Prawo konstytucyjne /548 prac/

 • Ocena brak

  Pozycja ustrojowa Trybunału Konstytucyjnego

  Trybunał Konstytucyjny jest organem władzy sądowniczej, choć nie jest sądem w rozumieniu art. 175 K, a tym samym działalność Trybunału nie może być też określana jako wymiar sprawiedliwości. Działalność sądów konstytucyjnych jest czasem określana mianem negatywnego ustawodawcy i nie ulega...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 479

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Istota kontroli konstytucyjności prawa i jej charakter

  Istota kontroli norm polega na orzekaniu o hierarchicznej (pionowej) zgodności aktów normatywnych (norm prawnych) niższego rzędu z aktami normatywnymi (normami) wyższego rzędu i na eliminowaniu tych pierwszych z systemu obowiązującego prawa w razie stwierdzenia braku tej zgodności.

  Kontrola norm ma w...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Rudolf21 Dodano /13.12.2011 Znaków /1 191

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty prawne ministrów

  Minister resortowy może wydawać akty normatywne – rozporządzenia i zarządzenia (art. 149 ust. 2 K). Rozporządzenia ministra muszą odpowiadać tym samym cechom, którym odpowiadają rozporządzenia RM, tyle tylko, że upoważnienie ustawowe określa danego ministra jako organ właściwy do wydania danego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /833

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Uchwały a rozporządzenia

  Rozporządzenie (art. 92 K) – podustawowy akt wykonawczy, wydawany na podstawie szczegółowego upoważnienia, zawartego w ustawie i w celu jej wykonania. Ma ono charakter aktu prawa powszechnie obowiązującego. Musi być zgodne z ustawami i nie może wkraczać w materie objęte całkowitą wyłącznością...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 017

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Akty prawne RM

  rozporządzenia,

  uchwały RM,

  zarządzenia prezesa RM,

  zarządzenia RM.

  Uchwały i zarządzenia mają charakter wewnętrzny i obowiązują tylko jednostki organizacyjne podległe organowi wydającemu te akty. Zarządzenia są wydawane tylko na podstawie ustawy. Nie mogą one stanowić...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /410

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Charakter prawny ministra

  Istotą urzędu ministra jest specjalizacja przedmiotowa – każdy minister realizuje odpowiednią część zadań rządu jako całości. Obecnie zadania te są ujęte w formę działów administracji rządowej, zdefiniowanych przez ustawę z 1997 roku. Urząd ministra ma charakter polityczny, bo o powołaniu na ten...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 113

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet Spraw Obronnych RM

  Komitet ten został utworzony na podstawie rozporządzenia RM z dnia 11 lutego 1997. Obecnie Komitet ten już nie istnieje. W jego skład wchodzili: Minister Gospodarki, Minister Obrony Narodowej, Minister Skarbu Państwa, Minister Spraw Zagranicznych, Przewodniczący Komitetu Badań Naukowych. Dziedziną jego...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 466

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet Społeczno - Polityczny RM

  Komitet ten został utworzony na podstawie rozporządzenia RM z dnia 11 lutego 1997. Obecnie Komitet ten już nie istnieje. W jego skład wchodzili: Minister Edukacji Narodowej, Minister Kultury i Sztuki, Minister Pracy i Polityki Socjalnej, Minister Sprawiedliwości, Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 666

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Komitet Ekonomiczny RM

  Komitet ten został utworzony na podstawie rozporządzenia RM z dnia 11 lutego 1997. Obecnie Komitet ten już nie istnieje*. W jego skład wchodzili: Minister Finansów, Minister Gospodarki, Minister Łączności, Minister Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Minister Rolnictwa i Gospodarki...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /1 624

  praca w formacie txt
 • Ocena brak

  Pozycja ustrojowa i kompetencje premiera

  Prezesa Rady Ministrów można określić mianem szefa rządu. Ani przepisy konstytucyjne, ani praktyka polityczna nigdy nie traktowały w Polsce premiera tylko jako pierwszego wśród równych; przeciwnie – zawsze premier był rzeczywistym kierownikiem prac rządowych, a Reforma Centrum z 1996 r. i nowe uregulowania...

  Ocena / Kategoria / Prawo konstytucyjne

  Autor /Korneliusz Dodano /13.12.2011 Znaków /2 370

  praca w formacie txt

Do góry