Prawo pracy /346 prac/

 • Ocena brak

  Skutki niezachowania formy pisemnej umowy o pracę

  Jeżeli umowa o pracę nie została zawarta na piśmie, to pracodawca powinien najpóźniej w dniu rozpoczęcia pracy przez pracownika potwierdzić pracownikowi na piśmie ustalenia, co do rodzaju umowy oraz jej warunków. Mając na uwadze ochronę interesów osoby wykonującej pracę bez podstawy prawnej Kodeks pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo pracodawcy do pozyskiwania informacji o pracowniku a ochrona danych osobowych pracownika

  Prywatność człowiek podlega ochronie prawnej. Konstytucja RP zakazuje nakładania na jednostkę obowiązku ujawniania informacji jej dotyczących na innej podstawie niż ustawa. Stąd tez do kodeksu pracy wprowadzono regulację określającą zakres danych osobowych, jakich pracodawca ma prawo żądać od osoby...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /888

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Relacje: pracodawca - osoba zarządzająca zakładem pracy pracodawcy

  W przypadku pracodawcy- jednostki organizacyjnej ustawodawca wyróżnia ponadto pojęcie zarządzającego tą jednostką, określanego jako kierownika zakładu pracy. W myśl art. 3 §1 k.p. za pracodawcę będącego jednostką organizacyjną, czynności w sprawach z zakresu prawa pracy dokonuje osoba lub organ...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 152

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pracownik a zakład pracy

  Pracodawcą może być:

  - osoba fizyczna, zatrudniająca pracowników, niezależnie od celów tego zatrudnienia; może to być każda osoba fizyczna w rozumieniu k.c. Zdolność osoby fizycznej do zatrudnienia pracowników, nie jest ograniczona żadnymi warunkami. Może ona występować w charakterze pracodawcy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /2 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zdolność prawna do bycia pracownikiem

  Do nawiązania stosunku pracy wystarcza, co najmniej ograniczona zdolność do czynności prawnych. Zdolność do występowania w roli pracownika (zdolność prawna) jest uwarunkowana wiekiem – 18 lat co do zasady i wyjątkowo 16 albo nawet poniżej 16 lat.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /263

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie pracowników

  Pracownikiem jest osoba fizyczna, pozostająca w stosunku pracy, która ukończyła 18 rok życia. Na szczególnych zasadach można zatrudniać młodocianych, czyli osoby miedzy 16 a 18 rokiem życia. Nawiązanie stosunku pracy wymaga pełnej zdolności do czynności prawnej, a niewątpliwie taka jest nawiązanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nominacja a umowa o pracę

  Podstawa stosunku pracy niektórych pracowników zatrudnionych w sektorze publicznym, tym głównie w administracji publicznej - państwowej i samorządowej. Pracownicy mianowani są zaangażowani w wypełnianie funkcji państwa, jednostki, w których są zatrudnieni mają scentralizowana strukturę.

  Cechą...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /974

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Właściwości stosunku pracy z wyboru

  Stosunek pracy z wyboru jest stosunkiem niesamodzielnym, podporządkowanym mandatowi. Powstaje na mocy aktu powierzenia określonej funkcji - mandatu. Rozwiązuje się z chwilą wygaśnięcia mandatu. Na podstawie wyboru są zatrudnieni: wójt, burmistrz, prezydent miasta, starosta, wice starosta i pozostali...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres podmiotowy stos. pracy z powołania

  Nie rożni się w treści od umownego stosunku pracy. Odmienności dotyczą bardziej sposobu jego nawiązania i rozwiązana. Powstaje na mocy jednostronnego aktu pracodawcy. Rozwiązuje się przede wszystkim przez odwołanie, które jako czynność prawna wykazuje podobieństwo z wypowiedzeniem umowy o prace albo z...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /499

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola związków zawodowych a zawieraniu układu zbiorowego pracy

  Jeśli chodzi o tworzenie aktów z zakresu prawa wewnątrzzakładowego: regulaminów pracy, regulaminów wynagradzania, czy regulaminów korzystania z usług i świadczeń socjalnych, to związki jedynie uczestniczą w wydawaniu tych aktów przez pracodawcę. Brak z ich strony akceptacji propozycji pracodawcy uprawnia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /404

  praca w formacie txt

Do góry