Prawo pracy /346 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie, forma, okresy, terminy i tryb wypowiedzenia umowy o pracę

  Wypowiedzenie umowy o pracę jest jednostronnym oświadczeniem woli jednej ze stron, które ma na celu zakończenie istniejącego stosunku prawnego po upływie okresu wypowiedzenia. Skuteczność oświadczenia woli niezależna jest więc od zgody drugiej strony i wypowiedzenie uważa się za dokonane również...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /6 658

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Sposoby rozwiązania umowy o pracę

  na mocy porozumienia stron,

  za wypowiedzeniem,

  bez wypowiedzenia,

  z upływem czasu, na który była zawarta,

  z dniem ukończenia pracy, dla której wykonania była zawarta.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa o pracę i umowy o świadczenie usług prawa cywilnego

  Umowa o pracę jest umową dwustronnie zobowiązującą, odpłatną i konsensualną. Jest to zgodne oświadczenie woli stron, według której pracownik zobowiązuje się świadczyć w sposób ciągły pracę określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, który natomiast zatrudnia pracownika za wynagrodzeniem. Umowa o...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /990

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Umowa o pracę na czas określony i na czas wykonywania określonej pracy

  Umowa o pracę na czas określony jest zawierana na ściśle określony czas, a więc już przy jej zawieraniu ustala się końcowy termin jej trwania. Z upływem tego terminu umowa o pracę rozwiązuje się automatycznie, bez potrzeby wcześniejszego jej wypowiadania.

  Na podstawie omawianej umowy zatrudnia się...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 322

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawieranie umowy o pracę na czas nieokreślony

  Podstawowym źródłem prawa pracy, oddziałującym na cały system tej gałęzi prawa, jest kodeks pracy. Na podstawie całokształtu przepisów dot. umowy o pracę można stwierdzić, że umowa o pracę jest zgodnym oświadczeniem woli pracownika i pracodawcy, na mocy którego pracownik zobowiązuje się do...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /1 393

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zawarcie umowy o pracę. Treść i forma umowy o pracę

  „Aby doszło do zawarcia umowy potrzebne są zgodne oświadczenia woli pracodawcy i pracownika, a jeśli jej zawarcie poprzedzały rokowania

  - porozumienie co do wszystkich postanowień (art. 72 K.c., jak też postanowienie SN z 22 listopada 1976r. III PZ 7/79, PiZS z 1981 r. Nr. 7 poz. 53, wyrok SN z 6...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /9 785

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie umowy i rodzaje umów o pracę

  Umowa o pracę jest dwustronnym porozumieniem między pracownikiem a pracodawcą. Na mocy tego porozumienia pracownik zobowiązuje się do wykonywania na rzecz pracodawcy określonego rodzaju pracy, a pracodawca do zatrudnienia go za wynagrodzenie. Umowa o pracę - zgodne oświadczenie woli stron, w którym...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /11 184

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Definicja stosunku pracy

  Przez nawiązanie stosunku pracy pracownik zobowiązuje się do wykonywania pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy i pod jego kierownictwem, a pracodawca do zatrudnienia pracownika za wynagrodzeniem. Nawiązanie stosunku pracy, bez względu na jego podstawę prawną wymaga zgodnego oświadczenia woli...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 601

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia pracownika zakładu pracy przejętego przez innego pracodawcę

  Przez przejęcie zakładu pracy na innego pracodawcę rozumie się przejście zakładu pracy w sensie przedmiotowym. Przejście takie może nastąpić wskutek czynności prawnych lub w wyniku innych zdarzeń prawnych. Będzie to miało miejsce zarówno wskutek sprzedaży zakładu pracy lub jego części, przejęcia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wyjaśnij pojęcia: pracownik, pracodawca i zakład pracy

  Pracownik - pracownikiem jest osoba zatrudniona na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania lub spółdzielczej umowy o pracę.

  Pracownicy mają równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzn i kobiet w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 400

  praca w formacie txt

Do góry