Prawo międzynarodowe /130 prac/

 • Ocena brak

  ZASADA DOBREJ WIARY W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

  Zasada dobrej wiary stanowi logiczną konsekwencję zasady pacta sunt servanda.W dobrej wierze należy interpretować umowy międzynarodowe i wykonywać jej postanowienia.

  Art. 2 ust. 2 Karty NZ mówi, że wszyscy członkowie wykonywać będą w dobrej wierze zobowiązania przyjęte zgodnie z Kartą.

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /309

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  WYŁĄCZNA STREFA EKONOMICZNA

  Tendencja do rozszerzania władzy państw nadbrzeżnych w celu ochrony ich interesów ekonomicznych (wyłączność eksploatacji bogactw morskich) znalazła w ostatnich latach wyraz w wysunięciu koncepcji tzw. strefy ekonomicznej.

  Koncepcję tę zaakceptowano. Przeważająca większość opowiadała się za...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 265

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  TWORZENIE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

  W stosunkach międzynarodowych nie ma ustawodawcy na wzór ustawodawcy wewnątrzpaństwowego.

  Nie istnieje żaden ponadpaństwowy organ międzynarodowy, powołany do tworzenia prawa wiążącego dla państw.Prawo międzynarodowe jest tworzone przez same państwa, które są jego podmiotami. Podstawą obowiązywania...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /948

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA NIEINTERWENCJI W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

  Z powszechnie uznanej zasady suwerenności państw wynika niedopuszczalność interwencji w ich sprawy wewnętrzne. Zasada nieinterwencji powstała w czasie Wielkiej Rewolucji Francuskiej.

  Interwencja może wystąpić w różnej postaci: gospodarczej, finansowej, dyplomatycznej, a w szczególności militarnej...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 388

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  HUGO GROCJUSZ – szkoła prawa natury

  Grocjusz był zwolennikiem, wywodzącej się jeszcze od stoików, koncepcji prawa natury, którą uwolnił od średniowiecznej podstawy teologicznej. Według niego prawo natury składa się z zasad prostych i oczywistych, które można wydedukować rozumowo. Prawo można więc podzielić na:

  prawo natury (ius...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /693

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KOMPETENCJE MTS (art. 36 Statutu)

  MTS może rozpatrywać spory, których stronami są państwa. Prawo występowania przed Trybunałem mają przede wszystkim państwa będące członkami ONZ. Państwa, nie będące członkami ONZ, mogą stać się stronami Statutu MTS na podstawie specjalnej uchwały ZO podjętej na zalecenie RB. Również inne...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 199

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZAKAZANE ŚRODKI WALKI W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

  W prawie międzynarodowym, w czasie wojny zabrania się:

  atakowania lub bombardowania nie bronionych miast, wsi i domów mieszkalnych i budowli

  używania środków masowej zagłady (godzą w ludność cywilną, która jest pod ochroną prawa wojennego)

  groźby terroru i jego stosowania wobec...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 947

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZBRODNIE MIĘDZYNARODOWE

  Zbrodnie międzynarodowe podlegające odpowiedzialności jednostki przed Trybunałem Norymberskim dzielimy na:

  zbrodnie przeciwko pokojowi (planowanie, przygotowywanie, rozpętanie lub prowadzenie wojny napastniczej albo wojny podjętej z pogwałceniem traktatów międzynarodowych, porozumień, gwarancji...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /904

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GŁÓWNE ETAPY ROZWOJU SPOŁECZNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ, PRAWA I NAUKI

  Rozwój nauki prawa międzynarodowego:

  starożytność – jedynie refleksje filozofów na temat stosunków międzynarodowych i wojny

  średniowiecze – problemy prawa międzynarodowego i stosunków międzynarodowych omawiane były przez teologów, prawników, rektorów jako część rozważań teologicznych...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /3 775

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NATURALIZM I POZYTYWIZM W NAUCE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

  Przyjęty przez Grocjusza podział na prawo natury i pozytywne prawo narodów dał początek rozwojowi dwóch szkół w nauce prawa międzynarodowego: naturalistycznej i pozytywistycznej.

  Naturaliści

  Samuel Pufendorf dzielił prawo natury na:

  prawo natury jednostek

  prawo natury państw jako jedyne...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /3 036

  praca w formacie txt

Do góry