Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Zasada dwuizbowości

  W przeważającej części większości państw współczesnego świata parlament ma strukturę złożoną – z reguły składa się z 2 izb.

  Dwuizbowość to nie tylko złożona struktura parlamentu, ale również wzajemne relacje i podział kompetencji.

  W tradycji polskiej typowe było nadanie parlamentowi...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 592

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacje posłów w Sejmie i senatorów w Senacie

  Formami politycznej organizacji posłów i senatorów są kluby, koła lub zespoły poselskie / senatorskie; dopuszczalne jest też tworzenie klubów, kół lub zespołów wspólnych.

  Prawo ich tworzenia wynika z ogólnej wolności działania partii politycznych, co gwarantuje Konstytucja.

  Kluby i koła muszą być...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 355

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność konstytucyjna posła i senatora

  Odpowiedzialność posłów i senatorów – ulega istotnemu ograniczeniu z uwagi na instytucję immunitetu.

  W zakresie nie objętym immunitetem ponoszą oni natomiast odpowiedzialność cywilną, pracowniczą, zawodową czy dyscyplinarną, tak jak wszyscy obywatele.

  Posłowie / Senatorowie nie ponoszą prawnej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 328

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Immunitet poselski

  Immunitet stanowi jedną z najstarszych instytucji parlamentarnych.

  Rozumiany jako wykluczenie bądź ograniczenie odpowiedzialności deputowanego za naruszenie prawa pełni 2 podstawowe funkcje:

  ochrony niezależności członków parlamentu i zagwarantowania im swobody wykonywania mandatu,

  ochrony...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 540

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawa i obowiązki posła i senatora

  Uprawnienia i obowiązki posła i senatora można podzielić na 3 zasadnicze grupy:

  1) Związane z działalnością Izby i jej organów:

  -udział posła w posiedzeniach Sejmu oraz komisji, których jest członkiem – jest to uprawnienie jak i obowiązek; nieobecność rodzi sankcje (finansowe), /prawo zabierania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Formy demokracji bezpośredniej przewidziane Konstytucją RP z 1997 r.

  Art. 4 ust. 2 Konstytucji stanowi – Naród sprawuje władzę przez swoich przedstawicieli lub bezpośrednio.

  Artykuł ten nawiązuje do tradycyjnego rozróżnienia demokracji bezpośredniej i pośredniej (przedstawicielskiej) jako dwu podstawowych form sprawowania władzy.

  Demokracja bezpośrednia – to sposób...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 373

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Idea supremacji Konstytucji w Stanach Zjednoczonych

  Supremacja - zwierzchnictwo, panowanie, hegemonia, przewaga, wyższość.

  Konstytucja amerykańska była pierwszą konstytucją pisaną w sensie formalnym. Nie tyle sam fakt zewnętrzny spisania konstytucji w formie jednej ustawy był nowością, ile szczególny charakter nadany ustawie Konstytucyjnej.

  Ustawa ta...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /884

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zakres i formy działania Rzecznika Praw Obywatelskich

  Podstawowym zadaniem RPO jest stanie na straży wolności i praw człowieka i obywatela określonych w Konstytucji oraz innych aktach normatywnych.

  Rzecznik bada działania lub zaniechania organów, organizacji i instytucji, obowiązanych do przestrzegania i realizacji praw i wolności.

  Rzecznik bada działania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 897

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja ustrojowa i zadania Rzecznika Praw Obywatelskich

  Rzecznik Praw Obywatelskich jest samodzielnym organem konstytucyjnym.

  Jest to organ 1 – osobowy (monokratyczny), a swoje zadania wykonuje przy pomocy Biura RPO.

  Rzecznik jest powoływany przez sejm, za zgodą Senatu na 5 letnią kadencję.

  Ponowne powoływanie jest dopuszczalne tylko 1 raz.

  Rzecznik nie może...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 512

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odszkodowawcza odpowiedzialność organu władzy publicznej za niezgodne z prawem działanie

  Art. 198

  1.Za naruszenie Konstytucji lub ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania, odpowiedzialność konstytucyjną przed Trybunałem Stanu ponoszą:

  Prezydent RP

  Prezes RM oraz członkowie RM

  Prezes NBP

  Prezes NIK

  Członkowie Krajowej Rady...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 322

  praca w formacie txt

Do góry