Prawo pracy /346 prac/

 • Ocena brak

  Wina jako element różnicujący zakres odpowiedzialności materialnej pracownika

  -niewykonanie lub nienależyte wykonanie obowiązków pracowniczych

  -wina pracownika

  -szkoda po stronie pracodawcy

  -związek przyczynowy pomiędzy zachowaniem pracownika polegającym na niewykonaniu lub nienależytym wykonaniu obowiązków pracownika a szkodą poniesioną przez pracodawcę.

  ad.1. Zachowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /2 002

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakterystyka odpowiedzialności dyscyplinarnej pracowników

  Odpowiedzialność dyscyplinarna jest instytucją prawną wykraczającą znacznie poza kręgi pracowników. Ponoszą ją m.in.: policjanci, strażacy, funkcjonariusze Straży Granicznej i Służby Więziennej, radca prawny, żołnierz zawodowy, członkowie korpusu służby cywilnej.

  Odpowiedzialności tej...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /467

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Środki odwoławcze od decyzji o ukaraniu karą porządkową

  Pracownik może w ciągu 7 dni od dnia zawiadomienia go o ukaraniu wnieść sprzeciw. Nie odrzucenie sprzeciwu w ciągu 14 dni traktuje się jako uwzględnienie sprzeciwu.

  Pracownik ma prawo zaskarżenia decyzji o ukaraniu karą porządkową. Może on w ciągu 14 dni od zawiadomienia o odrzuceniu sprzeciwu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /505

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Terminy i tryb nakładania kar porządkowych

  Mamy kary:

  -niemajątkowe (upomnienie i nagana)

  -majątkowe (kara pieniężna)

  Kary porządkowe stosuje pracodawca. Upomnienie i nagana mają szerszy zakres niż kara pieniężna. Mogą być nałożone za nieprzestrzeganie przez pracownika:

  - ustalonej organizacji i porządku w procesie pracy

  -przepisów...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /995

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Nałożenie kary pieniężnej na pracownika

  Odpowiedzialność pracownicza – to konieczność ponoszenia przez pracowników negatywnych skutków o charakterze moralnym i materialnym spowodowanych jego nagannym zachowaniem polegającym na naruszeniu obowiązków pracowniczych.

  Rodzaje:

  -odpowiedzialność- porządkowa

  -odpowiedzialność-...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Podstawa prawna i treść zakazu konkurencji

  Zakaz konkurencji – w zakresie określonym w odrębnej umowie, pracownik nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec pracodawcy ani też świadczyć pracy w ramach stosunku pracy lub na innej podstawie na rzecz podmiotu prowadzącego taką działalność.

  Umowa, jeśli jest zawierana musi być...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /539

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Roszczenie pracownika o sprostowanie treści świadectwa pracy

  Pracownik może domagać się w ciągu 7 dni od otrzymania świadectwa sprostowania go. Jeżeli nie uwzględni się wniosku to pracownik w ciągu 7 dni zawiadamia o odmowie sprostowania świadectwa i ma prawo wystąpić do sądu pracy o jego sprostowani.

  Poza tą możliwością pracownikowi przysługuje roszczenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje świadectwa pracy i waga zawartych w nim informacji

  Świadectwo pracy jest dokumentem zawierającym informacje o faktach związanych z pracą pracownika u danego pracodawcy, istotnych z punktu widzenia kolejnego zatrudnienia. Wydanie świadectwa pracy nie jest uzależnione od wniosku pracownika i powinno nastąpić niezwłocznie po ustaniu stosunku...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /711

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona związkowa w ramach zwolnień grupowych

  Pracodawca jest obowiązany do konsultowania zamiaru przeprowadzenia zwolnienia grupowego z działającymi u niego zakładowymi organizacjami związkowymi. Jeżeli u pracodawcy nie działają organizacje związkowe, pracodawca przeprowadza te konsultacje z przedstawicielami pracowników, wyłonionymi w trybie u...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki zwolnienia grupowego

  Zwolnienie z pracy uważa się za zwolnienie grupowe, jeżeli zwolnienia obejmują określoną ilość pracowników pewnym, oznaczonym okresie czasu. Zwolnienie ma charakter grupowy, jeżeli w razie konieczności rozwiązania przez pracodawcę zatrudniającego co najmniej 20 pracowników stosunków pracy z przyczyn...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Fabian Dodano /22.12.2011 Znaków /810

  praca w formacie txt

Do góry