Prawo pracy /346 prac/

 • Ocena brak

  Prawo do reprezentacji

  Zasada ta odnosi się zarówno do pracowników, jak i do pracodawców, jedni i drudzy mogą być reprezentowani. Pracodawcy mogą również zrzeszać się w organizacje, których jednak jest mało i dlatego niewiele jest tez ponad zakładowych układów pracy.

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /296

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada podnoszenia kwalifikacji

  Zasada ta wyraża ogólna tendencje stymulowania stałego podnoszenia kwalifikacji zawodowych pracowników. Formy kształcenia i podnoszenia kwalifikacji przez pracownika uregulowane są w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z 12.10 .1993r. w sprawie zasada i warunków...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 123

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada dbałości o socjalno - bytowe i kulturalne potrzeby pracownika

  (pakiet socjalny)

  Jedna z podstawowych zasad prawa pracy jest zaspokajanie przez pracodawcę - stosownie do swoich możliwości finansowych i posiadanych warunków (np. bazy lokalowej i sprzętu) bytowych - socjalnych i kulturalnych potrzeb pracowników. Począwszy od 1.01.1997r. obowiązek tworzenia zakładowego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 620

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo do godziwego wynagradzania

  Prawo to nie jest prawem podmiotowym, mimo, ze stanowi jedna z podstawowych zasad prawa pracy (art. 13 KP). Pojęcie godziwego wynagrodzenia zaczerpnięte zostało z Europejskiej Kart Społecznej. Zgodnie z wykładnią tej Karty pojęcie godziwego wynagrodzenia musi uwzględniać podstawowe potrzeby ekonomiczne...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 092

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada niedyskryminacji

  Przy udziale tej zasady kształtowana jest treść umowy o pracę. Chodzi tu o nie dyskryminowanie ze względu na płeć, wiek, niepełnosprawność, rasę, narodowość, przekonania (zwłaszcza polityczne i religijne) oraz przynależność związkowa. Z zasady tej nie wynika jednak konieczność równego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada równego traktowania pracowników

  Art 112 KP stanowi, że pracownicy maja równe prawa z tytułu jednakowego wypełniania takich samych obowiązków. Dotyczy to w szczególności równego traktowania mężczyzny i kobiety w stosunkach pracy. Nakaz ten nie dotyczy jednak równego traktowania stron stosunku pracy (pracodawcy i pracownika).

  Zasada ta...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /700

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada poszanowania godności i innych dóbr osobistych pracownika

  Polska ratyfikowała w 1993r. Konwencje o ochronie praw człowieka niejako w konsekwencji w KP umieszczony został art. 11 i mówiący, że pracodawca zobowiązany jest szanować godność i inne dobra osobiste pracownika. W przypadku ich naruszenia pracownik ma możliwość dochodzenia roszczeń z tego tytułu...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada dobrowolności świadczenia pracy

  ( art. 11 KP) Dobrowolność świadczenia pracy zrewolucjonizowała stosunki służbowe w administracji. Występuje w dwóch aspektach:

  a) dobrowolnym nawiązywaniu stosunku pracy,

  b) dobrowolnym trwaniu stosunku pracy.

  Powyższa zasada dotyczy pracownika i pracodawcy. W przypadku pracownika nie ma żadnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /1 919

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada prawa do pracy

  Prawo do pracy nie powoduje powstania prawa podmiotowego, tzn. ze nie można rościć sobie prawa do zapewnienia pracy. Pracodawca nie ma obowiązku zatrudniania konkretnej osoby. Przed zmianami z 2.06.1996r. Państwo miało obowiązek zapewnić obywatelom prace. Po 2.06.1996r. uległa zmianie treść art. 10 KP i...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /751

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Polecenia w prawie pracy i ich granice

  Główną cechą pracowniczego stosunku pracy jest praca podporządkowana a wiec pod kierownictwem. Zadaniem pracownika jest wykonywanie czynności określonych w umowie o prace oraz poleceń wydawanych przez pracodawcę. Polecenia te musza dotyczyć danego rodzaju pracy, pracownik może wykonać inne polecenia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Faust Dodano /07.12.2011 Znaków /767

  praca w formacie txt

Do góry