Prawo konstytucyjne /548 prac/

  • Ocena brak

    Przepisy „pożarowe” w procesie legislacyjnym

    Jeżeli projekt ustawy zostanie uznany za pilny (art. 123 K), procedura ustawodawcza może ulec przyspieszeniu. Istota trybu pilnego jest uprzywilejowanie danego projektu ustawy, polegające na priorytetowym traktowaniu go w porównaniu z innymi projektami, a także na znacznym przyspieszeniu całego trybu...

    Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

    Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 706

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Promulgacja ustawy

    Po zakończeniu postępowania w Senacie (i ewentualnie – po raz drugi w Sejmie) Marszałek Sejmu przedstawia uchwaloną ustawę do podpisu Prezydentowi. Podpisanie ustawy określa się mianem promulgacji.

    Art. 122 ust. 2 K przewiduje, że Prezydent podpisuje ustawę w terminie 21 dni od dnia jej przedstawienia...

    Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

    Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 377

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Proces legislacyjny w Senacie

    Rozpatrzenie ustawy przez Senat jest koniecznym etapem postępowania ustawodawczego. Jednakże tylko w odniesieniu do zmiany konstytucji oraz do ustawy ratyfikacyjnej, o której mowa w art. 90 K zawsze konieczna jest zgoda Senatu na przyjęcie tekstu uchwalonego przez Sejm, we wszystkich pozostałych przypadkach...

    Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

    Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 560

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Proces legislacyjny w Sejmie

    Rozpatrzenie projektu ustawy przez Sejm odbywa się w trzech czytaniach (art. 119 ust. 1 K), przedzielonych pracami komisji sejmowych. Termin czytanie oznacza prowadzenie debaty nad projektem i podjęcie decyzji o jego dalszym losie.

    I Czytanie:

    Obejmuje ono:

    1) uzasadnienie projektu przez wnioskodawcę,

    2)...

    Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

    Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 982

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Prawo inicjatywy ustawodawczej i zgłaszania poprawek

    Inicjatywa ustawodawcza to prawo konstytucyjnie określonych podmiotów do wnoszenia projektów ustaw do Sejmu, które skutkuje obowiązkiem rozpatrzenia przez Sejm wniesionych projektów w szczególnej procedurze. Zawsze więc postępowanie legislacyjne rozpoczynać się musi w Sejmie.

    Podmiotami prawa inicjatywy...

    Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

    Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 021

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Głosowanie w parlamencie

    Głosowania są przeprowadzane po wyczerpaniu debaty. Zawsze są to głosowania jawne i zwykle odbywają się przez podniesienie ręki, ale jednocześnie posłowie głosują za pomocą kart magnetycznych, co pozwala na natychmiastowe ustalenie zarówno ogólnego wyniku, jak i sposobu głosowania poszczególnych...

    Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

    Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 130

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Tryb pracy Sejmu i Senatu

    Tryb pracy parlamentu odpowiada współcześnie jednej z dwóch zasad:

    zasada sesyjności – polega na tym, że w ramach kadencji parlamentu wyodrębnia się krótsze (z reguły kilkumiesięczne) odcinki czasowe (tzw. sesje), w ramach których izby mogą się zbierać na posiedzenia plenarne. Natomiast w okresie...

    Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

    Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 708

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Kadencja, sesja, posiedzenie parlamentu

    Kadencja – okres na jaki wyborcy udzielają organowi wybieralnemu pełnomocnictw, i w jakim realizuje on swe zadania funkcjonując w chwilowym składzie pochodzącym z jednych wyborów. Kadencyjność jest koniecznym elementem przedstawicielskiego charakteru Sejmu (Senatu). We współczesnym prawie parlamentarnym...

    Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

    Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 359

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Zadania komisji parlamentarnych

    Komisje sejmowe są wyspecjalizowanymi organami wewnętrznymi Sejmu (Senatu), zajmującymi się rozpatrywaniem, opiniowaniem i przygotowywaniem spraw stanowiących przedmiot obrad Sejmu (Senatu), a w szczególności wyrażaniem opinii o sprawach przekazanych pod ich obrady przez Sejm (Senat), jego Marszałka lub...

    Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

    Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /1 222

    praca w formacie txt
  • Ocena brak

    Organizacja i podział komisji parlamentarnych

    Art. 110 ust. 3 Konstytucji rozróżnia komisje stałe i komisje nadzwyczajne.

    Komisje stałe – ich utworzenie przewiduje regulamin Sejmu; tym samym Sejm ma obowiązek je utworzyć, istnieją one przez okres całej kadencji. Art. 18 ust. 1 regulaminu przewiduje obecnie utworzenie 25 komisji stałych...

    Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

    Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 587

    praca w formacie txt

Do góry