Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Telepraca

  Powinna służyć przestawieniu formuły porządkowo – dyscyplinującej stosunku pracy na formułę wynikową. Jest ona jedną z 2 form (obok pracy chałupniczej) pracy domowej mającą międzynarodowy charakter i zasięg. Nie jest ona rozumiana jednoznacznie. Wspólną cechą różnych definicji jest to, że...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca tymczasowa

  Jest formą chwilowego zatrudnienia. Polska zalegalizowała tą formę odpowiednia ustawą z 2003 roku. Jednak zakłada ona krótki okres dozwolonej p.t. na rzecz jednego pracodawcy użytkownika – w okresie 36 kolejnych miesięcy łączny okres wykonywania p.t. nie może przekroczyć 12 m-cy i zakaz ponownego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 698

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nowe formy zatrudnienia

  Nowoczesne formy zatrudnienia można rozumieć a) szeroko i b) wąsko

  a) odnoszą się do wszelkich form zatrudnienia, które są odmienne od modelu typowego (tj. od pracy w ramach pracowniczego stosunku zatrudnienia, a więc świadczonej pod kierownictwem , w pełnym wymiarze czasu pracy przez 5 dni w tygodniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /2 157

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Swoboda zawierania umów

  Praca może być świadczona na podstawie umów należących do różnych gałęzi prawa. Swoboda wykonywania pracy w ramach pracowniczego zobowiązania (umowa o pracę, spółdzielcza, mianowanie, wybór, powołanie) lub zobowiązania cywilnoprawnego (umowa zlecenie, umowa o dzieło, kontrakty menedżerskie) jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyłączenie odpowiedzialności karnej

  Okoliczności wyłączające bezprawność czynu zabronionego:

  obrona konieczna

  stan wyższej konieczności

  dozwolone ryzyko

  kolizja obowiązków

  Okoliczności wyłączające winę:

  anormalna sytuacja motywacyjna

  błąd co do okoliczności:

  stanowiących znamię...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Faust Dodano /06.12.2011 Znaków /482

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów problem odpowiedzialności za popełnienie czynu zabronionego w stanie niepoczytalności lub ograniczenia poczytalności spowodowane upojeniem alkoholowym lub innym odurzeniem

  Niepoczytalność wyłącza winę. Niepoczytalność może być spowodowana nietrzeźwością lub odurzeniem.

  Mamy tu do czynienia z konfliktem dwóch podstawowych zasad prawa karnego. [Zasada winy - jeśli brak winy to jest brak odpowiedzialności; Zasada ochrony społecznej (dóbr prawnych)]. Może być brak winy...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Faust Dodano /06.12.2011 Znaków /883

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest niepoczytalność, a co poczytalność ograniczona? Jakie skutki prawne powoduje ustalenie takich stanów?

  Art. 31§l KK Niepoczytalność - „Nie popełnia przestępstwa, kto z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czyn­ności psychicznych nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem". Niepoczytalność jest okolicznością wy­łączającą...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Faust Dodano /06.12.2011 Znaków /3 335

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znaczenie ma błąd polegający na nieświadomości bezprawności czynu?

  Tradycyjna zasada, iż nieświadomość prawa zawsze szkodzi "ignoran-tia iuris semper nocet" musi oczywiście być odrzucona, gdyż prowadzi do obcej współczesnemu prawu obiektywizacji odpowiedzialności.

  Art.30 KK Nie ppopełnia przestepstwa, kto dopuszcza się czynu zabronionego w usprawiedliwionej...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Faust Dodano /06.12.2011 Znaków /619

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym jest błąd co do faktu? Kiedy błąd taki uchyla odpowiedzialność, a kiedy ją umniejsza?

  Błąd - niezgodność między obiektywną rzeczywistością, a jej odbiciem w świadomości człowieka. Ta niezgodność może polegać na tym, że jakieś elementy tej rzeczywistości nie zostały uświadomione (błąd polegający na nieświadomości) lub na tym, że sprawca przyjął istnienie elementów, które...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Faust Dodano /06.12.2011 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Co to jest dopuszczalne ryzyko?

  Art. 27 KK. Nie popełnia przestępstwa kto działa w celu przeprowadzenia eksperymentu (poznawczego, medycznego, technicznego, ekonomicznego) jeżeli spodziewana korzyść ma istotne znaczenie poznawcze, medyczne lub gospodarcze, a oczekiwanie jej osiągnięcia, celowość oraz sposób przeprowadzenia eksperymentu...

  Ocena / Kategoria / Prawo karne

  Autor /Faust Dodano /06.12.2011 Znaków /7 250

  praca w formacie txt

Do góry