Prawo międzynarodowe /130 prac/

 • Ocena brak

  NAWIĄZANIE I ZERWANIE STOSUNKÓW DYPLOMATYCZNYCH

  Nawiązanie stosunków dyplomatycznych pomiędzy państwami zależy od wzajemnej zgody zainteresowanych państw.

  Konieczności nawiązania stosunków dyplomatycznych nie implikuje:

  prawo legacji (wysyłanie i /lub/ przyjmowanie przedstawicieli dyplomatycznych)

  uznanie państwa (również...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 174

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IMMUNITET KONSULARNY A IMMUNITET DYPLOMATYCZNY

  Immunitet konsularny jest nieco węższy niż immunitet dyplomatyczny. Podstawowe różnice:

  immunitet nienaruszalności korespondencji nie rozciąga się na prywatne dokumenty i korespondencję konsula

  nietykalność osobista i immunitet jurysdykcyjny są nieco ograniczone: funkcjonariusz konsularny...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYWILEJE I IMMUNITETY DYPLOMATYCZNE (cel, rodzaje, zakres)

  Przywileje i immunitety dyplomatyczne są to prawa i ulgi udzielane obcym przedstawicielom dyplomatycznym, ich szefom i personelowi tych placówek. Celem tych przywilejów i immunitetów jest zapewnienie skutecznego wykonywania funkcji przez misje dyplomatyczne, jako reprezentujące państwo.

  Przywileje i immunitety...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /2 080

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NABYCIE I UTRATA TERYTORIUM W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

  Rozróżnia się dwa rodzaje nabycia terytorium:

  a) pierwotne - jeśli państwo nabywa terytorium, które do tego czasu nie pozostawało pod władzą żadnego państwa.

  – zawłaszczenie ziemi niczyjej (okupacja) - dziś traci na znaczeniu, z powodu braku takich terytoriów (ciała niebieskie, księżyc i planety...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /1 694

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY I FUNKCJE PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO PUBLICZNEGO

  Cechy prawa międzynarodowego

  Prawo międzynarodowe dotyczy przede wszystkim wzajemnych stosunków suwerennych państw, które są równe wobec prawa i wzajemnie od siebie niezależne. W stosunkach międzynarodowych nie może więc rządzić zasada panowania jednych państw nad drugimi, lecz musi panować zasada...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /4 610

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OCHRONA PRAW CZŁOWIEKA W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM – ONZ, Rada Europy, Unia Europejska

  Karta NZ mówi o popieraniu i zachęcaniu do poszanowania praw człowieka i podstawowych wolności dla wszystkich bez względu na różnice rasy, płci, języka lub wyznania. ONZ winna popierać powszechne poszanowanie i przestrzeganie praw człowieka i podstawowych wolności bez względu na różnice rasy, płci...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /3 138

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRAWO MIĘDZYNARODOWE PUBLICZNE – pojęcie i nazwa

  Pojęcie prawa międzynarodowego publicznego:

  Nazwa prawa międzynarodowego prawa publicznego - prawo międzynarodowe (droit international, international laws) reguluje stosunki między narodami zorganizowanymi w niezawisłe państwa, bardziej prawidłową nazwą byłoby więc „prawo międzypaństwowe”.Nazwa prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  OPIEKA KONSULARNA A OPIEKA DYPLOMATYCZNA PAŃSTWA NAD WŁASNYMI OBYWATELAMI

  Opieka konsularna obejmuje:

  - ochronę interesów państwa, które konsul reprezentuje, i jego obywateli

  - wystawianie paszportów i wiz

  - udzielanie pomocy własnym obywatelom w zakresie funkcji urzędów notarialnych i urzędów stanu cywilnego

  - prowadzenie spraw spadkowych własnych obywateli

  - reprezentowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UZNANIE W PRAWIE MIĘDZYNARODOWYM

  Uznanie międzynarodowe może odnosić się do różnych zagadnień, najczęściej jednak wiąże się ono z podmiotowością prawnomiędzynarodową oraz zdolnością do działania w stosunkach międzynarodowych. W tym zakresie przedmiotem uznania może być nowo powstałe państwo, rząd, który doszedł do władzy...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /3 035

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ORGANIZACJE MIĘDZYNARODOWE – pojęcie i rodzaje

  Organizacja międzynarodowa to celowe związki i zrzeszenia co najmniej trzech uczestników stosunków międzynarodowych, powstałe w wyniku zawartego między nimi porozumienia i wyposażone w stałe organy. Organizacje międzynarodowe są specyficznymi formami współpracy międzynarodowej. Członkami organizacji...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Donald Dodano /23.11.2011 Znaków /1 898

  praca w formacie txt

Do góry