Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Przedmiot prawa konstytucyjnego

  Materia prawa konstytucyjnego – w podanym wyżej szerszym rozumieniu – obejmuje te normy prawne, które określają:

  - podmiot władzy suwerennej w państwie i sposoby jej sprawowania,

  - podstawy ustroju społeczno-gospodarczego państwa – wskazuje się formy własności w państwie, mechanizmy jej obrony, sposób...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /803

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie prawa konstytucyjnego

  Termin „prawo konstytucyjne” ma przynajmniej 2 znaczenia:

  znaczenie węższe – zespół norm prawnych zawartych w konstytucji i innych ustawach konstytucyjnych; normy te tworzą pewna grupę przepisów i wyróżniają się swoją szczególną mocą prawną – najwyższą w całym systemie prawa;

  znaczenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /511

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne zasady konstytucjonalizmu nazistowskiego

  Zasada wodzostwa.

  Zasada ujednolicenia aparatu partyjnego i państwowego

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /74

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne zasady konstytucjonalizmu tzw. socjalistycznego

  Zasada zwierzchnictwa ludu – w praktyce zasada ta oznaczała suwerenność warstw niższych społeczeństwa (klasa robotnicza).

  Zasada jednolitości władzy państwowej.

  System Rad jako system rządów – wzorem była tu Komuna Paryska.

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /256

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne zasady konstytucjonalizmu amerykańskiego

  Zasada federalizmu – państwa składowe delegują niejako część swej suwerenności nowemu państwu przez siebie powołanemu, państwu nadrzędnemu, jakim jest państwo związkowe.

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /188

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne zasady konstytucjonalizmu francuskiego

  Zasada zwierzchnictwa narodu – twórcami jej byli J. Bodin (Sześć ksiąg o Rzeczypospolitej) i J.J. Rousseau (Umowa społeczna z 1762). Doktryna russowska oddziaływała na twórców nowoczesnego prawa publicznego w dobie rewolucji burżuazyjnej we Francji i legła u podstaw zasady wyrażonej w art. 3 Deklaracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /2 411

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Główne zasady konstytucjonalizmu angielskiego

  System przedstawicielski – polega na tym, iż władzy zwierzchniej nie sprawuje bezpośrednio sam naród, ale w jego imieniu i na jego rzecz sprawują tę władzę przedstawiciele narodu.

  Bikameralizm – dwuizbowość parlamentu (w Anglii: Izba Lordów i Izba Gmin). Za jego początek uznaje się rok 1265, kiedy to w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /1 161

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie konstytucjonalizmu i jego podział

  Konstytucjonalizm – definicja konstytucjonalizmu sprawia badaczom nie lada problem. Istnieje kilka jej koncepcji. Można jednak z całą pewnością stwierdzić, że na konstytucjonalizm składają się 3 elementy:

  element aksjologiczny – całokształt poglądów dotyczących ustroju państwowego; element...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Patryk Dodano /12.12.2011 Znaków /657

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System kar stosowanych przez TS

  TS – jest organek orzekającym i jak sąd nie wykonuje swej funkcji z urzędu, lecz na wniosek uprawnionego organu.

  Za czyny będące deliktami konstytucyjnymi TS może orzec następujące kary:

  utratę biernego i czynnego prawa wyborczego w wyborach do Sejmu, Senatu, samorządowych i na urząd...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /715

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Postępowanie w sprawie odpowiedzialności konstytucyjnej

  Procedura, w której realizowana jest odpowiedzialność konstytucyjna, obejmuje 5 zasadniczych stadiów:

  zgłoszenie wstępnego wniosku,

  postępowanie w Komisji Odpowiedzialności Konstytucyjnej,

  postawienie w stan oskarżenia,

  rozpoznanie sprawy przez TS w I instancji

  rozpoznanie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Fryderyk Dodano /30.11.2011 Znaków /3 034

  praca w formacie txt

Do góry