Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  ZAŁOŻENIA SYSTEMU PARLAMENTARNO GABINETOWEGO

  System - zespół pewnych zasad prawno-ustrojowych regulujących wzajemne stosunki między 3 naczelnymi organami w państwie.

  Cechy systemu parlamento-gabinetowego:

  a) dualizm egzekutywy ( obok głowy państwa jest rząd na czele z premierem)

  b) głowa państwa zneutralizowana politycznie (osoba sprawująca ten...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 159

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  KLASYFIKACJA ORGANÓW PAŃSTWOWYCH

  a) ze względu na liczbę osób

  - jednoosobowe (prezydent, wojewoda)

  - wieloosobowe (parlament); błędne jest częste utożsamianie organu wieloosobowego z organem kolegialnym. Każdy organ kolegialny jest organem wieloosobowym, ale odwrotnie nie zawsze ( np.: jeden członek ma prawo decydowania, reszta ma tylko...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 419

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE SYSTEMU ORGANÓW PANSTWOWYCH

  System organów państwowych – całokształt zasad określających budowę aparatu państwowego

  Zasady określające budowa aparatu państwowego to: podział funkcji między organami, wzajemne związki między organami, organizacja i tryb działania organów, zasada jednolitości działania wszystkich organów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /350

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  UKŁAD WZAJEMNYCH STOSUNKÓW MIĘDZY WŁADZĄ USTAWODAWCZĄ A WYKONAWCZĄ

  W myśl teorii Monteskiusza musi istnieć system wzajemnych hamulców, które zapobiegają istnieniu stosunku nadrzędności i podporządkowania. Każda z władz ponosić odpowiedzialność za wykonanie swojej funkcji. Władze są niepołączalne istnieje incompatibilitas. Władze powinny wzajemnie na siebie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /726

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA PODZIAŁU WŁADZ (art. 10)

  Monteskiusz( 1689- 1755 )- najwybitniejszy teoretyk monarchii konstytucyjnej. Zasadę podziału władz wyłożył w dziele „O duchu praw" ( 1748 ). W/g niego tylko państwo praworządne może zapewnić wolność jednostki, państwo, w którym istnieje rozgraniczenie władzy ust., wyk., i sąd. Nie ma wolności gdy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /618

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  SYSTEM PRZEDSTAWICIELSKI

  (art. 4) - tzn. zasada przedstawicielskiej formy sprawowania władzy. Naród sprawuje swą władzę bezpośrednio przez swych przedstawicieli. którzy powinni działać w imieniu Narodu i na jego rzecz. System przedstawicielski określony jc':-t --wykie de:r.o'\r'icja pośrednia. Możliwości: stanowienie prawa...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /537

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADA ZWIERZCHNICTWA NARODU (SUWERENNOŚCI)

  art. 4. -„Władza zwierzchnia w RP należy do Narodu". W/g tego władza nie tylko pochodzi od Narodu, ale należy do Narodu. W RP istnieje zatem zbiorowy suweren, który jest podmiotem i źródłem władcy. W/g tej zasady prawo powinno wyrażać wolę i interesy całej ludności a w przypadku sprzeczności wolę...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 333

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  ZASADY REPUBLIKAŃSKIEJ FORMY PAŃSTWA

  Republika (res publica )- rzecz publiczna („Rzeczpospolita") Rzeczpospolita- państwo wszystkich obywateli, utożsamia się z ogółem ludności, jest wartością społeczną Republika to przeciwieństwo monarchii. Różnice między monarchią a republiką dotyczą:

  - status suwerena

  - koncepcja praw i wolności W...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /909

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  POJĘCIE ZASADY KONSTYTUCYJNEJ

  Zasada konstytucyjna - podstawowe decyzje autorytetu ustrojodawczego dot. ustroju państwa (tzn.: dot. formy państwa, system prawa, system ochrony konstytucji, wolności i praw jednostki).

  Mimo, że wszystkie postanowienia konstytucji mają jednakową moc prawną to zasady wiodą jakby prym. W obowiązującej od...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /1 156

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  CECHY SZCZEGÓLNE KONSTYTUCJI

  a) szczególna moc - ustawa zasadnicza, akt nadrzędny w stosunku do innych ustaw ( zwykłych ), a w

  konsekwencji do wszystkich aktów prawnych w państwie.

  b) najwyższa moc prawna - zakaz wydawania aktów sprzecznych z konstytucją, obowiązek wydawania

  aktów zapewniających realizację postanowień...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Aron1234435 Dodano /06.01.2012 Znaków /573

  praca w formacie txt

Do góry