Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Prawotwórcze kompetencje RM

  Rząd nie ma obecnie żadnych możliwości stanowienia norm o randze ustawy. Korzysta on natomiast z szerokich politycznych i prawnych możliwości oddziaływania na prace ustawodawcze parlamentu. Rząd ma prawo inicjatywy ustawodawczej, prawo nadawania swoim projektom charakteru pilnego oraz prawo zgłaszania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /682

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Kompetencje RM

  Podstawowe zadania RM zostały wskazane w art. 146 Konstytucji:

  kierowanie administracją rządową – m.in. kompetencje do koordynacji i kontroli działalności organów tej administracji,

  kierowanie wykonywaniem budżetu – kompetencje w zakresie koordynacji i kontroli, jednak w znacznym stopniu...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 926

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Skład RM

  Rada Ministrów jest organem kolegialnym. Nie można jej jednak traktować jako jednolitego kolegium złożonego z równouprawnionych członków, tak jak traktuje się np. Sejm. Rada Ministrów składa się z:

  Prezesa Rady Ministrów,

  ministrów (art. 147 ust. 1) – Konstytucja różnicuje tę kategorię...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 028

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Tryb działania RM

  Rada Ministrów działa na posiedzeniach, które są zwoływane przez jej Prezesa. On też ustala porządek dzienny posiedzeń i im przewodniczy. Posiedzenia odbywają się w stałych terminach określonych przez premiera. W posiedzeniach mają obowiązek wziąć udział wszyscy członkowie RM, w koniecznych...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 347

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Zmiany w składzie RM

  Skład RM ma charakter zamknięty i nie ma możliwości powołania do jej składu osoby, która nie zajmuje jednego z 4 stanowisk wymienionych w art. 147 Konstytucji.

  Premier może (przy stosownym współdziałaniu prezydenta) odwoływać z rządu ministrów, z którymi nie jest w stanie współpracować.

  Zmiany w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /659

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Odwoływanie RM – votum nieufności a votum zaufania

  Wotum zaufania jest to uchwała parlamentu aprobująca politykę rządu; wotum zaufania nie jest prostym przeciwstawieniem wotum nieufności, kwestię zaufania może stawiać sam rząd uzależniając pozostanie przy władzy od aprobaty pewnych rządowych propozycji; w Polsce udzielenie wotum zaufania przez Sejm...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 197

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola prezydenta w procesie powoływania rządu

  Prezydent desygnuje Prezesa Rady Ministrów (art. 154 ust.1), musi to nastąpić w ciągu 14 dni od dnia pierwszego posiedzenia Sejmu lub przyjęcia dymisji poprzedniej Rady Ministrów i odbiera przysięgę od członków nowo powołanej Rady Ministrów.

  Bez akceptacji Prezydenta nie może dojść do ostatecznego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 040

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Rola premiera w procesie powoływania rządu

  Premier proponuje skład Rady Ministrów (jest to wyłącznie jego prawo), a także w ciągu 14 dni od dnia powołania przez Prezydenta Rzeczypospolitej, przedstawia Sejmowi program działania Rady Ministrów z wnioskiem o udzielenie jej wotum zaufania. Program podlega zatwierdzeniu przez Sejm większością głosów...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /542

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny Rady Ministrów

  Podstawowe unormowania prawne dot. RM i administracji rządowej zawiera sama Konstytucja (zwłaszcza jej VI Rozdział). Regulacja ustawowa obejmuje w szczególności:

  ustawę z dnia 8 sierpnia 1996 r. o Radzie Ministrów (uRM),

  ustawę z dnia 4 września 1997 r. o działach administracji rządowej...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 021

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pojęcie administracji i rządu

  Terminu rząd używa się w kilku znaczeniach:

  w znaczeniu wąskim – termin rząd traktuje się jako inne określenie RM – w tym samym znaczeniu używa się terminu gabinet,

  rząd jako cały system organizacyjny podporządkowany RM, a więc te wszystkie organy i obsługujące je aparaty urzędnicze...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 099

  praca w formacie txt

Do góry