Prawo pracy /346 prac/

 • Ocena brak

  Pojęcie urlopu macierzyńskiego i zasiłku macierzyńskiego

  Urlop macierzyński

  Pracownicy przysługuje urlop macierzyński w wymiarze :

  -8 tygodni urlopu na zasadach urlopu macierzyńskiego – matce, która przyjęła ( przysposobiła ) dziecko w wieku do jednego roku,

  -16 tygodni – przy pierwszym porodzie,

  -16 tygodni – przy przysposobieniu dziecka, jednak nie dłużej...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /4 769

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ochrona stosunku pracy kobiet w okresie ciąży i urlopu macierzyńskiego

  Ochrona stosunku pracy w okresie ciąży oraz w okresie urlopu macierzyńskiego obejmuje wszystkie pracownice niezależnie od długości okresu ich zatrudnienia u danego pracodawcy. Wyjątkiem są pracownice zatrudnione na okres próbny krótszy niż miesiąc.

  Na ochronę tę składa się:

  1.zakaz wypowiadania i...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 073

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Świadczenia z wypadków przy pracy i chorób zawodowych

  Świadczenia przysługujące pracownikom lub członkom ich rodzin uzależnione są od następstw wywołanych wypadkiem przy pracy lub chorobą zawodową. Świadczenia te przysługują poszkodowanym od pracodawcy i od zakładu ubezpieczeń społecznych.

  Świadczenia pracodawcy obejmują :

  -jednorazowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /06.12.2011 Znaków /2 590

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie wypadku przy pracy i choroby zawodowej

  1.Za wypadek przy pracy uważa się nagłe zdarzenie wywołane przyczyną zewnętrzną uraz lub śmierć, które nastąpiło w związku z pracą :

  -podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika zwykłych czynności lub poleceń pracodawcy

  -podczas lub w związku z wykonywaniem przez pracownika...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /1 403

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie ochrony pracy. Obowiązek zapewnienia bezpiecznych i higienicznych warunków pracy

  Określenie „ochrona pracy" nie jest pojęciem jednoznacznym. Może ono być rozumiane bądź bardzo szeroko, jako ochrona interesów pracowników, obejmując wszelkie działania mające na celu zabezpieczenie potrzeb i interesów pracowniczych, bądź znacznie węziej - jako ochrona ludzkiej zdolności do pracy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /8 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady udzielania i wykorzystywania urlopów

  Urlop wypoczynkowy, z uwagi na jego cel, powinien być wykorzystany w naturze i przydzielony pracownikowi w tym roku kalendarzowym w którym uzyskał prawo do urlopu. Rozdział urlopów w poszczególnych miesiącach powinien być dokonany planowo, w sposób zapewniający, prawidłowy, nieprzerwany tok pracy. Pan...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /2 902

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Urlopy bezpłatne i okolicznościowe

  Urlopy bezpłatne

  Na pisemny wniosek pracownika pracodawca może udzielić urlopu bezpłatnego. Prawo do urlopu bezpłatnego jest prawem warunkowym, uzależnionym od woli pracodawcy. Cechą urlopu bezpłatnego jest jego nieodpłatność i fakultatywność. Pracodawca może udzielić pracownikowi urlopu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 364

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie urlopu wypoczynkowego. Nabycie prawa do urlopu

  Urlop wypoczynkowy jest uzupełnieniem wypoczynku dobowego i tygodniowego, niezbędnym do regeneracji sił pracownika, przysługującym mu po określonym okresie pracy.

  Urlopy wypoczynkowe są powszechnym, podmiotowym prawem pracowników o charakterze osobistym zagwarantowanym prawem, którego nie może się on...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /3 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Praca w godzinach nadliczbowych, w niedzielę, święta i w porze nocnej

  Pracą w godzinach nadliczbowych jest praca wykonywana ponad normy czasu pracy, ustalone zgodnie z przepisami kodeksu pracy (art.133 § 1 k.p.)

  Przez normy czasu pracy ustalone zgodnie z przepisami k.p. należy rozumieć zarówno normy ustalone w przepisach kodeksu, jak i normy czasu pracy ustalone w innych aktach...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /5 167

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie i rodzaje czasu pracy

  Czasem pracy jest czas, w którym pracownik pozostaje w dyspozycji pracodawcy w zakładzie pracy lub w innym miejscu wyznaczonym do wykonywania pracy. (art. 128 kp)

  Rodzaje czasu pracy:

  podstawowy czas pracy, przedłużony czas pracy, skrócony czas pracy, nienormowany czas pracy, przerywany czas...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Achacy Dodano /05.12.2011 Znaków /4 572

  praca w formacie txt

Do góry