Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Funkcja kontrolna Sejmu wobec RM

  Kontrolne działania parlamentu muszą być zawsze rozpatrywane w 2 płaszczyznach:

  prawnej,

  politycznej.

  Na płaszczyźnie prawnej – rodzą się po stronie adresatów skutki proceduralne (obowiązek udzielenia informacji, zajęcia stanowiska)

  Na płaszczyźnie politycznej – mogą one mieć bardziej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb postępowania ustawodawczego

  Tryb ustawodawczy – jest to całokształt parlamentarnych i pozaparlamentarnych etapów dochodzenia ustawy do skutku. Wyróżnić tu należy:

  1). Inicjatywę ustawodawczą – która przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi RP i Radzie Ministrów.

  Zanim dojdzie do wykonania inicjatywy ustawodawczej musi zostać...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /2 217

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura zmiany Konstytucji RP

  Art. 235.

  1). Projekt ustawy o zmianie Konstytucji może przedłożyć co najmniej 1/5 ustawowej liczby posłów, Senat lub Prezydent RP.

  2). Zmiana Konstytucji następuje w drodze ustawy uchwalonej w jednakowym brzmieniu przez Sejm i następnie w terminie nie dłuższym niż 60dni, przez Senat.

  3). Pierwsze...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 717

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prawo inicjatywy ustawodawczej i inicjatywy w sprawie zmiany Konstytucji w RP

  Prawo inicjatywy ustawodawczej przysługuje posłom, Senatowi, Prezydentowi RP i Radzie Ministrów.

  Zanim dojdzie do wykonania inicjatywy ustawodawczej, musi zostać opracowany projekt ustawy, który musi zawierać:

  -uzasadnienie,

  -potrzebę i cel wydania ustawy,

  -stan rzeczy w dziedzinie, która ma być...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcja ustrojodawcza Sejmu i Senatu

  Tradycyjna klasyfikacja funkcji parlamentu opiera się na rozróżnianiu funkcji ustawodawczej i f. kontrolnej.

  O ile podmiotami f .ustawodawczej są zarówno Sejm ja i Senat, to f. kontrolna została powiązana tylko z Sejmem.

  W ramach f. ustawodawczej wyróżnić możemy tzw. f. ustrojodawczą- a więc stanowienie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 407

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komisje śledcze Sejmu

  Komisja śledcza – to komisja powołana przez Sejm o szczególnych uprawnieniach, jest ona tworzona doraźnie.

  Komisję śledczą powołuje Sejm, gdy zajdzie taka potrzeba. Tym samym skład Komisji zawsze będzie odzwierciedlać układ sił w Sejmie, czyli opozycja pozostawać w niej będzie w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 193

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje i struktura komisji sejmowych

  Komisje Sejmowe – są wyspecjalizowanymi organami wewnętrznymi sejmu – są organami pomocniczymi.

  Komisje sejmowe obradują na posiedzeniach, przygotowując akty i rozstrzygnięcia, które są następnie podejmowane przez Sejm, a same nie dysponują możliwością ich podejmowania.

  W pracach komisji uczestniczą...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 763

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura wewnętrzna Senatu

  Jest ona analogiczna do struktury wewnętrznej Sejmu. Także w Senacie istnieją: Marszałek, wicemarszałkowie i komisje, jak również Prezydium i Konwent Seniorów.

  Struktura, sposób powoływania oraz zakres zadań i kompetencji organów Senatu w zasadzie nie odbiegają od rozwiązań przyjętych w Sejmie.

  Są...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 059

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura wewnętrzna Sejmu

  Każdy parlament jest ciałem na tyle skomplikowanym, że może funkcjonować tylko w oparciu o sformalizowaną strukturę organów wewnętrznych.

  Powszechnie odróżnia się organy kierownicze:

  Marszałka Sejmu (Senatu) – Prezydium Sejmu (Senatu),

  A także szczególny organ polityczno-doradczy Konwent...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /2 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skrócenie kadencji Sejmu

  Konstytucja dopuszcza taką możliwość, choć wiąże się to ze szczególnymi wymaganiami.

  Skrócenie kadencji może nastąpić z zastosowaniem dwóch procedur:

  1. Może ono wynikać z własnej decyzji Sejmu, tzw samorozwiązalnie.

  Uchwałę taką sejm może(musi) podjąć większością co najmniej 2/3 głosów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Alan Dodano /30.11.2011 Znaków /1 458

  praca w formacie txt

Do góry