Prawo międzynarodowe /130 prac/

 • Ocena brak

  PRAWO NORYMBERSKIE

  Prawo norymberskie to prawo zastosowane wobec głównych zbrodniarzy wojennych.

  Trybunał Norymberski został powołany po II wojnie światowej dla osądzenia głównych zbrodniarzy niemieckich i po wykonaniu tych zadań przestał istnieć. Jednakże zasady, na których był oparty status trybunału i jego wyroki...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 273

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  NORMA TRAKTATOWA A ZWYCZAJOWA

  Norma traktatowa zajmuje pierwsze miejsce w systemie źródeł prawa międzynarodowego. Jest norma prawa traktatów, które obejmuje normy prawne określające tryb zawierania, warunki ważności, skuteczności i wygasania umów międzynarodowych.

  Norma zwyczajowa jest wynikiem stałej powtarzającej się jednolitej...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 518

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYTUACJA PRAWNA STATKU POWIETRZNEGO I ŻEGLUGA POWIETRZNA

  Prawo międzynarodowe odróżnia statki powietrzne:

  państwowe (statki powietrzne używane w służbie wojskowej, celnej lub policyjnej)

  cywilne (każde inne)

  O rodzaju statku powietrznego decyduje służba, jaką statek powietrzny w danym czasie pełni. – statki bez pilota (mogą przelatywać nad...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /5 672

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  JĘZYK UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

  Językiem umów międzynarodowych była do końca XVII w. łacina, później do I wojny światowej - język francuski. O okresie międzywojennym posługiwano się zazwyczaj językiem francuskim i angielskim. Po II wojnie światowej powszechnie uznanym językiem światowym stał się również język rosyjski.

  Dziś...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /943

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MORZE TERYTORIALNE

  Częścią terytorium państwa, obok morskich wód wewnętrznych, jest również jego morze terytorialne (zwane także wodami nadbrzeżnymi, przybrzeżnymi lub wodami terytorialnymi), tj. pas morza określonej szerokości przyległy do brzegu. Morze terytorialne ciągnie się w kierunku morza pełnego, począwszy od...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /2 175

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY WYGAŚNIĘCIA UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

  Przyczyny wygaśnięcia umowy możemy podzielić na:

  I. przewidziane w samej umowie – nie rodzi problemów, gdyż sama umowa określa warunki i czas jej wygaśnięcia; przyczyny wygaśnięcia:

  1. upływ czasu na jaki umowa została zawarta

  2. spełnienie się warunku rozwiązującego

  3. wypowiedzenie umowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /894

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PRZYCZYNY NIEWAŻNOŚCI UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

  Przyczyny nieważności umowy międzynarodowej można podzielić na trzy grupy:

  związane z naruszeniem prawa wewnętrznego kontrahentów - sytuacja, kiedy zgoda na zawiązanie umowy została wyrażona z pogwałceniem normy prawa wewnętrznego, która ma zasadnicze znaczenie w tej dziedzinie; pogwałcenie to...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 139

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  MODYFIKACJA UMOWY MIĘDZYNARODOWEJ

  Każda umowa, w każdym czasie, może być zmodyfikowana zgodną wolą wszystkich jej stron. Można to określić w ten sposób, że państwa są gospodarzami umowy, którą zawarły. Modyfikując umowę jej kontrahenci mogą się powołać na jakąś konkretną przyczynę (zmiana okoliczności, powstanie nowej formy...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /594

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UPRAWNIENIA PAŃSTW NADBRZEŻNYCH NA MORZU

  Władza państwa nadbrzeżnego na morzu znajduje swoje uzasadnienie w konieczności bezpieczeństwa i ochrony granic państwowych oraz zapewnienia dla własnych obywateli wyłączności eksploatacji bogactw naturalnych morza przybrzeżnego.

  Pod pojęciem "bezpieczeństwa" należy rozumieć bezpieczeństwo w...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 791

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  PACTA SUNT SERVANDA

  Zasada pacta sunt servanda (łac. umowy zobowiązują, umowy należy dotrzymywać) zwana jest niekiedy zasadą świętości umowy. Jeśli zgodę wyrażone we właściwej formie i umowa została zawarta, wówczas strony umowy zobowiązane są wykonywać w dobrej wierze jej postanowienia. Żadne państwo nie może...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Mustafa Dodano /23.11.2011 Znaków /1 164

  praca w formacie txt

Do góry