Prawo międzynarodowe /130 prac/

 • Ocena brak

  Etapy zawierania umowy międzynarodowej

  - rokowania (negocjacje) – w umowach bilateralnych przedstawiciele państw zainteresowanych wymieniają noty, natomiast przy umowach multilateralnych organizowane są zazwyczaj konferencje, na których decyzje podejmowane są przez głosowanie

  - parafowanie – tekst umowy został już ustalony i nie można w nim...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 506

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pełnomocnictwo do zawierania umów międzynarodowych

  Za przedstawiciela państwa do przyjęcia, ustalenia autentycznego tekstu umowy lub w celu wyrażenia zgody państwa na związanie się umową uważa się osobę, która przedstawi odpowiednie pełnomocnictwo, albo też z praktyki zainteresowanych państw wynika, że państwa pragną uznać daną osobę za...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 536

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje umów międzynarodowych

  Ze względu na liczbę kontrahentów rozróżnia się umowy: bilateralne (czyli umowy dwustronne) oraz multilateralne (umowy wielostronne). Umowy wielostronne z kolei dzielimy na umowy wielostronne otwarte bądź zamknięte. Umowy wielostronne otwarte zawierają klauzulę dopuszczającą przystąpienie innych państw...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 254

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie traktatu

  Konwencja wiedeńska z 1964 roku o prawie traktatów w art. 2 określa traktat międzynarodowy jako międzynarodowe porozumienie między państwami, zawarte w formie pisemnej i regulowane przez prawo międzynarodowe, niezależnie od tego, czy jest ujęte w jednym dokumencie, czy w dwóch lub więcej dokumentach, i...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /579

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwyczaj a praktyka państw

  Zwyczaj międzynarodowy powstaje przez praktykowanie go przez państwa. Praktyka jest to element obiektywny zwyczaju. Praktyka ta musi być jednolita, czyli dane zachowanie musi być powtarzalne oraz państwa za każdym razem będą zachowywały się tak samo. Aby powstał zwyczaj praktyka państw musi być...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /664

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zwyczaj międzynarodowy a grzeczność międzynarodowa

  Od zwyczaju międzynarodowego, który jest dowodem istnienia powszechnej praktyki uznawanej za prawo należy odróżnić grzeczność międzynarodową. Grzeczność międzynarodowa oparta jest na wzajemności, ale nie ma charakteru prawnego. Postępowanie wbrew tym regułom nie stanowi naruszenia prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 234

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Element obiektywny zwyczaju

  Element obiektywny zwyczaju, czyli inaczej praktyka, sposób zachowania się. Praktyka ta musi być jednolita (sposób zachowania się musi być powtarzalny; państwa za każdym razem będą zachowywały się w ten sam sposób), stała (praktyka ta musi być przez jakiś czas powtarzalna; nie jest powiedziane jak...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /772

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Element subiektywny zwyczaju

  Element subiektywny zwyczaju oznacza pewne przeżycie, przekonanie charakterze psychiczno-prawnym po stronie państwa. Po stronie państw musi istnieć przekonanie, że dana praktyka, zwyczaj jest obowiązkiem prawnym, że wynika ono z przepisów prawa oraz że państwo zmuszone jest do takiego zachowania. Takie...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /498

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady prawa międzynarodowego

  Zasady prawa międzynarodowego jest to taka część prawa międzynarodowego, która obejmuje normy uznane przez wszystkie państwa społeczności międzynarodowej i które nie podlegają żadnej dyskusji. Część spośród zasad prawa międzynarodowego wywodzi się już z prawa rzymskiego. Do nich zalicza się takie...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /1 172

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie ius cogens

  Ius cogens są to normy prawne o szczególnym znaczeniu dla społeczności międzynarodowej. Odzwierciedlają one respektowane wartości przez całą społeczność międzynarodową. Mają one moc bezwzględnie obowiązującą i nie mogą być uchylone żadną umową międzynarodową. Ius cogens zabezpieczają...

  Ocena / Kategoria / Prawo międzynarodowe

  Autor /Lucjusz Dodano /14.12.2011 Znaków /929

  praca w formacie txt

Do góry