Prawo międzynarodowe /130 prac/

 • Ocena brak

  SPORY MIĘDZYNARODOWE I SPOSOBY ICH ZAŁATWIANIA

  Źródła konfliktów, czyli sporów międzynarodowych:

  różnice:

  ekonomiczne,

  religijne,

  społeczne,

  polityczne,

  ideologiczne,

  kulturalne,

  rasowe,

  narodowe

  momenty prestiżowe (pod pretekstem), zwłaszcza w państwach o rządach dyktatorskich

  Spory...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /8 041

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYWILEJE I IMMUNITETY KONSULARNE

  Zakres immunitetów i przywilejów konsulów nosi wyraźny charakter funkcjonalny, w większym stopniu niż przy przedstawicielach dyplomatycznych. Sytuacja prawna konsulów i ich immunitety ustalane są w dwustronnych lub wielostronnych umowach konsularnych oraz w ustawodawstwie wewnętrznym poszczególnych państw...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 169

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ODPOWIEDZIALNOŚĆ PAŃSTWA (warunki, rodzaje, skutki)

  Wszyscy członkowie społeczności międzynarodowej zobowiązani są ściśle przestrzegać wiążących ich norm prawa międzynarodowego. Jeśli postępują niezgodnie z tymi normami, a więc bądź działają sprzecznie z nimi, bądź zaniechają tego, co prawo im nakazuje, popełniają delikt międzynarodowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /3 074

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  IUS COGENS

  Ius cogens (łac. przepisy prawa obowiązujące bezwzględnie) to niektóre najbardziej istotne i podstawowe normy prawa międzynarodowego. Nie mogą one być uchylone wolą państw w ich wzajemnych stosunkach. Normy te są wyrazem interesów całej społeczności międzynarodowej i dlatego mają charakter norm...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 083

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KNU ORAZ GATT

  KNU (klauzula największego uprzywilejowania) to jedno z podstawowych postanowień umów handlowych. Na mocy tej klauzuli kontrahenci gwarantują sobie wzajemnie takie traktowanie (tzn. równie uprzywilejowane, nie gorsze) jak traktowany jest inny kraj trzeci najbardziej w danej dziedzinie uprzywilejowany.

  KNU nie...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 258

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  STATUS PRAWNY STATKU HANDLOWEGO I OKRĘTU WOJENNEGO W PRAWIE MORZA

  Statki handlowe mogą zawijać do obcych portów handlowych (otwartych), bez specjalnego zezwolenia.

  Statek handlowy znajdujący się na morzu pełnym podlega władzy i prawu państwa, pod którego banderą płynie. Kompetencja państwa bandery, wykonywana bez ograniczeń na morzu pełnym, nie zanika całkowicie...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 308

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  LUDNOŚĆ PAŃSTWA – pojęcie, sytuacja prawna

  Ludność państwa to zespół osób zamieszkujących jego terytorium i podlegających jego władzy zwierzchniej. W skład ludności państwa wchodzą jego obywatele oraz zamieszkujący jego terytorium cudzoziemcy, wśród nich również osoby o wielorakim obywatelstwie i bezpaństwowcy. Nie wchodzą w skład ludności...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 135

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KODYFIKACJA PRAWA MIĘDZYNARODOWEGO

  Niejasność szeregu norm prawa międzynarodowego i ich sporny charakter, a także okoliczność, że źródła tego prawa rozrzucone są w różnych dokumentach i zbiorach, pociąga za sobą konieczność kodyfikacji prawa międzynarodowego. Przez kodyfikację prawa międzynarodowego rozumie się usystematyzowanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 405

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  GRANICE PAŃSTWA

  Granice państwa mogą mieć charakter:

  orograficzny, czyli uwzględniający właściwości terenu

  geometryczny, gdy nie spełniają tego warunku

  astronomiczny, gdy pokrywają się z południkiem lub równoleżnikiem geograficznym

  Dawniejszy podział na granice naturalne (góry, rzeki) i...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 525

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZWIERZCHNICTWO TERYTORIALNE

  Zwierzchnictwo terytorialne lub suwerenność to władza państwa na jego terytorium. Wszystkie osoby (obywatele i cudzoziemcy) i rzeczy znajdujące się na terytorium państwa podlegają jego władzy i prawu, każde państwo może postępować na własnym terytorium tak jak chce, tzn. jak dyktują to jego...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 901

  praca w formacie txt

Do góry