Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  PROCEDURA UCHWALANIA BUDŻETU PAŃSTWA

  1. Rada Ministrów – każdy z ministrów przygot. Swój plan finansowy (dochody i wydatki) resortu,

  2. Ministerstwo Finansów – Ministrowie przedkładają swoje plany do ministerstwa, w którym powstaje projekt budżetu państwa.

  3.Wystąpienie min. Finansów w sejmie, głowne założenia budżetu

  4. pierwsze czytanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 663

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KONSTYTUCYJNE WYMOGI DOTYCZĄCE BUDŻETU PAŃSTWA

  Art. 219 - 226 - poświęcone są budżetowi i w tym zakresie dotyczą :

  1)uchwalania budżetu państwa w formie ustawy budżetowej,

  3)dopuszcza możliwość określania w ustawie o " prowizorium budżetowym ", w wyjątkowych przypadkach , dochodów i wydatków państwa w okresie krótszym niż...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /431

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ROLA RADY MINISTRÓW W PROCESIE TWORZENIA BUDŻETU PAŃSTWA

  Rada Ministrów przekłada sejmowi najpóźniej na 3 miechy przed rozpoczęciem roku budżetowego projektu ustawy budżetowej na rok następny W wyjątkowych przypadkach możliwe jest późniejsze przedłożenie projektu.

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /244

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZARZĄDZANIE DŁUGIEM PUBLICZNYM

  Powierzone jest Ministrowi Finansów. Ustawa zobowiązuje go do opracowaia strategii zarządzania długiem publicznym oraz 3 letniej strategii oddziaływania na dług sektora finansów publicznych strategia zarządzania odnosi się do okresu rocznego. Obejmuje:

  1)stabilność makroekonomiczną gosp i jej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /967

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  DEFICYT BUDŻETOWY I ŻRÓDŁA JEGO FINANSOWANIA

  Mówimy wówczas gdy wydatki budżetowe przewyższają dochody budżetowe. Jest wielkością planowaną w ramach tworzenia budżetu państwa lub budżetów jednostek terytorialnych źródło powstania deficytu

  1)nadmierne wydatki

  2)zbyt niskie podatki i inne dochody publiczne

  3) istnienie silnych grup...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 272

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SZCZEGÓŁOWOŚĆ BUDŻETU

  Zasada szczegółowości - budżet musi być ustalony i wykonywany ze szczegółowym podziałem dochodów i wydatków budżetowych; uchwała budżetowa j.s.t. określa:

  prognozowane dochody według ważniejszych źródeł i działów klasyfikacji budżetowej,

  wydatki budżetu w podziale na działy i rozdziały...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /1 072

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻETOWANIE NETTO

  Budżetowanie netto-> umożliwia p w elastyczność finansowania nie krępowaną tak silnie jak przy finansowaniu brutto wymogami procedury i techniki budżetowej Uzależnienie wysokości wydatków od otrzymania odpowiednich dochodów pobudza do efektywnej gosp i umożliwia ocenę całokształtu ich gospodarki na...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /548

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  BUDŻETOWANIE BRUTTO

  Budżetowanie brutto->Zalety:

  1)umożliwia pokrywanie podatków niezależnie od ich wysokości osiągniętych przez daną jednostkę organizacyjną przychodów.

  Szczegółowe wyspecjalizowanie przychodów i wydatków pozwala na ewidencjonowanie i ścisłą kontrolę wykonywania budżetu zgodnie z ustalonym...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /807

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JEDNOŚĆ MATERIALNA I FORMALNA BUDŻETU

  Jedność formalną uzyskuje się dzięki budowie zbiorczego budżetu państwa obejmującego budżet władz centralnych i budżet władz samorządowych. Jedność materialna głosi, że suma dochodów powinna być przeznaczona na pokrycie całości wydatków budżetowych bez celowego wiązania niektórych wydatków z...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /379

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY BUDŻETOWE ORAZ ICH ZNACZENIE I CHARAKTER PRAWNY

  W teorii finansów sformułowane zostały zasady , których wdrożenie i przestrzeganie powinno zapewnić sprawna optymalną realizację budżetu.

  Zasad budżetowych nie należy traktować jako tych niezbędnych cech , czy elementów budżetu, od których uzależnione jest jego zaistnienie. Są to cechy pożądane...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Witold Dodano /09.12.2011 Znaków /2 631

  praca w formacie txt

Do góry