Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Jakie znasz zasady tworzenia banków w Polsce?

  Licencjonowanie działalności banków :

  Prezes NBP może wyrazić zgodę na utworzenie banku,

  Założyciele banku muszą posiadać kapitał własny w wysokości 15 mln ECU,

  6 mln dla jednostek zagranicznych,

  posiadanie pomieszczeń do przeprowadzania operacji - sala operacyjna i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /458

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jakie znasz normy nadzoru bankowego w Polsce?

  Normy nadzoru bankowego w Polsce są zgodne z dyrektywami Unii Europejskiej. Banki gospodarujś cudzymi pieniędzmi, dlatego przedsiębiorstwa bankowe objęte są szczególną regulacja prawną i nadzorem władz zwierzchnich.

  1/ Zasady tworzenia banków - licencjonowanie działalności banków (patrz pytanie 5).

  2/...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /2 476

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wymienić rodzaje banków występujących w gospodarce rynkowej, modele bankowości

  W każdym kraju prawo bankowe określa system bankowy. W gospodarce rynkowej system bankowy obejmuje podstawowe grupy banków:

  bank centralny - jednostka państwowa lub podporządkowana państwu o różnym stopniu autonomi, w zależności od państwa; warunkiem ich skuteczności jest niezależność; jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 635

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czym zajmują się banki komercyjne?

  Wg polskiego prawa bankowego działalność banków to : gromadzenie środków pieniężnych; udzielanie kredytów; prowadzenie rachunków bankowych; prowadzenie rozliczeń pieniężnych; obrót papierami wartościowymi; konta depozytowe; udzielanie poręczeń i gwarancji; obrót wartościami dewizowymi; emisja papierów...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /975

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ugoda banku z kredytobiorcą

  Umowa, na mocy której strony czynią sobie wzajemne ustępstwa w zakresie istniejącego między nimi stosunku prawnego, w tym celu, aby uchylić niepewność co do roszczeń wynikających z tego stosunku lub zapewnić ich wykonanie albo by uchylić spór istniejący lub mogący powstać. Ugoda może być zawarta...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /341

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zastaw (w tym rejestrowy) jako zabezpieczenie spłaty kredytu

  Jest ograniczonym prawem rzeczowym, które zgodnie z art. 306 kc. Zabezpiecza oznaczoną wierzytelność, na przykład z tytułu udzielenia kredytu, na ruchomości albo na prawie zbywalnym. Treść tego prawa rzeczowego polega na tym, że wierzyciel może dochodzić zabezpieczenia z tej rzeczy (lub prawa) bez...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /510

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przewłaszczenie na zabezpieczenie

  Polega na tym, że w celu zabezpieczenia wierzytelności banku dłużnik przenosi na bank prawo własności rzeczy ruchomej, papierów wartościowych lub inne prawa zbywalne, do czasu spłacenia zadłużenia wraz z należytymi odsetkami i prowizją. Dopuszczalne jest przeniesienie własności nie tylko rzeczy...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /412

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Cesja (przelew) wierzytelności jako zabezpieczenie spłaty kredytu

  Wierzytelność wobec swojego dłużnika kredytobiorca może przenieść bez jego zgody na bank w celu zabezpieczenia zwrotu kredytu, chyba że sprzeciwiło by się to ustawie, zastrzeżeniu umownemu albo właściwości zobowiązania. W takim przypadku przeniesienie wierzytelności ma charakter powierniczy. Nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /415

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przystąpienie do długu kredytowego i przejęcie długu kredytowego

  Solidarne przystąpienie do długu kredytowego jest umowa nie nazwaną. Funkcjonuje jednak w obrocie prawnym, odgrywa też pewna rolę jako zabezpieczenie kredytu, zwłaszcza jeśli bank zażąda dodatkowych zabezpieczeń. Treścią tej umowy jest to, że inna osoba niż kredytobiorca w umowie z bankiem...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Poręczenie spłaty kredytu

  Poręczenie jako zabezpieczenie kredytu jest umową na mocy której, poręczyciel zobowiązuje się wobec banku do spłaty kredytu udzielonego kredytobiorcy przez bank, na wypadek gdyby kredytobiorca nie spłacił go w oznaczonym umową terminie. Udzielenie poręczenia powoduje osobistą odpowiedzialność...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Urban Dodano /20.12.2011 Znaków /1 708

  praca w formacie txt

Do góry