Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Wymogi stosowane przy powoływaniu i odwoływaniu sędziów

  Sędziowie są powoływani przez Prezydenta na wniosek Krajowej Rady Sądownictwa (art. 179 K). Kandydat musi przede wszystkim odpowiadać wysokim wymaganiom, jako że na stanowisko sędziego może zostać powołana osoba, która:

  posiada obywatelstwo polskie,

  korzysta z pełni praw cywilnych i...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 627

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja sądów szczególnych

  Sądy szczególne są to sądy o właściwości obejmującej określoną grupę spraw i usytuowane poza systemem sądów powszechnych. Istnieją one w sposób stały. Konstytucja wymienia 2 typy sądów szczególnych:

  Sądy wojskowe:

  dzielą się na wojskowe sądy garnizonowe i wojskowe sądy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja sądów powszechnych

  Konstytucja nie określa struktury sądów powszechnych, ale przez wprowadzenie wymogu dwuinstancyjności zakłada, że struktura ta musi obejmować przynajmniej 2 szczeble. Ustawa Prawo o ustroju sądów powszechnych idzie jednak dalej i nadaje sądownictwu powszechnemu trójszczeblowy charakter. Sądami powszechnymi...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /2 587

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja Sądu Najwyższego

  Sąd Najwyższy dzieli się na 4 izby:

  Izbę Cywilną,

  Izbę Karną,

  Izbę Wojskową,

  Izbę Ubezpieczeń Społecznych i Spraw Publicznych.

  Na czele każdej izby stoi prezes SN powoływany (na wniosek Pierwszego Prezesa SN, zaopiniowany przez zainteresowaną izbę) przez Prezydenta RP. W...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie przed Trybunałem Stanu

  Procedura, w której realizowana jest odpowiedzialność konstytucyjna, obejmuje 5 zasadniczych stadiów:

  zgłoszenie wstępnego wniosku,

  postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej,

  postawienie w stan oskarżenia,

  rozpoznanie sprawy przez TS w I instancji,

  rozpoznanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /2 037

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja ustrojowa i organizacja Trybunału Stanu

  Trybunał Stanu jest odrębnym organem władzy sądowniczej. Nie jest on sądem w rozumieniu art. 175 ust. 1 K, nie sprawuje więc wymiaru sprawiedliwości w przyjętym tam rozumieniu. Natomiast odpowiada on w pełni charakterystyce organu władzy sądowniczej, zarówno z uwagi na niezawisłość jego sędziów, jak...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 144

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przedmiotowy zakres odpowiedzialności konstytucyjnej w III RP

  Zakres przedmiotowy odpowiedzialności konstytucyjnej obejmuje odpowiedzialność za naruszenie Konstytucji lub ustawy, popełnione w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania przez osobę podlegającą odpowiedzialności przed TS. Odpowiedzialność ta może dotyczyć tylko czynu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 562

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podmiotowy zakres odpowiedzialności konstytucyjnej w III RP

  Odpowiedzialność konstytucyjna ma ograniczony podmiotowo charakter i dotyczy wyliczonej przez przepisy prawa grupy osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie. W obecnym stanie prawnym odpowiedzialność ta obejmuje trzy grupy podmiotów (art. 198 K):

  Prezydent RP oraz Marszałek Sejmu, bądź Senatu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /639

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wymiaru sprawiedliwości i jego organy w III RP

  Wymiar sprawiedliwości, to działalność państwa polegająca na wiążącym rozstrzyganiu sporów o prawo, w których przynajmniej jedną ze stron jest jednostka lub inny podmiot podobny. Podstawą tego określenia jest wyodrębnienie specyficznej postaci działalności państwa, jaką jest sądzenie. Art. 175...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /684

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka działalności RPO

  Podstawowym zadaniem Rzecznika jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz w innych aktach normatywnych (art. 208 ust. 1 K). W aspekcie podmiotowym działalność Rzecznika dotyczy ochrony praw i wolności zarówno obywateli, jak i bezpaństwowców oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 257

  praca w formacie txt

Do góry