Prawo pracy /346 prac/

 • Ocena brak

  Prawo pracownika do rozwiązania umowy o pracę w trybie natychmiastowym

  Pracownik może rozwiązać umowę o pracę bez wypowiedzenia, jeżeli:

  - zostanie wydane orzeczenie lekarskie stwierdzające szkodliwy wpływ wykonywanej pracy na jego zdrowie a pracodawca nie przeniesie go w terminie wskazanym w orzeczeniu do innej pracy odpowiedniej ze względu na stan zdrowia i kwalifikacje...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /425

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Popełnienie przestępstwa jako przesłanka natychmiastowego rozwiązania umowy o pracę z pracownikiem

  Popełnienie przestępstwa może być podstawa natychmiastowego zwolnienia pracownika z pracy wtedy, gdy przestępstwo ma pewien związek z praca. Musi uniemożliwiać dalsze zatrudnienie pracownika na zajmowanym stanowisku. Musi więc dyskwalifikować pracownika jako osobę, z którą pracodawca mógłby dalej...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /551

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Krótka ch-ka tzw. wypowiedzenia zmieniającego

  Celem wypowiedzenia jest zmiana warunków na jakich pracownik będzie zatrudniony. Wypowiedzenie to zawiera dwa oświadczenia pracodawcy. Jedno dotyczy wypowiedzenia dotychczasowych warunków, drugie zaś to oferta zatrudnienia na nowych warunkach. Wypowiedzenie to wymaga zachowania okresów, terminów i trybu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /860

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb podejmowania przez organizację związkową czynności konsultacyjnych w związku z rozwiązaniem z pracownikiem umowy o pracę

  Pracodawca ma obowiązek zawiadomić na piśmie o zamiarze wypowiedzenia pracownikowi umowy o pracę zawartej na czas nieokreślony reprezentującą pracownika organizację związkową. Konsultacja zamiaru wypowiedzenia umowy o pracę jest obowiązkiem wtedy, gdy pracownik jest reprezentowany przez związek...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 036

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki decydujące o długości wypowiedzenia umowy o pracę

  Wypowiedzenie jest oświadczeniem woli jednej ze stron stosunku pracy, powodującym rozwiązanie umowy o prace lub upływie okresu, zwanego okresem wypowiedzenia. Długość okresu wypowiedzenia jest zróżnicowana. W przypadku umów terminowych zależy od rodzaju i czasu trwania umowy. Długość okresu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /2 578

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wypowiedzenie w pozaumownych stosunkach pracy

  Ustawa z 16 września 1982 r. o pracownikach urzędów państwowych przewiduje rozwiązanie stosunku pracy mianowanego urzędnika państwowego za porozumieniem stron, za wypowiedzeniem i w trybie natychmiastowym. Stosunek ten wygasa w przypadkach określonych w kodeksie pracy oraz przepisach szczególnych. Pracodawca...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /449

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dopuszczalność zawarcia porozumienia rozwiązującego stos. pracy

  Porozumienie stron jest czynnością rozwiązującą stosunek pracy. Istota porozumienia jest obopólna zgoda na takie właśnie rozwiązanie, pomiędzy pracodawcą a pracownikiem. Porozumienie może być zawarte w każdym czasie i zawierać inne zobowiązania stron łączące się z zakończeniem stosunku pracy.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /320

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie a wygaśnięcie umowy o pracę

  Umowa o prace rozwiązuje się:

  - na macy porozumienia stron

  - przez oświadczanie jednej ze stron zachowaniem okresu wypowiedzenia ( rozwiązanie umowy o prace za wypowiedzeniem)

  - przez oświadczenie jednej ze stron bez zachowania okresu wypowiedzenia( rozwiązanie umowy o prace bez wypowiedzenia)

  - z...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 181

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawne możliwości zatrudnienia pracownika na czas z góry oznaczony

  Jest również umową, w której strony określają czas jej trwania. Mogą to uczynić za pomocą jednostek czasu (miesiąc, rok) lub terminu kalendarzowego. Stąd w kodeksie wyróżniono umowę na czas określony, umowę na czas zastępstwa innego pracownika w czasie jego usprawiedliwionej nieobecności w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 099

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Elementy konstytucyjne umowy o pracę

  Treść umowy o prace powinna ( art. 29 §1 k.p.) obejmować określenie stron umowy, daty jej zawarcia oraz warunków pracy i płacy w szczególności określenie:

  - rodzaju pracy-jego nie wskazanie jest niedopuszczalne

  - miejsca jej wykonywania-, jeżeli nie jest wskazane w umowie miejscem pracy jest siedziba...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /903

  praca w formacie txt

Do góry