Prawo pracy /346 prac/

 • Ocena brak

  Układ zbiorowy pracy w świetle regulacji konstytucyjnych dotyczących zródeł prawa pracy

  Obejmuje postanowienie trojakiego rodzaju:

  -Normatywne - regulacje dotyczące warunków pracy i płacy, jakim powinna odpowiadać treść stosunku pracy, układ nie może naruszać praw osób trzecich. Zakładowy układ zbiorowy nie może określać zasad wynagrodzenia osób zarządzających zakładem pracy w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /697

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konwencje MOP w porządku prawa krajowego

  MOP powstała w 1919 r. jej celem jest dążenie do poprawy warunków pracy i zabezpieczenia społecznego na świecie. Organami MOP są : Międzynarodowa Konferencja Pracy, Rada Administracyjna, Międzynarodowe biuro pracy.

  Organizacja i działanie MOP opiera się na zasadzie potrójnego przedstawicielstwa. Każde z...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 268

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres podmiotowy kodeksu pracy

  Kodeks pracy reguluje prawa i obowiązki wszystkich pracowników świadczących pracę na podstawie stosunku pracy.

  Przepisy kodeksu pracy obejmują pracowników zatrudnionych na podstawie umowy o pracę (w tym spółdzielczej umowy o pracę), powołania, wyboru i mianowania.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /295

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo wspólnotowe a stosunki pracy w Polsce

  Prawo wspólnotowe nie znosi krajowych systemów prawa pracy, obawiających w państwach członkowskich. W dziedzinie prawa pracy Wspólnota najczęściej posługuje się dyrektywami, wprowadzającymi standardy wiążące władze krajowe.

  Celem działania Wspólnoty i państw członkowskich w sferze stosunków pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Regulamin jako źródło prawa pracy

  Regulamin pracy to akt wewnątrzzakładowy, który ustala organizacje i porządek w procesie pracy oraz związane z tym obowiązki pracodawcy i pracowników;nie wprowadza się go u pracodawcy , który zatrudnia mniej niż 20 pracowników, wchodzi w życie po upływie 2 tygodni po podaniu do wiadomości...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek: kodeks pracy – układ zbiorowy pracy

  Kodeks pracy jest podstawowym aktem prawnym z zakresu prawa pracy. Jest to pierwszy jedyny do tej pory kodeks pracy uchwalony ustawa z dnia 26 czerwca 1974 r. i obowiązujący od stycznia 1975.byl wielokrotnie nowelizowany, przy czym najbardziej kompleksowych zmian dokonano ustawą z 2 lutego 1996 r..

  Kodeks pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 346

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucja jako źródło prawa pracy

  Biorąc pod uwagę formalną stronę źródeł prawa pracy, a wiec postaci, jakie nadaje się norma prawnym można je podzielić na źródła o charakterze:

  Powszechnym, zgodnie z art.87 Konstytucji zaliczyć do nich można:

  - konstytucje RP

  - ustawy zwykle

  - ratyfikowane umowy międzynarodowe, rozporządzenia RM...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 464

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pracownika do godziwego wynagrodzenia za pracę

  Obowiązek wprowadzenia regulaminu wynagrodzenia ma pracodawca zatrudniający, co najmniej 20 pracowników, jeśli nie obowiązuje u niego zakładowy albo ponadzakładowy układ zbiorowy pracy. Regulaminu nie wprowadza się u tych pracodawców i w stosunku do tych pracowników, którzy nie podlegają regulacjom...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /812

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne podstawy zasady prawa do pracy

  W nowej Konstytucji RP zrezygnowano z formuły prawa do pracy i poprzestano na zobowiązaniu państwa do prowadzenia polityki pełnego zatrudnienia przez realizowanie programów zwalczania bezrobocia.

  W znowelizowanym kodeksie pracy również zniesiono ten zapis przenosząc akcent na swobodny wybór pracy. W ten...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 018

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota zasad prawa pracy

  Zasadami prawa pracy są normy prawne uznane w pewnym sensie za nadrzędne w stosunku do pozostałych norm systemu prawa. Jako zasady prawa należy traktować normy, które są nadrzędne treściowo stosunku do pozostałych norm Rawa pracy, stanowiące ich racje i uzasadnienie. Regulują szczególnie istotne...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /2 129

  praca w formacie txt

Do góry