Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Mandat przedstawicielski

  „Mandat przedstawicielski (parlamentarny)” to pojęcie mające wieloznaczny charakter. Używa się go w przynajmniej 3 znaczeniach:

  jako wynikające z wyborów pełnomocnictwo udzielone członkowi parlamentu przez wyborców,

  jako całokształt praw i obowiązków parlamentarzysty,

  jako określenie...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 210

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Przyczyny wygaśnięcia mandatu senatora i posła

  Wygaśnięcie mandatu posła (senatora) następuje w razie (art. 177 ust 1 i 2 oraz art. 213 ust. 1 i 2 ows):

  odmowy złożenia ślubowania,

  śmierci posła (senatora),

  utraty biernego prawa wyborczego, co m.in. następuje na skutek skazania przez sąd na karę pozbawienia praw publicznych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 500

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura rozpatrywania protestów wyborczych

  Protest wyborczy jest to skierowany do sądu wniosek wyborcy wskazujący określone uchybienie w przeprowadzeniu wyborów i domagający się unieważnienia wyborów w całości lub w części. Prawo wniesienia protestu ma każdy wyborca, a także pełnomocnik każdego komitetu wyborczego. Unieważnienie wyborów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 638

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Wybory ponowne i uzupełniające

  W razie podjęcia przez Sąd Najwyższy uchwały o nieważności wyborów zastosowanie mają przepisy przewidziane dla sytuacji, w której dochodzi do skrócenia kadencji Sejmu na podstawie postanowienia Prezydenta lub uchwały Sejmu o skróceniu kadencji – Prezydent zarządza wybory ponowne do Sejmu i Senatu. Wybory...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 183

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb zgłaszania kandydatów na Prezydenta i deputowanych

  Konstytucja ogólnie stanowi, że kandydatów na posłów i senatorów mogą zgłaszać partie polityczne oraz wyborcy (art. 100 ust. 1), a kandydatów na prezydenta może zgłaszać co najmniej 100 000 wyborców (art. 127 ust. 3 zd. 2)

  Wybory prezydenckie:

  Zostaje zawiązany komitet wyborczy, popierający – na...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /3 878

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Organizacja i kompetencje komisji wyborczych

  Komisje wyborcze są to szczególne organy państwowe, tworzone dla zorganizowania i przeprowadzenia wyborów. Istnieją 3 szczeble komisji wyborczych:

  W skali centralnej istnieje Państwowa Komisja Wyborcza, właściwa do wszystkich procedur wyborczych i referendalnych. Jest to organ stały. Składa się ona...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 450

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Proporcjonalny system wyborczy

  Istotą zasady proporcjonalności jest dokonywanie rozdziału mandatów w okręgu wyborczym (i potem – w skali kraju) proporcjonalnie do odsetka głosów, jakie uzyskały poszczególne partie czy ugrupowania konkurujące w wyborach. Tym samym, nieodzowną przesłanką ustanowienia systemu proporcjonalnego jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 532

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Mieszane systemy wyborcze

  Systemy mieszane polegają na obsadzaniu części mandatów metodą większościową, zaś części metodą proporcjonalną (np. Litwa, Ukraina, Rosja, Włochy, Meksyk). Może się to odbywać w sposób bardziej skomplikowany np. część obsadzana jest w okręgach jednomandatowych, część z list partyjnych w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /414

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Klasyfikacja systemów wyborczych

  Systemy wyborcze dzielimy na:

  system większościowy – stanowi najprostszy sposób ustalania wyników, oznacza, że wybranym został ten, kto uzyskał największą liczbę głosów. Jeśli jest to warunek wystarczający, to mówimy o zasadzie większości względnej: aby zostać wybranym należy uzyskać...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 356

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada wolności w prawie wyborczym

  Zasada ta jest wpisana w istotę systemu demokratycznego. Łączy się ona z zasadą tajności głosowania. Polega na tym, że każdy wyborca ma prawo do dokonania takiego wyboru, jaki uzna za słuszny. Nikt nie może go zmusić do powzięcia innej decyzji. W celu zagwarantowania tej zasady wprowadzono m.in. zakaz...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /397

  praca w formacie txt

Do góry