze ujemne skutki dla pracownika. Pracownik traci prawo do nagrody z funduszu zysku przeznaczonego do podziału dla pracowników.

  Ponadto rozwiązanie takie pociąga za sobą ujemne skutki także w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skutki nieprawidłowego wypowiedzenia umowy

  Naruszenie przepisów o wypowiedzeniu umowy o pracę lub nieuzasadnione wypowiedzenie tej umowy pociąga za sobą w zależności od rodzaju wypowiedzianej umowy oraz następstw, jakie to wypowiedzenie wywołało następujące skutki:

  -uznanie wypowiedzenia za bezskuteczne, bądź

  -przywrócenie pracownika do pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /1 779

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki, forma i tryb rozwiązywania umowy o pracę bez wypowiedzenia

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia jest to rozwiązanie natychmiastowe, często dyscyplinarne, które może nastąpić: z winy pracownika, z przyczyn zawinionych przez pracownika, z przyczyn niezawinionych przez pracownika. Art. 52 § 1 Pracodawca może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia z winy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 242

  praca w formacie txt

Do góry