Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Zakres odpowiedzialności konstytucyjnej (TS)

  Istota odpowiedzialności konstytucyjnej – polega na pociągnięciu do odpowiedzialności prawno – karnej osób zajmujących najwyższe stanowiska w państwie, za naruszenie przez te osoby Konstytucji bądź ustawy, w związku z zajmowanym stanowiskiem lub w zakresie swojego urzędowania (zakres przedmiotowy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 845

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład i zadania Trybunału Stanu

  Art. 199 K.

  1). Trybunał Stanu składa się z przewodniczącego, 2 z - ców przewodniczącego i 16 członków wybieranych przez Sejm spoza grona posłów i senatorów na czas kadencji Sejmu.

  Zastępcy przewodniczącego Trybunału oraz co najmniej połowa członków TS powinni mieć kwalifikacje wymagane do zajmowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 734

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych przez Trybunał Konstytucyjny

  Istotą sporu kompetencyjnego jest rozbieżność stanowisk co do zakresu kompetencji stron tego sporu.

  Zawsze jest to postępowanie polegające na rozsądzaniu sprzecznych stanowisk zajmowanych przez strony.

  Spór kompetencyjny może dotyczyć tylko rozbieżności stanowisk co do kompetencji centralnych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 321

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie przed Trybunałem Konstytucyjnym

  Postępowanie przed TK nawiązuje do wzorów postępowania sądowego, a w sprawach nieuregulowanych odrębnie stosuje się odpowiednio przepisy Kodeksu Postępowania Cywilnego.

  Trybunał rozpatruje sprawy w składach 5-osobowych gdy chodzi o kontrolę ustawy lub umowy międzynarodowej – lub w 3-osobowych, gdy...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 998

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Inicjatywa kontroli konstytucyjności norm przed Trybunałem Konstytucyjnym

  Inicjatywa kontroli może przybierać 2 formy proceduralne:

  inicjatywy konkretnej (pytań prawnych),

  inicjatywy abstrakcyjnej (wniosków).

  Inicjatywa konkretna musi być zawsze związana z konkretną sprawą toczącą się przed sądem.

  Podczas rozpoznania sprawy przez sąd może pojawić się...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 520

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kontrola konstytucyjności norm w Polsce

  Kontrola konstytucyjności norm należy do TK.

  Istotą kontroli jest orzekanie o hierarchicznej zgodności aktów normatywnych niższego rzędu z aktami normatywnymi wyższego rzędu, jak również eliminowanie aktów niższego rzędu z systemu obowiązującego prawa w razie stwierdzenia niezgodności.

  Jest to...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 574

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje Trybunału Konstytucyjnego

  Polski Trybunał Konstytucyjny realizuje szereg funkcji:

  1). Kontrolę norm, tzn. orzekanie o zgodności aktów normatywnych (zawartych w nich norm) z aktami (normami) wyższego rzędu, a w szczególności z Konstytucją.

  2). Orzekanie o skargach konstytucyjnych.

  3). Rozstrzyganie sporów kompetencyjnych między...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 342

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład i organy Trybunału Konstytucyjnego

  Art. 194.

  1). TK składa się z 15 sędziów, wybieranych przez Sejm na 9 lat spośród osób wyróżniających się wiedzą prawniczą.

  Sędzią może zostać osoba, która posiada kwalifikacji do zajmowania stanowiska sędziego Sądu Najwyższego, lub sędziego NSA. Oznacza to wymaganie przynajmniej 10-cio letniego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 846

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Struktura i zadania Naczelnego Sądu Administracyjnego

  Na czele NSA stoi Prezes NSA powołany na 6-cio letnią kadencję przez Prezydenta RP spośród kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów NSA /art. 185/.

  Prezesów ośrodków zamiejscowych powołuje Prezes NSA za zgodą Kolegium tego sądu.

  Organami samorządu sędziowskiego są: Zgromadzenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 848

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola Sądu Najwyższego w zakresie zapewnienia prawidłowości i jednolitości wykładni prawa i praktyki sądowej

  Jedną z form działalności SN jest podejmowanie uchwał mających na celu wyjaśnienie wątpliwości prawnych.

  Może to następować na podstawie przedłożenia sądu orzekającego w konkretnej sprawie, ale także w procedurze abstrakcyjnej – na wniosek m.in. Pierwszego Prezesa lub 1 z Prezesów SN, Ministra...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /1 231

  praca w formacie txt

Do góry