Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Komitet Społeczno - Polityczny RM

  Komitet ten został utworzony na podstawie rozporządzenia RM z dnia 11 lutego 1997. Obecnie Komitet ten już nie istnieje. W jego skład wchodzili: Minister Edukacji Narodowej, Minister Kultury i Sztuki, Minister Pracy i Polityki Socjalnej, Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet Ekonomiczny RM

  Komitet ten został utworzony na podstawie rozporządzenia RM z dnia 11 lutego 1997. Obecnie Komitet ten już nie istnieje*. W jego skład wchodzili: Minister Finansów, Minister Gospodarki, Minister Łączności, Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Minister Rolnictwa i Gospodarki...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja ustrojowa i kompetencje premiera

  Prezesa Rady Ministrów można określić mianem szefa rządu. Ani przepisy konstytucyjne, ani praktyka polityczna nigdy nie traktowały w Polsce premiera tylko jako pierwszego wśród równych; przeciwnie – zawsze premier był rzeczywistym kierownikiem prac rządowych, a Reforma Centrum z 1996 r. i nowe uregulowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /2 370

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawotwórcze kompetencje RM

  Rząd nie ma obecnie żadnych możliwości stanowienia norm o randze ustawy. Korzysta on natomiast z szerokich politycznych i prawnych możliwości oddziaływania na prace ustawodawcze parlamentu. Rząd ma prawo inicjatywy ustawodawczej, prawo nadawania swoim projektom charakteru pilnego oraz prawo zgłaszania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje RM

  Podstawowe zadania RM zostały wskazane w art. 146 Konstytucji:

  kierowanie administracją rządową – m.in. kompetencje do koordynacji i kontroli działalności organów tej administracji,

  kierowanie wykonywaniem budżetu – kompetencje w zakresie koordynacji i kontroli, jednak w znacznym stopniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład RM

  Rada Ministrów jest organem kolegialnym. Nie można jej jednak traktować jako jednolitego kolegium złożonego z równouprawnionych członków, tak jak traktuje się np. Sejm. Rada Ministrów składa się z:

  Prezesa Rady Ministrów,

  ministrów (art. 147 ust. 1) – Konstytucja różnicuje tę kategorię...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb działania RM

  Rada Ministrów działa na posiedzeniach, które są zwoływane przez jej Prezesa. On też ustala porządek dzienny posiedzeń i im przewodniczy. Posiedzenia odbywają się w stałych terminach określonych przez premiera. W posiedzeniach mają obowiązek wziąć udział wszyscy członkowie RM, w koniecznych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w składzie RM

  Skład RM ma charakter zamknięty i nie ma możliwości powołania do jej składu osoby, która nie zajmuje jednego z 4 stanowisk wymienionych w art. 147 Konstytucji.

  Premier może (przy stosownym współdziałaniu prezydenta) odwoływać z rządu ministrów, z którymi nie jest w stanie współpracować.

  Zmiany w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwoływanie RM – votum nieufności a votum zaufania

  Wotum zaufania jest to uchwała parlamentu aprobująca politykę rządu; wotum zaufania nie jest prostym przeciwstawieniem wotum nieufności, kwestię zaufania może stawiać sam rząd uzależniając pozostanie przy władzy od aprobaty pewnych rządowych propozycji; w Polsce udzielenie wotum zaufania przez Sejm...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola prezydenta w procesie powoływania rządu

  Prezydent desygnuje Prezesa Rady Ministrów (art. 154 ust.1), musi to nastąpić w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.

  Bez akceptacji Prezydenta nie może dojść do ostatecznego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 040

  praca w formacie txt

Do góry