Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Odpowiedzialność odszkodowawcza państwa za szkody wyrządzone naruszeniem prawa wspólnotowego

   

  Następuje odpowiedzialność odszkodowawcza państwa członkowskiego. ETS określił następujące warunki, jakie musza być spełnione, aby państwo było zobowiązane do wypłaty odszkodowania:

  -nastąpiło naruszenie normy dyrektywy, która jest skierowana na przyznanie praw jednostce

  -treść tych praw...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /854

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada proporcjonalności w prawie europejskim

   

  Zasada proporcjonalności odnosi się do ogólnych zasad i do zasadach podstawowych prawa wspólnotowego i tak naprawdę nie wiem o które profesorowi chodziło gdy formułował pytania egzaminacyjne. A więc będąc w rozterce opisze tą zasadę z dwóch punktów widzenia prawa wspólnotowego i sami sobie...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /2 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada subsydiarności w prawie europejskim

   

  Zasada została wprowadzona do prawa wspólnotowego na mocy TUE. Jej celem jest bardziej precyzyjne rozgraniczenie kompetencji narodowych od kompetencji Wspólnoty. Zasada ta uregulowana w art.5 TWE, stanowi że Wspólnota działa w granicach kompetencji powierzonych jej przez Traktat oraz celów w nim wyznaczonych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 238

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UE - Charakterystyka III filaru i akty prawne wydawane w jego organach

   

  III filar został wprowadzony przez TUE, zgodnie z art.29 ma on na celu zapewnić obywatelom UE wysoki poziom bezpieczeństwa osobistego w przestrzeni wolności, bezpieczeństwa i sprawiedliwości. Cel ten jest osiągnięty przez zapobieganie i zwalczanie rasizmu, ksenofobii, przestępczości zorganizowanej lub...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /2 094

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UE - Charakterystyka II filaru oraz aktów prawnych wydawanych jego organów

   

  II filar został wprowadzony na podstawie TUE, zgodnie z art.2 tego artykułu ma on za zadanie potwierdzić tożsamość UE na arenie międzynarodowej. II filar dotyczy Wspólnej Polityki Zagranicznej i Bezpieczeństwa. Cele WPZiB zostały określone w art.11 ust.1 TUE. Obejmują one:

  ochronę wspólnych...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /2 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezpośrednia skuteczność dyrektywy w UE

   

  Dyrektywa nabiera warunkowo bezpośredniej skuteczności, jeśli jej przepisy spełniają przesłanki bezpośredniej skuteczności są jasne, precyzyjne, kompletne i doskonałe pod względem prawnym oraz bezwarunkowe.

  Dotyczy to jednak jedynie stosowania dyrektywy w płaszczyźnie wertykalnej, czyli w...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /442

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pośrednia skuteczność dyrektywy w UE (interpretacja prowspólnotowa)

   

  Sądy i organy administracji państwa członkowskiego, które nie implementowało dyrektywę lub je implementowało nieprawidłowo zobowiązane są do prowspólnotowej interpretacji przepisów krajowych.

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /230

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Decyzje jako źródło prawa wspólnotowego

   

  Decyzja to akt indywidualny skierowany do konkretnego adresata ( państwa czy jednostki). Obowiązuje je w całości. Adresat w decyzji może być nazwany. Decyzja jest to instrument wykonawczej funkcji RUE i KE, którym posługują się one, udzielając instrukcji czy zezwolenia adresatowi decyzji. Decyzje...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /696

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zalecenia i opinie jako źródło prawa wspólnotowego

   

  Oba te akty nie mają charakteru wiążącego, dlatego organy mogą je formułować zawsze, kiedy uważają to za stosowne. Organami właściwymi do ich wydawania są: PE wraz z RUE, KE, RUE.

  Mimo, że ale zalecenia i decyzje nie maja charakteru wiążącego to sądy krajowe powinny uwzględniać zalecenia...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Bezposrednia skuteczność rozporządzeń w UE

   

  W przypadku rozporządzeń bezpośredni skutek nie budzi wątpliwości, ponieważ wynika on z art. 249 TWE, a potwierdził to również ETS. Rozporządzenie ma zatem bezpośredni skutek, nawet jeśli luka w jego treści lub brak środków na poziomie krajowym lub wspólnotowym, doktórach rozporządzenie odsyła...

  Ocena / Przedmiot / Prawo

  Autor /Albin34536 Dodano /02.02.2012 Znaków /1 501

  praca w formacie txt

Do góry