Prawo konstytucyjne /548 prac/

  • Ocena brak

    Umowy międzynarodowe w systemie źródeł prawa

    Źródłami powszechnie obowiązującego prawa są zgodnie z art. 87 Konstytucji obok Konstytucji : ustawy i rozporządzenia ratyfikowane umowy międzynarodowe.

    Wchodzą one w życie za zgodą parlamentu. Powstają w wyniku rokowań prowadzonych przez rząd z przedstawicielami obcych państw, ale które do...

    Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

    Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 563

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Ustawa o systemie źródeł prawa i warunki jej wejścia w życie

    Ustawa – jest normatywnym aktem prawnym, wydawanym przez organ władzy zwierzchniej w państwie. W hierarchii aktów prawnych zajmuje ona miejsce o jeden stopień niższe niż konstytucja.

    Zgodnie a art. ust. 1 źródłami powszechnie obowiązującego prawa Rzeczpospolitej Polskiej są : Konstytucja, ustawy...

    Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

    Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 531

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Bezpośrednia stosowalność Konstytucji RP z 1997 r.

    Konstytucja z 2 kwietnia wprowadziła nakaz bezpośredniego stosowania Konstytucji.

    Art. 8 ust. 2 stanowi, że przepisy Konstytucji stosuje się bezpośrednio chyba, że Konstytucja stanowi inaczej. Bezpośrednia stosowalność konstytucji może odbywać się w sytuacji, gdy postawienia Konstytucji są...

    Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

    Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 556

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Struktura wewnętrzna Konstytucji i znaczenie wstępu do Konstytucji RP

    Każda Konstytucja ma wewnętrzną strukturę, która prowadzi do wewnętrznej hierarchii zasad i norm konstytucyjnych.

    Konstytucja RP składa się z 13 rozdziałów i zawartych w nich 243 artykułów.

    Najobszerniejsze są rozdziały poświęcone zasadom ustroju państwa (I rozdział art. 1-29), oraz wonnościom...

    Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

    Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 825

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Źródła prawa na podstawie konstytucji RP z 1997 r.

    Zgodnie z postanowieniem źródłami powszechnie obowiązującego prawa RP są :

    Konstytucja

    Ustawy

    Ratyfikowanie umowy międzynarodowe

    Rozporządzenia

    Konstytucja wyróżnia dwa rodzaje źródeł prawa :

    źródła prawa ppo3rzechnie obowiązującego – obowiązują na całym...

    Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

    Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 539

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Szczególna moc prawa Konstytucji

    Szczególną moc Konstytucji polega na przyznaniu jej najwyższego miejsca w systemie prawa stanowionego. System ten jest zbudowany na zasadzie hierarchiczności poszczególnych typów aktów normatywnych. Ma to doniosłe skutki dla realizacji miedzy Konstytucją a pozostałymi typami aktów...

    Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

    Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 291

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Szczególna forma Konstytucji

    Szczególna forma Konstytucji polega m.in. na jej szczególnej nazwie – gdyż tylko ten akt określony jest mianem Konstytucji. Sprawą zasadniczą jest jednak specyficzny tryb powstawania i tryb zmiany.

    Nowe Konstytucje powstają zazwyczaj w szczególnym trybie. Najczęściej Konstytucja przygotowywana jest w ramach...

    Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

    Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 736

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Szczególna treść Konstytucji

    Szczególną treść Konstytucji polega na zakresie regulowanych przez nią materii i na sposobie regulowania tych materii.

    Oznacza to zbudowanie treści konstytucji wokół trzech podstawowych zagadnień :

    1 - określenia ogólnych zasad ustroju państwowego,

    2 – określenia ustroju naczelnych...

    Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

    Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 562

    praca w formacie txt

Do góry