Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Zadania Sądu Najwyższego

  Podstawowym zadaniem SN jest sprawowanie nadzoru orzeczniczego nad działalnością sądów powszechnych i wojskowych, co m.in. ma na celu zapewnienie prawidłowości oraz jednolitości wykładni prawa i praktyki sądowej w dziedzinach poddanych jego właściwości.

  SN wykonuje swoje funkcje w 2 podstawowych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /985

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura Sądu Najwyższego

  Sąd Najwyższy dzieli się na 4 izby: Cywilną, Karną, Wojskową oraz Administracyjną, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych.

  Na czele każdej izby stoi Prezes powoływany przez Prezydenta RP.

  W izbie działa Zgromadzenie Sędziów Izby jako organ samorządu sędziowskiego.

  Na czele SN stoi Pierwszy Prezes, a...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /805

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organy sądów powszechnych

  Organy sądów powszechnych są: prezes oraz na szczeblu sądów wojewódzkich i sądów apelacyjnych organy samorządu sędziowskiego tj. zgromadzenia ogólne i kolegia.

  Istnienia organów samorządu traktowane jest jako ważna gwarancja niezawisłości sędziowskiej.

  Prezes kieruje sądem i reprezentuje go na...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 535

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura sądów powszechnych

  Konstytucja nie określa struktury sądów powszechnych, ale przez wprowadzenie wymogu dwuinstancyjności /art. 176 ust 1/ zakłada, że struktura ta musi obejmować przynajmniej 2 szczeble.

  Prawo o ustroju sądów powszechnych nadaje jednak sądownictwu powszechnemu trójszczeblowy charakter oparty na podziale...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /2 323

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Gwarancje niezawisłości sędziowskiej

  Gwarancje niezawisłości sędziowskiej należy rozpatrywać w aspekcie personalnym i w aspekcie merytorycznym.

  Aspekt personalny – odnosi się do praw i obowiązków sędziego, w tym zakresie w szczególności należy wymienić:

  stabilizację urzędu sędziowskiego: sędziowie powoływani na czas...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /2 257

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność Prezydenta RP

  Zadania prezydenta wiążą się z ochroną najbardziej podstawowych wartości państwa, jakimi są : suwerenność, integralność terytorialna, bezpieczeństwo zewnętrzne i wew. a także czuwanie nad przestrzeganiem Konstytucji, zagwarantowanie ciągłości władzy państwowej.

  Za swoją działalność...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 583

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja kontrasygnaty

  Jednym z podstawowych rozwiązań charakteryzujących system parlamentarny jest instytucja kontrasygnaty, polegająca na uzależnieniu ważności katów podejmowanych prze głowę państwa do ich zaakceptowania przez Premiera.

  Instytucja kontrasygnaty pełni dwie f. ustrojowe:

  1/ skoro udzielana jest przez...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 529

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Prerogatywy Prezydenta RP

  Zakres prerogatyw prezydenckich, a więc przywilejów w związku z zajmowanym stanowiskiem, ukształtowano w sposób pozwalający Prezydentowi samodzielnie wykonywać te zadania i kompetencje, które wykraczają poza sferę działalności rządowej (sferę wykonawczą) a wiążą się z wykonywaniem przez Prezydenta...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 549

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia kreacyjne prezydenta RP

  Uprawnienie Prezydenta RP tego rodzaju nie niesie treści politycznych , ale jest przejawem uznaniowej władzy państwa wobec jednostki.

  Na gruncie obecnej Konstytucji można wskazać 3 takie kompetencje:

  1/Prawo łaski- pozwalające na darowanie lub złagodzenie kary

  2/ nadanie obywatelstwa polskiego- i...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 240

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uprawnienia kontrolne i pokontrolne NIK

  Zakres kontrolnych kompetencji NIK obejmuje całokształt działalności finansowej, gospodarczej i organizacyjno-administracyjnej.

  W ramach sprawowanych kontroli pracownicy NIK maja prawo swobodnego wstępu do obiektów i pomieszczeń jednostek kontrolowanych, wglądu do wszelkich dokumentów, przeprowadzania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /882

  praca w formacie txt

Do góry