Prawo /4 036 prac/

 • Ocena brak

  Omów odpowiedzialność podatkową płatnika, odpowiedzialność inkasenta

  Płatnik odpowiada całym swym majątkiem gdy:

  Za podatek nie pobrany

  Za podatek pobrany, a nie wpłacony w terminie

  Za podatek nie wpłacony w terminie

  Płatnikiem jest podmiot prowadzący działalność gospodarcza. Decyzja o odpowiedzialności podatkowej płatnika- ma organ podatkowy i...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów należności wynikające z ustawy o cenach

  Należności które są pobierane przez Urzędy Skarbowe na podstawie innych przepisów niż podatkowe:

  -na podst. Ustawy o cukrownictwie z 1994 r pobierana przez Urzędy Skarbowe sankcja za przekroczenie limitu produkcji cukru

  -należności z tytułu ustawy o cenach z 1982 r ( cena urzędowa cena umowna)98% cen to...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /369

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów możliwość otrzymywania wynagrodzenia przez płatników i inkasentów

  Płatnikom i inkasentom przysługuje zryczałtowane wynagrodzenie z tytułu terminowego wpłacania podatków pobranych na rzecz budżetu państwa. W razie stwierdzenia, że podatnik lub inkasent pobrał wynagrodzenie nienależne lub w wysokości wyższej niż należna to organ podatkowy wydaje decyzje o zwrocie...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów modele funkcjonalne organów administracji podatkowej

  Model oparty o kryterium rodzaju podatków – jest to najstarszy model. W skrajnym wydaniu każdy podatek był pobierany przez inny organ; zaleta - ścisła specjalizacja przedmiotowa; wada — dublowanie struktur organizacyjnych odpowiedzialnych za poszczególne podatki i ich działań.

  Model oparty na kryterium...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 286

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów metody szacowania podstaw opodatkowania

  Metody szacowania:

  Metoda porównawcza wewnętrzna -polega na porównaniu wysokości obrotów w tym samym przedsiębiorstwie za poprzednie okresy w których znana jest wysokość obrotów.

  Metoda porównawcza zewnętrzna -polega na porównaniu wysokości obrotów w innych przedsiębiorstwach prowadzących...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 353

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów konsekwencje doręczenia zobowiązanemu decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego

  Termin płatności podatku wynosi 14 dni od dnia doręczenia decyzji ustalającej wysokość zobowiązania podatkowego. Jeżeli w postępowaniu podatkowym organ podatkowy stwierdzi, że podatnik mimo ciążącego na nim obowiązku nie zapłacił w całości lub części podatku, nie złożył deklaracji albo że...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /724

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów kompetencje Zarządu NBP

  Do zakresu działalności Zarządu NBP należy w szczególności:

  - podejmowanie uchwał w sprawie udzielania bankom upoważnień do wykopywania czynności obrotu dewizowego,

  - realizowanie zadań w zakresie polityki kursowej

  - okresowa ocena obiegu pieniężnego i rozliczeń pieniężnych obrotu dewizowego,

  -...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /1 053

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów kompetencje Prezesa NBP

  Jest powoływany przez Sejm na wniosek Prezydenta RP na 6-cio letnia kadencję. Jest odpowiedzialny za organizację i funkcjonowanie NBP, ta sama osoba nie może być Prezesem NBP dłużej niż dwie kadencje Prezes NBP:

  -jest przełożonym wszystkich pracowników NBP,

  -przewodniczy Radzie Polityki Pieniężnej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /767

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję zwyżek podatkowych

  Zwyżki podatkowe występują wówczas gdy dany podatnik płaci wyższy podatek niż to wynika z powszechnie obowiązujących zasad. Zwyżki stosuje się rzadko.

  Zwyżki mogą polegać na :

  -podwyższeniu podstawy obliczenia podatku - art.23 Ordynacji podwyższeniu stawek podatkowych

  -odwyższeniu obliczonej...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /386

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Omów instytucję zwolnień podatkowych

  ZWOLNIENIA PODATKOWE polegają, na tym, że państwo w ramach prowadzonej polityki fiskalnej wyłącza pewną grupę podatników lub pewną część przedmiotu opodatkowania z obowiązku zapłacenia podatku. W pierwszym przypadku mamy do czynienia ze zwolnieniami podmiotowymi, w drugim zaś ze zwolnieniami...

  Ocena / Kategoria / Prawo finansowe

  Autor /Benicjusz Dodano /21.12.2011 Znaków /335

  praca w formacie txt

Do góry