Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Ewolucja praw człowieka i ich podział

  Przy formułowaniu konstytucyjnych przepisów o prawach i wolnościach w konstytucji z 2 kwietnia 1997r. nawiązano do zachodniej tradycji w tym zakresie, gdyż ma ona b. głęboko sięgające korzenie.

  Niektórzy poszukują ich już w świecie antycznym.

  Poczynając od XVII w. Podstawową rolę odgrywają...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /1 742

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przesłanki Konstytucyjne dopuszczalnych ograniczeń korzystania z Konstytucyjnych wolności i praw

  Art. 31 konstytucji ust. 3 Ograniczenia w zakresie korzystania z Konstytucyjnych wolności i praw mogą być ustanowione tylko w ustawie i tylko wtedy gdy są konieczne w demokratycznym państwie dla jego bezpieczeństwa lub porządku publicznego, bądź dla ochrony środowiska, zdrowia i moralności publicznej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /1 705

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada równości wobec prawa

  Art. 32 Konstytucji :

  Ust. 1 wszyscy są wobec prawa równi. Wszyscy maja prawo do równego traktowania przez władze publiczne.

  Ust. 2 Nikt nie może być dyskryminowany w życiu politycznym, społecznym lub gospodarczym z jakiejkolwiek przyczyny.

  Obok wolności także równość znalazła wyraz w postanowieniach...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /30.11.2011 Znaków /1 981

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjne pojęcie wolności człowieka

  Zasada wolności człowieka została wymieniona we wstępie do Konstytucji ( który nakazuje wszystkim by w procesie stanowienia Konstytucji dbali o zachowanie .........prawa do wolności i obowiązku solidarności z innymi ), a szerzej, ujęta została w art. 31 ust. 1 i 2.

  Wolność człowieka...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 227

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjne pojęcie godności człowieka i jej ochrona

  Art. 30 Konstytucji mówi: przyrodzona i niezbywalna godność człowieka stanowi źródło wolności i praw człowieka i obywatela. Jest ona nienaruszalna, a jej poszanowanie o ochrona jest obowiązkiem władz publicznych.

  Sformułowania art. 30 mogą się wydawać na pierwszy rzut oka ogólnikowe i niewiele...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 585

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Stosunek prawa naturalnego do prawa stanowionego na gruncie Konstytucji RP z 1997 roku

  Spór o istnienie i charakter prawa naturalnego toczy się już od czasów Afrodyty. W czasach nowożytnych przybrał on na znaczeniu w okresie Oświecenia, gdy zaczęto przestrzegać prawa i wolności jednostki ludzkiej. Powstała wtedy koncepcja, że życie, wolność i własność przysługują każdemu, z racji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 235

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Konstytucyjna regulacja samorządu terytorialnego

  Kwestię samorządu terytorialnego reguluje Konstytucja z 02.IV.1997 r w rozdziale VII. W myśl Konstytucji podstawową jednostką samorządu terytorialnego jest Gmina, na czele z Radą Gminy i Zarządem.

  I jak określa to ustawa samorząd terytorialny stanowi:

  1). Powiat – z radą Powiatu; Zarząd z...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 206

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasady państwa federalnego

  Państwa federacyjne-państwa składające się z członów (stanów, landów, kantonów) np. USA. Australia, RFN, Szwajcaria, które posiadają swoją władzę wykonawczą, odrębnie prawa.

  W sprawach nadrzędnych (np. polityka zagraniczna) podlegają władzy Federalnej.

  Kraje federacyjne, czyli wieloczłonowe...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 077

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada państwa regionalnego

  Państwo regionalne- to państwo w których istnieje podział na regiony uzasadniony często historia (włochy, Francja)

  Regiony posiadają często odrębny-lokalny system władzy wykonawczej.

  Obecnie w Europejskiej wspólnocie istnieją regiony, które wykraczają poza granice państwowe, są to tzw...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /1 363

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada państwa unitarnego

  Państwo unitarne – państwo w którym nie istnieje podział na samodzielne człony-jedynie zwykły podział administracyjny, istnieje jedynie centralna władza wykonawcza

  Zasady unitaryzmu- w konstytucji została sformułowana następująco (art. 3) RP jest państwem jednolitym)

  Z tego sformułowania wynika...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Bazyli666 Dodano /29.11.2011 Znaków /903

  praca w formacie txt

Do góry