Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Odpowiedzialność materialna pracowników

  Art. 114. Pracownik, który wskutek niewykonania lub nienależytego wykonania obowiązków pracowniczych ze swej winy wyrządził pracodawcy szkodę, ponosi odpowiedzialność materialną według zasad określonych w przepisach niniejszego rozdziału.

  Art. 115. Pracownik ponosi odpowiedzialność za szkodę w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /4 691

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność porządkowa i dyscyplinarna pracowników

  Odpowiedzialność pracowników rozumiana jest najogólniej jako stan polegający na ponoszeniu przez nich wobec pracodawcy konsekwencji materialnych lub osobistych z powodu naruszenia obowiązków pracowniczych.

  Odpowiedzialność porządkowa, jej istota polega na stosowaniu wobec pracownika sankcji typu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 413

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakaz prowadzenia działalności konkurencyjnej przez pracownika

  Wśród postanowień umowy o pracę (postanowienia umowy przewidziane KP nie wyczerpują jej treści, strony korzystają bowiem ze swobody umów, która oznacza dopuszczalność regulowania w umowie wszystkich innych spraw, jeśli nie pogarsza to sytuacji pracownika w porównaniu z przepisami prawa), które są w niej...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i katalog obowiązków pracownika

  Nawiązując prawny stosunek pracy, pracownik zobowiązuje się do wykonania pracy określonego rodzaju. Aby pracownik mógł w ogóle świadczyć pracę, musi stawić się do jej wykonania i zostawać w miejscu pracy przez określony czas. Pierwszym obowiązkiem pracownika, zapoczątkowującym świadczenie pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 236

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest świadectwo pracy. Obowiązek jego wydania

  Art. 97.  W związku z rozwiązaniem lub wygaśnięciem stosunku pracy pracodawca jest obowiązany niezwłocznie wydać pracownikowi świadectwo pracy. Wydanie świadectwa pracy nie może być uzależnione od uprzedniego rozliczenia się pracownika z pracodawcą.

  W przypadku rozwiązania lub wygaśnięcia umowy o...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 849

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i zakres obowiązków pracodawcy

  Do podstawowych obowiązków pracodawcy wobec pracownika zalicza się:

  1.obowiązek prawidłowego zatrudnienia pracownika - zgodnie z jego kwalifikacjami, stanem zdrowia, zaznajomienie podejmującego pracę pracownika z zakresem jego obowiązków, sposobem wykonywania pracy i przysługującymi mu uprawnieniami...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypłaty za czas niewykonywania pracy. Ochrona prawna wynagrodzenia za pracę

  Wynagrodzenie jest ekwiwalentem za pracę. Wynagrodzenie otrzymuje się tylko za prace wykonywaną. W określonych przypadkach pracodawca obowiązany jest do świadczenia wynagrodzenia, gdy pracownik nie świadczy pracy – bądź z przyczyn od siebie niezależnych, bądź z uwagi na potrzebę wypoczynku – są to...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /5 872

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie, składniki i systemy wynagrodzenia za pracę

  Wynagrodzenie za pracę jest koniecznym świadczeniem, które pracodawca jest obowiązany wypłacać pracownikom za ich pracę, odpowiednio do jej rodzaju, ilości i jakości, według z góry ustalonych składek. Wynagrodzenie za pracę jest ściśle związane z istnieniem prawnego stosunku pracy.

  Rozróżniamy dwa...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /1 195

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek pracy na podstawie mianowania (nawiązanie i rozwiązanie)

  Stosunek pracy na podstawie mianowania odbiega od umownych stosunków pracy. Przy mianowaniu odmienny jest sposób nawiązania stosunku pracy (akt mianowania, ślubowanie), większa jest stabilizacja zatrudnienia pracownika (dopuszczalność rozwiązania lub zmiany stosunku pracy tylko w sytuacjach określonych...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek pracy na podstawie wyboru (nawiązanie i rozwiązanie)

  Z wyborem, jako podstawą nawiązania stosunku pracy spotykamy się w organizacjach społecznych, zawodowych, politycznych i samorządzie terytorialnym . Występuje wtedy, gdy z przyjęcia wyboru na określone stanowisko wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika i nawiązuje się z chwilą...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 877

  praca w formacie txt

Do góry