Prawo pracy /346 prac/

 • Ocena brak

  Rozwiązanie umowy o pracę bez wypowiedzenia, bez winy pracownika

  1. Pracodawca może rozw. um. o pracę. bez wyp. bez winy pracownika: jeżeli niezdolność prac. do pracy wskutek choroby trwa:

  - dłużej niż 3 m-ce - gdy był zatrudniony w tym zakładzie krócej niż 6 mocy,

  - dłużej niż łączny okres pobierania z tego tytułu wynagrodzenia i zasiłku - gdy pracownik był...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /925

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie stos. pracy bez wypowiedzenia

  Potocznie nazywane jest zwolnieniem dyscyplinarnym lub tez natychmiastowym w trybie ustaw.

  Pracodawca może zwolnic w ten sposób pracow. w przypadku:

  - ciężkiego naruszenia przez pracownika podstawowych obowiązków pracowniczych.

  - popełnienia przez pracownika przestępstwa, przestępstwo uzasadnia...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /856

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie umowy o pracę za wypowiedzeniem

  Wypowiedzenie umowy o pr. (tzw. zwykle) należy do najczęściej spotykanych w praktyce sposobów rozw. stos. pracy. Jest ono jednostronnym oświadczeniem woli powodującym rozwiązanie umowy o prace z upływem okresu wypowiedzenia. Nie ma znaczenia dla

  skuteczności tej formy zgoda pracownika lub pracodawcy...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /597

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozwiązanie stosunku pracy z uwzględnieniem wygaśnięcia (stosunek pracy rozwiązuje się - stosunek pracy wygasa)

  a) rozwiązanie stosunku pracy - jest szerokim pojęciem obejmującym swym zakresem nie tylko czynności prawne stron (np. wypowiedzenie umowy), ale także skutki, które wynikają dla stron stosunku pracy tj. z mocy prawa.

  Rozwiązanie umowy o prace powodują tylko takie zdarzenia, z którymi ustawa wiąże taki...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 582

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Automatyzm ustawowy

  W przypadkach wskazanych przez ustawodawcę treści stosunku pracy może ulec zmianie poza działaniami pracodawcy i pracownika a wiec niejako z urzędu. Ta zmiana wiąże się przede wszystkim z układami zbiorowymi pracy i dotyczy kształtowania struktury i zasad wynagradzania w stosunku do wszystkich osób...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Jednostronna zmiana treści stos. pracy

  Pracodawca może jednostronnie zmienić warunki zobowiązania pracowniczego tylko w szczególnie uzasadnionych przypadkach, przede wszystkim, gdy nie jest wymagane dla tej czynności wypowiedzenie zmieniające. Dopuszczalność czasowej zmiany warunków pr. na mocy jednostronnej decyzji pracodawcy - instytucja...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Czasowe oddelegowanie

  Czasowe oddelegowanie pracownika do innej pracy należy do jednostronnych czynności pracodawcy. Jest moz1iwe we wszystkich zakładach pracy. Oddelegowanie jest dopuszczalne przy łącznym spełnieniu 4 warunków:

  - musza istnieć uzasadnione potrzeby pracodawcy,

  - inna praca musi odp6whidac kwalifikacjom...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 047

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiana treści stosunku pracy i jej sposoby

  a. Porozumienie zmieniające.

  Na mocy porozumienia stron zmieniane są przede wszystkim warunki umowy na korzyść pracownika. Porozumienie zmieniające jest przejawem godzenia się pracownika i pracodawcy, co do przekształcenia treści łączącego ich stosunku prawnego, stad tez może ono być dokonane w...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /2 740

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązki pracodawcy

  Na obowiązki pracodawcy składają się:

  a)obowiązek realizowania celu stosunku pracy,

  b)obowiązek wydania świadectwa pracy,

  c)obowiązek zapewnienia właściwych warunków pracy.

  ad. a)

  Podstawowe znaczenie ma tutaj obowiązek dopuszczenia pracownika do wykonywania umówionej pracy. Źródłem tego...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /7 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Obowiązek należytego wykonywania pracy

  Obowiązek należytego świadczenia pracy jest samoistna i rodzajowo odrębna powinnością pracownika. Pracownik powinien świadczyć prace starannie i sumiennie.

  Kodeks nie określa pojęcia staranności wprost czyni to jednak w sposób pośredni przez odwołanie się do klauzuli pracy świadczonej pod...

  Ocena / Kategoria / Prawo pracy

  Autor /Walter Dodano /07.12.2011 Znaków /1 566

  praca w formacie txt

Do góry