Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Istota i zakres pracy pod kierownictwem

  Istota pracy "pod kierownictwem", czyli umownie podporządkowanej (formalnie i merytorycznie) jest możliwość codziennego konkretyzowania pracownikowi jego obowiązków zawodowych, a w szczególności określania czynności mieszczących się w zakresie uzgodnionego rodzaju pracy. Takie umowne podporządkowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /962

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka stosunków pracowniczych i niepracowniczych zatrudnienia

  Stosunki pracownicze charakteryzują się świadczeniem pracy przez pracownika na rzecz pracodawcy na podstawie:

  1. umowy o prace;

  2. mianowania;

  3. wyboru;

  4. powołania.

  Stosunki niepracownicze to świadczenie pracy na podstawie:

  l.Umowy o dzieło;

  2. umowy zlecenia;

  3.w ramach wolnego zawodu;

  4. w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 898

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym charakteryzuje się wybór /powołanie/ mianowanie

  WYBÓR (art. 73 – 75 k.p.) – nawiązanie stosunku pracy następuje na podstawie wyboru, jeżeli z wyboru wynika obowiązek wykonywania pracy w charakterze pracownika. Ten sposób nawiązania stosunku pracy jest charakterystyczny w prawie samorządowym (ustawa o pracownikach samorządowych z 1990 r. – na podstawie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /4 297

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka podstaw nawiązania pracy

  Uwagi ogólne.

  Do nawiązania stosunku pracy w administracji publicznej w dużej mierze stosuje się przepisy KP i KC, niektóre kwestie w pragmatykach urzędniczych uregulowano jednak odrębnie (jest to regulacja wyprzedzająca w stosunku do KP)

  Regulacja z KP i KC:

  Zakres informacji, których żądać...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /5 980

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie i wygaśnięcie stosunku pracy

  Rozwiązanie:

  Osoby zatrudnione na innej postawie prawnej niż mianowanie podlegają w tym zakresie przepisom KP:

  1. stosunek pracy z wyboru- rozwiązuje się z wygaśnięciem mandatu ( upływ kadencji, zrzeczenie się mandatu, jak i odwołanie) lub w drodze postanowienia stron. Nie mają tu zastosowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /8 025

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana warunków płacy i pracy

  Zmiana warunków płacy i pracy pracowników zatrudnionych w administracji publicznej odbywa się albo w trybie powszechnym w oparciu o KP albo w trybie szczególnym uregulowanym w pragmatykach urzędniczych.

  Tryb szczególny dotyczy, co do zasady, pracowników mianowanych. Podlegają mu również urzędnicy z umowę o...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /5 631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb naboru kandydatów do pracy

  Przewidziano w ustawie o

  I - służbie cywilnej – 24.08.2006

  Każdy obywatel ma pr. do info. o wolnych stanowiskach pracy w służbie cywilnej, nabór jest otwarty oraz konkurencyjny. Limit mianowań urzędników w s.c. na dany rok budżetowy, limity i środki finansowe na wynagrodzenia, dodatki specjalne, dodatki...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /5 475

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki zatrudnienia w prawie urzędniczym

  • W prawie urzędniczym osoba starająca się o zatrudnienie musi sprostać nie tylko warunkom powszechnym, ale musi też spełnić warunki szczególne:

  - Obywatelstwo polskie, brak obywatelstwa lub jego utrata może prowadzić nawet do nie zawiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy bez wypowiedzenia (należy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /4 304

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Powszechne źródła prawa pracy

  1) Konstytucja RP

  2) Ustawy zwykłe, np. ustawa o minimalnym wynagrodzeniu, ustawa o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych, ustawa o grupowych zwolnieniach z pracy

  3) Umowy międzynarodowe ratyfikowane, np. Traktat Rzymski

  4) Rozporządzenia i dyrektywy Wspólnot Europejskich

  5) Akty wykonawcze np...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /830

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Źródła uzupełniające

  - regulacja dotycząca pragmatyk w sytuacji, gdy dana materia nie została uregulowana w źródle podstawowym

  1) Kodeks pracy

  2) Kodeks cywilny

  3) Ustawy szczególne, np. ustawa o pracownikach urzędów państwowych

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /236

  praca w formacie txt

Do góry