Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Charakter prawny i funkcje Prezydenta RP

  Ustrojową pozycję Prezydenta określa zasada podziału władz. Art. 10 ust. 2 wymienia urząd Prezydenta jako jedno z dwóch podstawowych ogniw władzy wykonawczej. Konstytucja z 1997 r. utrzymała w Polsce parlamentarny system rządów, a ustrojowa pozycja Prezydenta może być określona sześcioma podstawowymi...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /2 832

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje Zgromadzenia Narodowego

  Art. 114 ust. 1 stanowi, że Zgromadzenie Narodowe działa w przypadkach określonych w Konstytucji. Określenie kompetencji Zgromadzenia opiera się więc o zasadę enumeracji. Konstytucja pozostawiła Zgromadzeniu kompetencje związane jedynie z osobą Prezydenta RP, a mianowicie:

  przyjmowanie przysięgi od...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /818

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny Zgromadzenia Narodowego

  Zgromadzenie Narodowe jest to odrębny organ konstytucyjny o własnych kompetencjach, złożony z obradujących wspólnie obu izb parlamentu.

  Konstytucja stanowi jedynie, iż Sejm i Senat obradując wspólnie działają jako Zgromadzenie Narodowe. Organizacja wewnętrzna i tryb funkcjonowania Zgromadzenia są...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /677

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odpowiedzialność konstytucyjna a parlamentarna

  Odpowiedzialność parlamentarna (polityczna) to odpowiedzialność za polityczny kierunek sprawowania urzędu i podejmowane akty oraz decyzje; odpowiedzialność tę ponosi rząd i jego członkowie. Nie jest tu wymagane postawienie zarzutu naruszenia prawa, wystarczy negatywna ocena działalności i na tej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /916

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Procedura uchwalania votum nieufności

  Wniosek w sprawie wotum nieufności może zostać złożony tylko przez grupę posłów liczącą co najmniej 46 sygnatariuszy. Wniosek nie musi być umotywowany, ale zawsze musi zawierać nazwisko kandydata na nowego premiera. Pomiędzy zgłoszeniem wniosku a poddaniem go pod głosowanie musi upłynąć co najmniej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 744

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Instytucja absolutorium dla rządu – uchwalanie i kontrola wykonania ustawy budżetowej

  Szczególna postać procedura ustawodawcza przybiera w odniesieniu do ustawy budżetowej. Treścią tej ustawy jest ustalenie dochodów i wydatków państwa na okres roku budżetowego (w Polsce rok budżetowy pokrywa się z rokiem kalendarzowym). Budżet jest uchwalany w formie ustawy (art. 219 ust. 1 K). Procedura...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /2 491

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Dezyderaty i opinie komisji parlamentarnych

  Dezyderat (art. 159 rSej) – jest to uchwała komisji, zawierająca postulaty w określonej sprawie, kierowana do RM, poszczególnych jej członków, prezesa NIK, prezesa NBP oraz Głównego Inspektora Pracy. Adresat nie ma prawnego obowiązku wykonania postulatów zawartych w dezyderacie, ale musi zająć wobec nich...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /859

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zapytania poselskie

  Zapytania są składane w sprawach o charakterze jednostkowym, zawsze na piśmie. Odpowiedź jest udzielana w terminie 21 dni, także na piśmie, a zapytujący nie ma możliwości spowodowania przeprowadzenia nad tą odpowiedzią debaty sejmowej (art. 195 rSej).

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /262

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Interpelacje poselskie

  Interpelacje są to indywidualne wystąpienia poselskie, zawierające pytania na tle określonego stanu faktycznego. Składane one są w sprawach o zasadniczym charakterze i odnoszących się do problemów związanych z polityką państwa (art. 192 ust. 1 rSej). Interpelacja składana jest na piśmie i – poprzez...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /924

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rodzaje uchwał sejmowych

  Regulamin Sejmu przewiduje następujące rodzaje uchwał:

  rezolucje – zawierają wezwanie określonego organu państwowego do podjęcia wskazanego w rezolucji jednorazowego zachowania się,

  deklaracje – zawierają zobowiązanie do określonego zachowania się,

  apele – zawierają wezwanie do...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Barnim Dodano /13.12.2011 Znaków /468

  praca w formacie txt

Do góry