Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Organy Sejmu i Senatu oraz ich kompetencje

  Powszechnie odróżnia się organy kierownicze oraz organy pomocnicze Sejmu czy Senatu. Do pierwszych zalicza się Marszałka Sejmu (Senatu) oraz Prezydium Sejmu (Senatu), a także Konwent Seniorów. Do drugich zalicza się komisje sejmowe (senackie), a w ramach izby powołuje się też sekretarzy Sejmu (Senatu), ale...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /6 338

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kluby, koła i zespoły poselskie

  Do istotnych uprawnień w izbie należy prawo zrzeszania się w koła, kluby i zespoły poselskie. Uprawnienie to jest przywilejem, a nie obowiązkiem parlamentarzysty. Zasady tworzenia klubów, kół i zespołów parlamentarnych są określone w Regulaminie Sejmu lub Senatu.

  Podstawą tworzenia klubów jest...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny regulaminu parlamentarnego

  Regulaminy izb są właściwe do unormowania:

  ich organizacji wewnętrznej,

  porządku prac,

  trybu powoływania i działalności ich organów,

  sposobu wykonywania konstytucyjnych i ustawowych obowiązków organów państwowych wobec danej izby.

  Charakter prawny regulaminów izb jest od...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 651

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zasada dwuizbowości pełnej i niepełnej

  Dwuizbowość pełna – występuje wtedy, gdy obie izby parlamentu są równoprawne.

  Dwuizbowość niepełna – występuje, gdy jedna z izb parlamentu jest izbą ważniejszą, ma więcej kompetencji. Konstytucja z 1997 roku nie przyjęła zasady równouprawnienia izb, nigdy zresztą w polskiej tradycji konstytucyjnej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /959

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Funkcje parlamentu

  Funkcja ustawodawcza – polega na stanowieniu aktów prawnych o szczególnej mocy prawnej, najwyższej w systemie prawa wewnętrznego. Funkcję tę parlament sprawuje na zasadzie wyłączności. W ramach tej funkcji wyróżnić można tzw. funkcję ustrojodawczą (stanowienie norm konstytucyjnych) oraz...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /3 065

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Sejmu i Senatu

  Kluczowym przepisem dotyczącym kompetencji Sejmu i Senatu, jest art. 95, określający podstawowe funkcje obu organów. Stanowi on, że władzę ustawodawczą w RP sprawują Sejm i Senat, dodając ponadto, iż jedynie Sejm sprawuje kontrolę nad działalnością Rady Ministrów w zakresie określonym przepisami...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /831

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny Sejmu i Senatu

  Podstawowe unormowania zawarte są obecnie w rozdziale IV Konstytucji, zatytułowanym Sejm i Senat (art. 95-124), a szereg dalszych ważnych uregulowań znajdziemy w innych rozdziałach Konstyt., np. charakterystyka źródeł prawa, a więc roli ustawy, jest zawarta w rozdziale III, postanowienia dotyczące budżetu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 461

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  System organów państwowych RP

  Na podstawie postanowień Konstytucji można wyodrębnić 4 grupy organów państwowych:

  organy ustawodawcze – Sejm i Senat,

  organy wykonawcze – Prezydent RP i Rada Ministrów, a rozdział VI K wymienia dalsze elementy składowe: Prezes RM, ministrowie, przewodniczący określonych w ustawach komitetów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /695

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka systemu prezydencjalnego

  Wykształcił się w USA.

  Egzekutywa jest jednoczłonowa, cała władza spoczywa w rękach prezydenta. Odpowiednicy ministrów (sekretarze) są jedynie pomocnikami prezydenta. Głównym ośrodkiem decyzji politycznych jest prezydent, który jest zarazem naczelnym dowódcą armii.

  Istnieje wyraźna...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 391

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Ogólna charakterystyka systemu semi - prezydencjalnego (Francja)

  Przyjmuje on pewne elementy systemu parlamentarnego, a także pewne cechy systemu prezydencjalnego.

  We Francji wprowadziła go konstytucja z 1958 r.

  Prezydent pochodzi z wyborów powszechnych i bezpośrednich, wyposażony został w szereg prerogatyw. Dotyczą one ważnych spraw państwowych, np...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /893

  praca w formacie txt

Do góry