Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA PODATKÓW

  Wg. przedmiotu opodatkowania na: podatki przychodowe, dochodowe, majątkowe i od wydatków

  Wg. stosunku przedmiotu opodatkowania do źródła podatku na: podatki bezpośrednie i pośrednie

  Wg. przeznaczenia dochodów na rzecz państwa i samorządu na: podatki państwowe, samorządowe i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /837

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEMY NAUKOWE

  Są to systemy racjonalne, modelowe, teoretyczne. Opierają się na pewnych generalnych założeniach i przesłankach opodatkowania (zasadach), które uwzględniają aspekty polityczne, ekonomiczne, socjalne oraz prawne podatków. Dążą do uwzględniania optymalnej realizacji fiskalnych i pozafiskalnych celów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /408

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE SYSTEMU PODATKOWEGO

  System to grupa elementów wzajemnie ze sobą powiązanych i od siebie uzależnionych, tworzących pewną całość. Przyjmuje się że system podatkowy to ogół podatków występujących w danym czasie w danym państwie.

  Podatki są kategorią prawną i ekonomiczną. Prawo podatkowe generuje dochody w znaczeniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /2 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEKLARACJE PODATKOWE (forma wymiaru zobowiązań)

  Art. 3 pkt.5 ordynacji stanowi- „Ilekroć w ustawie jest mowa o deklaracjach rozumie się przez to również zeznania, wykazy oraz informacje, do których składania obowiązani są na podstawie przepisów prawa podatkowego, podatnicy, płatnicy i inkasenci”

  Możemy wyróżnić cztery typy deklaracji podatkowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /2 588

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DECYZJE WYMIAROWE I ICH CHARAKTER PRAWNY (forma wymiaru zobowiązań)

  Art. 21 § 1 ordynacji, stanowi o powstaniu zobowiązania podatkowego na dwa sposoby: z mocy prawa art.21 § 1pkt 1 i z mocy decyzji art. 21 § 1pkt2. Decyzje, które wydawane są po powstaniu zobowiązania z mocy prawa-, uznaje się za deklaratoryjne, gdyż odtwarzają zobowiązanie. Decyzje konstytutywne to te, które...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /2 982

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY I FORMY WYMIARU ZOBOWIĄZAŃ

  Metody pierwotnego, zwyczajnego wymiaru zobowiązań podatkowych:

  Powstanie obowiązku podatkowego tworzy obowiązek wymiaru;

  1) Przez wydanie decyzji ( obligatoryjne wydanie decyzji z urzędu art. 21 § 5)

  2) Przez samowymiar który ma dwie formuły

      - Przez złożenie deklaracji (art.21 § 2)

      - Albo...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /1 863

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CHARAKTER PRAWNY OBOWIĄZKU I ZOBOWIĄZANIA PODATKOWEGO

  Te pojęcia należy interpretować nie tylko na podstawie art. 4 i 5 ordynacji, ale też w kontekście związanych z tymi kategoriami uprawnień i obowiązków całego systemu podatkowego. Przede wszystkim w związku z łączącą te pojęcia kategorią stosunku prawnego.

  W prawie podatkowym trzeba wyodrębnić...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /2 362

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OBOWIĄZEK A ZOBOWIĄZANIA PODATKOWE

  Art. 4 Ordynacji: Obowiązek podatkowy to wynikająca z ustaw podatkowych nieskonkretyzowana powinność przymusowego świadczenia pieniężnego w związku z zaistnieniem zdarzenia określonego w tych ustawach.

  Pojęcie to w zasadzie wcale nie jest potrzebne, bo nie jest to nic innego jak stosunek prawny...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /631

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANY PODATKOWE

  Ordynacja podatkowa nie definiuje pojęcia organu podatkowego, a jedynie wymienia w art.13 podmioty, które do tej grupy można zaliczyć.

  W Polsce istnieją 2 piony organów podatkowych: państwowe i samorządowe, o bardzo zróżnicowanym statusie prawnym.

  Są wśród nich:

  organy finansowej administracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /6 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  INKASENT

  Jest to podmiot obowiązany do pobrania od podatnika należności podatkowej oraz wpłacenia jej we właściwym terminie organowi podatkowemu. Nie ma on obowiązku obliczania wysokości należności.

  Jest podatnikiem w sensie formalnym, nie ponosi ciężaru ekonomicznego podatku. Nałożenie obowiązków...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Wadim Dodano /08.12.2011 Znaków /1 863

  praca w formacie txt

Do góry