Prawo międzynarodowe /130 prac/

 • Ocena brak

  ZASTRZEŻENIE DO UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

  Zastrzeżenie do umowy międzynarodowej jest to jednostronne oświadczenie złożone przez państwo w chwili jej podpisania, złożenia dokumentu ratyfikacyjnego, przystąpienia lub akceptacji, stwierdzające, że przyjmując umowę w całości, dane państwo nie godzi się na niektóre jej postanowienia lub...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 514

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATUS PRAWNY MORZA PEŁNEGO

  Obecnie obowiązuje zasada, że morze pełne jest wolne i dostępne dla wszystkich państw i ich obywateli. Jest to tzw. zasada wolności mórz.

  Wolność mórz to przede wszystkim wolność żeglugi. Wolność żeglugi oznacza przede wszystkim, że statki wszystkich państw mogą płynąć po morzu pełnym tam...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 534

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŚRODKI ODWETOWE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

  Środki odwetowe to działalność nadzwyczajna państwa, mająca na celu ochronę swych interesów naruszanych przez inne państwo. Nie są one sposobem załatwienia sporu. Za pomocą środków odwetowych państwo broni swego stanowiska, czyli nie zachowuje się biernie wobec aktów drugiego państwa, godzących w...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 662

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UMOWA MIĘDZYNARODOWA A PAŃSTWA TRZECIE (zasada ogólna i wyjątki od niej)

  Podstawową zasadą prawa międzynarodowego jest, że umowa zawarta między dwoma lub więcej państwami tworzy prawa i obowiązki tylko między nimi. Umowa ta jest dla innych państw nie wiążąca i nie mogą one z umowy tej odnosić korzyści, czy też ponosić jakichś obowiązków wynika to z zasady...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 118

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ I JEJ RODZAJE

  Umowa międzynarodowa jest to porozumienie dwóch lub większej liczby podmiotów prawa międzynarodowego, w którym określiły one swe wzajemne prawa i obowiązki, ustaliły jako wiążące dla siebie pewne reguły postępowania bądź zgodziły się na zmianę czy też likwidację istniejących norm lub uzgodniły...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /3 081

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  FUNKCJE I KOMPETENCJE MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH

  Ministrowi spraw zagranicznych podlega resort spraw zagranicznych. Jest on uprawniony do prowadzenia rokowań z przedstawicielami innych państw i zawierania umów międzynarodowych bez specjalnego pełnomocnictwa. Jego oświadczenia składane są w imieniu państwa i że nakładają na nie obowiązki. Minister...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 460

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ŹRÓDŁA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO (art. 38 Statutu MTS)

  Jeśli chodzi o źródła prawa międzynarodowego za punkt wyjścia przyjmuje się dziś często art. 38 MTS, wymieniający źródła, na których winien się opierać Trybunał w swoich orzeczeniach.Brzmi on następująco:

  1. Trybunał, którego zadaniem jest orzekać na podstawie prawa międzynarodowego w sporach...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  AGRESJA I PRAWO DO SAMOOBRONY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

  Za napastnika (agresora) będzie uważane to państwo, które pierwsze popełni jeden z tych czynów:

  wypowiedzenie wojny innemu państwu

  najazd przy pomocy swoich sił zbrojnych na terytorium innego państwa, nawet bez wypowiedzenia wojny

  zaatakowanie przy pomocy swoich sił lądowych, morskich...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 737

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJE REGIONALNE O CELACH OGÓLNYCH

  Organizacje regionalne wyróżnia:

  ich terytorialny zakres działania

  regionalna (ograniczona kwestia członkostwa) – zrzeszają członków z określonego regionu

  ogólność celów mających zasięg terytorialny (tylko państwa członkowskie), np. zapewnienie pokoju i bezpieczeństwa w...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MIĘDZYNARODOWY TRYBUNAŁ SPRAWIEDLIWOŚCI (organizacja, funkcje)

  Międzynarodowy Trybunał Sprawiedliwości to organ sądowy ONZ. Status MTS stanowi integralną część Karty NZ.

  Trybunał składa się z 15 sędziów niezawisłych, wybieranych na 9 lat przez ZO oraz RB z listy osób wyznaczonych przez grupy narodowe Stałego Trybunału Rozjemczego. Co 3 lata następuje...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 210

  praca w formacie txt

Do góry