Prawo pracy /346 prac/

 • Ocena brak

  Zakres regulacji prawa pracy i jego systematyka

  Wraz z powstaniem i rozwojem kapitalistycznych stosunków produkcji oraz kształtowaniem się i rozwojem nowej klasy społecznej-klasy robotniczej zaczęła rozwijać się nowa gałąź prawa -prawo pracy. Nowy układ stosunków ekonomiczno-społecznych stwarzał coraz szerszą potrzebę regulacji prawnej stosunków...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Geneza prawa pracy

  Prawo pracy jest gałęzią prawa stosunkowo młodą. Przechodziła ona wiele przemian. Początkowo zwano ją „ustawodawstwem fabrycznym”. Wówczas nazwa ta odpowiadała zakresowi jego obowiązywania. Oddziaływało ono bowiem na treść stosunków pracy jedynie robotników fabrycznych. Wraz z rozszerzaniem się...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i przedmiot prawa pracy

  Cztery znaczenia pojęcia „prawo pracy”

  1.W kontekście normatywnym są to przepisy regulujące stosunki pracy. Całość tych przepisów, ujętych w odpowiednich ustawach, dekretach, rozporządzeniach i innych aktach normatywnych;

  2.W kontekście praktycznym, ze względu na różne odmiany stosowania przepisów...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /1 485

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kwoty wolne od potrącenia

  Potrącenia w przypadku egzekwowania należności alimentacyjnych nie mogą przekroczyć trzech piątych wynagrodzenia, w przypadku egzekwowani innych należności lub potrącenie zaliczek pieniężnych – połowy wynagrodzenia.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /233

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przestój zawiniony i niezawiniony przez pracownika. Konsekwencje prawne

  Przestój niezawiniony przez pracownika – pracownikowi przysługuje wynagrodzenie wynikające z osobistego zaszeregowania określonego stawką godzinową lub miesięczną, a gdyby takie składniki nie były wyodrębnione to 60% wynagrodzenia. Przestój zawiniony – pracownikowi nie przysługuje wynagrodzenie za ten...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /600

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  W jakich przypadkach można wypłacać ekwiwalent za urlop

  w razie rozwiązania lub wygaśnięcia stosunku pracy

  powołanie pracownika do służby wojskowej na okres dłuższy niż 3 miesiące

  skierowanie pracownika do pracy za granicą

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /198

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki umożliwiające odesłanie pracownika z urlopu oraz przesunięcie urlopu

  Przesłanki o charakterze obligatoryjnym:

  czasowa niezdolność do pracy na skutek choroby

  odosobnienie na skutek choroby zakaźnej

  powołanie na zgrupowania, ćwiczenia wojskowe

  urlop macierzyński

  Przesłanki fakultatywne

  na wniosek pracownika umotywowany ważnymi przyczynami...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /633

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urlop, nabycie prawa do urlopu, wymiar urlopu

  Urlop – coroczna, nieprzerwana płatna przerwa przysługująca ogółowi pracowników w wymiarze uzależnionym od stażu pracy oraz od wykształcenia (staż pracy całkowity).

  Zasady urlopowe:

  powszechność – wszyscy pracownicy mają prawo do urlopu po przepracowaniu 6 miesiecy

  równość – pracownicy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /1 134

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Normy czasu pracy

  Czas pracy nie może przekraczać 8h/dobę i 42h/tydzień w przyjętym okresie rozliczeniowym nie dłuższym niż 3 miesiące. Przyjęcie okresu rozliczeniowego oznacza możliwość przedłużenia norm podstawowych w niektórych tygodniach i kompensacja ich obniżonym wymiarem czasu pracy w innych tygodniach . W...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /2 166

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja czasu pracy

  Czas pracy – czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Aureliusz Dodano /28.11.2011 Znaków /155

  praca w formacie txt

Do góry